Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

Hatályos: 2017. 05. 31

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (V.30) önkormányzati rendelete


a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


 (1) A rendelet hatálya Kunszállás Község Önkormányzatának közigazgatási területén a házasságkötés, valamint a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Kunszállási Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre (a továbbiakban: anyakönyvvezető) terjed ki.


(2) E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Kunszállás, Dózsa György utca 24. szám), illetve a Petőfi Rendezvény – és Faluház (6115 Kunszállás, Kossuth u. 5.)

2. hivatali munkaidő: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarend.

2. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli, vagy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés csak kérelemre engedélyezhető és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az e rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni.


(2) Az engedélyezésre irányuló kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg, írásban, a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál rendszeresített formanyomtatványon az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni.


(3) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a többletszolgáltatás díjának megfizetését vállalják, valamint arról, hogy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén gondoskodnak az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt feltételek biztosításáról.


(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a kérelmezőnek csatolnia kell a helyszínnel rendelkezni jogosultnak az esemény lebonyolításához való előzetes hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulásban a házasságkötés helyszínével rendelkezni jogosultnak arról is nyilatkoznia kell, hogy a helyszínen az eseményhez méltó keretek biztosítottak.


(5) A méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyiség, vagy szabadtéri helyszín előkészítése (különösen a díszítés, berendezés, megvilágítás, hangosítás, megfelelő számú férőhely, az esemény csapadéktól, széltől való védelme, a helyszín előzetes és utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, virágok gondozottsága) biztosítottak.


(6) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés iránti kérelem elbírálását megelőzően az anyakönyvvezető köteles a választott helyszínen szemlét tartani, és feljegyzése alapján az engedélyezésre javaslatot tenni a jegyzőnek.


(7) A jegyző a hivatali munkaidőn túli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

3. §


(1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának díja 15.000  Ft.


(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának díja egységesen 25.000  Ft.


(3) A díjfizetési kötelezettség a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy átutalással teljesíthető.


(4) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötés kitűzött időpontját megelőző 8. napig kell megfizetni.


(5) A befizetett díjat az elmaradt házasságkötés napjától számított 10 napon belül vissza kell fizetni, ha a házasuló felek a házasságkötést legkésőbb a tervezett házasságkötést megelőző két nappal korábban személyesen lemondják az anyakönyvvezetőnél. Az anyakönyvvezető az eljárást megszünteti, és haladéktalanul intézkedik a díj visszatérítéséről.


(6) A (2) bekezdéstől eltérően nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre közeli halállal fenyegető állapot, vagy valamely házasulandó (látás, hallás, mozgásszervi) fogyatékossága, illetve a 70. életévét betöltött személy kora miatt kerül sor.


(7) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a megállapított díj 50 %-át fizetik a házasulandó felek, ha legalább az egyik fél a házasságkötésre történő bejelentkezéskor állandó lakóhellyel rendelkezik Kunszállás területén.


4. §


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt — választása szerint — a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő, vagy

a) 3. § (1) bekezdésben megállapított esetben  nettó  5.000 Ft,

b) 3. § (2) bekezdésben megállapított esetben  nettó 10.000 Ft

díjazás illeti meg.

5. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet.                            Kovács Imre                                                   dr. Kovács Zsanett

                            polgármester                                                      megbízott jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2017. május 30. napján.


                                                                                                   dr. Kovács Zsanett

                                                                                                     megbízott jegyző

Mellékletek