Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 20

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.19..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2020.02.20.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szedres Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az Önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 217 194 204 Ft

b) költségvetési kiadások előirányzatát 272 977 162 Ft

c) költségvetési hiányát 55 782 958 Ft

d) finanszírozási bevételek előirányzatát 58 920 772 Ft

e) finanszírozási kiadások előirányzatát 3 137 814 Ft

f) bevételi főösszegét 276 114 976 Ft

g) kiadási főösszegét 276 114 976 Ft

összegben állapítja meg.

3. Az Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 276 114 976 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 369 936 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 88 600 000 Ft

d) Működési bevételek 21 312 700 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 711 568 Ft

h) Finanszírozási bevételek 58 920 772 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 253 591 708 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 22 523 268 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek 221 544 173 Ft

b) felhalmozási bevételek 54 570 803 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 276 114 976 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 86 860 296 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 946 533 Ft

c) Dologi kiadások 58 593 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 651 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 24 171 589 Ft

f) Beruházások 16 320 600 Ft

g) Felújítások 63 434 144 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 3 137 814 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 207 498 807 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 68 616 169 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 196 360 232 Ft

b) felhalmozási bevételek 79 754 744 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 263 053 436 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 369 936 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 88 600 000 Ft

d) Működési bevételek 8 611 700 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 711 568 Ft

h) Finanszírozási bevételek 58 560 232 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 240 530 168 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 22 523 268 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) működési bevételek 208 482 633 Ft

b) felhalmozási bevételek 54 570 803 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 263 053 436 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 39 491 576 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 561 533 Ft

c) Dologi kiadások 30 643 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 651 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 24 171 589 Ft

f) Beruházások 15 812 600 Ft

g) Felújítások 63 434 144 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 74 287 994 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 194 437 267 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 68 616 169 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) működési kiadások 183 806 692 Ft

b) felhalmozási kiadások 79 246 744 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 15. melléklet szerint határozza meg.

5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 84 211 720 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 0 Ft

d) Működési bevételek 12 701 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 71 510 720 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 84 211 720 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

a) működési bevételek 84 211 720 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 84 211 720 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 47 368 720 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 385 000 Ft

c) Dologi kiadások 27 950 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 508 000 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 84 211 720 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) működési kiadások 83 703 720 Ft

b) felhalmozási kiadások 508 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján egységesen 10 % illetménykiegészítést állapít meg.

6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. § (1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 79 754 744 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 16 320 600 Ft

b) felújítási kiadás 63 434 144 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 79 246 744 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 15 812 600 Ft

b) felújítási kiadás 63 434 144 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 508 000 Ft.

(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. § (1) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2019. évi maradványból 55 782 958 Ft -ot tervez.

(2) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 0 Ft összeget hitelfelvételként biztosít.

8. Tartalék

14. § (1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 8 611 589 F t, melyből:

a) általános tartalék 2 034 735 Ft,

b) céltartalék 6 576 854 Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználási jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

9. Stabilitási törvény 8. § szerinti kötelezettségek

15. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § szerinti kötelezettségből származó összeget a 16. melléklet szerinti összegben és részletezésben határozza meg.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Szedres Község Önkormányzata hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Szedres Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemterveket havi bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület a likviditási terveket havi bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a Stabilitási törvénynek megfelelően az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet szerint határozza meg.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

21. § Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önálló gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni a polgármesternek.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10 000 000 Ft összegig átcsoportosítást hajtson végre. Az ezen felüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott létszámkeretüket nem léphetik túl.

(3) Az intézmény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

23. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonság működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó ötödik napjáig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

24. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

25. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat, mint intézmény gondoskodik, úgy hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal évközi előirányzat módosításáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § A költségvetés végrehajtása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében külső ellenőr megbízása útján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

27. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzeszközhiány pótlására maximum 10 millió Ft összegig rövidlejáratú hitelt (folyószámlahitelt) vegyen fel. A gazdálkodást úgy kell megszervezni, hogy a tárgyévben felvett folyószámlahitelt (likvid hitel) 2020. december 30. napjáig vissza kell fizetni.

14. Vegyes és záró rendelkezések

28. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi cafetéria-juttatás éves összegének fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a) köztisztviselők esetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 58. § (4) bekezdésében meghatározott összeget;

b) közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében a Költségvetési törvény 58. § (4) bekezdésében meghatározott keretösszeget.

(2) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódóan Költségvetési törvény 58. § (5) bekezdés alapján valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban álló részére havi 1 000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési törvény 59. § (6) bekezdés alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2020. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.

29. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

30. § Ez a rendelet 2020. február 20. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.