Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2019.(I.29.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 17

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2019.(I.29.) rendelet módosításáról

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény(a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) bekezdésében, 86. § (1) bekezdés a) – c) pontjaiban, 132. § (4) bekezdésének d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdésének (8a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbi 22/A. §-sal egészíti ki:

„22/A. §

1. Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a Polgármester külön eljárás nélkül, haladéktalanul gondoskodik a szociális alapellátásról, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.

2. Az e rendeletben szabályozott ellátások megszüntethetők az Szt. 100-102 §-a szerinti esetekben.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.