Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.11.) rendelet mósodításáról

Hatályos: 2014. 12. 17 - 2014. 12. 18

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 11.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1. sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege:  342 799 e F

Kiadási  főösszege:   342 799 e Ft.


2. §


A R. 1.1.  sz. melléklete helyébe e rendelet                                           1.1 sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet                                      6. sz. melléklete lép.

A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet                                      7. sz. melléklete lép.

A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet                                 9.1 sz. melléklete lép.

A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet                                 9.2 sz. melléklete lép.

A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet                                 9.3 sz. melléklete lép.

.

3. §


  1. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
  2. Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.11.) ÖR  2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 6., 7.,  9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                               Kovács Imre                                                  dr. Bóna Csaba

                               polgármester                                                        jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. december 16.                                

                                                                                                      dr. Bóna Csaba

                                                                                                            jegyző