Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatási jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2020. 09. 30 - 2021. 04. 30

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeirőlKunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában térítésmentesen tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kunszállás községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azaz 62.700 Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot,

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

d) nincs lejárt adótartozása az önkormányzat felé, és ennek rendezése érdekében az összes jogszabályi lehetőséget kimerítette.


(3) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – az alábbi kérelmezőket előnyben kell részesíteni:

a) az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

ca) aktív korúak ellátására;

cb) időskorúak járadékára;

cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;

cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos  helyzetű gyermeket nevelő család;

f) a közmunka programban résztvevő személy;

g) egyéb rendkívüli életkörülmények között élő személy.


(4) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2020. december 4-ig lehet benyújtani a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal). A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.


(5) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a NAV igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti.


(6) A kérelmekről - átruházott hatáskörben - a polgármester egyedi határozattal dönt.


(7) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők átvételi elismervényt írnak alá.


(8) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.


(9) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 18 000 Ft +ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.


  1. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd 2021. április 30. napján hatályát veszti.

                             Almási Roland Márk sk.                                       Heródekné Szász Ágota sk.

                                   polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 29.                                                                                                           Heródekné Szász Ágota sk.

                                                                                                                       jegyző