Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete

reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 20 - 2021. 03. 24

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


15/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók elhelyezésérőlKunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet célja Kunszállás község történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, nevezetességeinek védelme, valamint a település arculatának megőrzése érdekében a településképi szempontok figyelembevételével a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének szabályozása.


2. §


(1)  E rendelet hatálya Kunszállás község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendeletet kell alkalmazni arra a természetes személyre vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra vagy egyéb szervezetre, aki reklámtevékenységet végez, vagy reklámhordozót elhelyez.


3. §


A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendeletben foglalt követelmények érvényesítése érdekében.


4. §


(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentés alapján indul. A bejelentési kérelem nyomtatvány jelen rendelet 1. mellékletét képezi.


(2) A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül

      a.) amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott

           tartalmi követelményeknek, vagy a reklámhordozó elhelyezése nem illeszkedik a

           településképbe,vagy nem felel meg a külön jogszabályban foglalt elhelyezési

           követelményeknek a reklám, reklámhordozó elhelyezését megtiltja.


      b.) amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a tervezett reklámhordozó elhelyezkedése

           illeszkedik a településképbe, megfelel a külön jogszabályban foglalt elhelyezési

           követelményeknek, a reklám, reklámhordozó elhelyezését tudomásul veszi.


(3) A polgármester a döntését hatósági határozatban hozza meg.


(4) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület használati engedélyhez is kötött, úgy a közterület használati engedély kiadása csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, az engedélyező határozat birtokában és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.


5. §


(1) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítéséről és a bejelentett tevékenység folytatásának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.


(2) A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kovács Imre sk.                                             Heródekné Szász Ágota sk.

                         polgármester                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve:

Kunszállás, 2017. december 19.                                                                                                          Heródekné Szász Ágota sk.

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek