Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (VI.25..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01 - 2018. 07. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 52. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§         Az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(1) Az e rendelet szerinti szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”


2.§         A Rendelet 28. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

                „(3) Az alapszolgáltatásokra vonatkozó kérelmet a következő helyen és módon lehet benyújtani:

              a)    A tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozó kérelmet az Önkormányzat tanyagondnokánál lehet benyújtani személyesen, postán a Hivatal címére, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton;

              b)    Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet a Hivatal igazgatási ügyintézőjénél lehet benyújtatni személyesen, postán a Hivatal címére, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton;

              c)    a házi segítségnyújtásra vonatkozó kérelmet a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szociális Központ vezetőjénél, a családsegítésre vonatkozó kérelmet a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás családgondozójánál kell benyújtani a Társulások által meghatározott módon.”


3.§         A Rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

                „(4) A családsegítés, valamint a házi segítségnyújtás igénybevétele, és a fizetendő térítési díj vonatkozásában a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.”


4.§         A Rendelet 29. § helyébe a következő rendelkezés lép:

                „(1) Az Önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyeztetné és napi egyszeri étkeztetése csak így biztosítható.

                (2) Étkeztetés az általános szabályok alapján szociálisan nem rászoruló személy részére külön eljárás keretében – az élethelyzet, életkörülmény fennállásáig – akkor biztosítható, ha az igénylő életvezetési helyzete, életkörülményei ezt indokolják és napi egyszeri étkeztetése csak így biztosítható.”


5.§         A Rendelet 32. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A tanyagondnoki szolgáltatás megszűnik az igénybevevő

              a)    halálával;

              b)    lemondásával;

              c)    ellátási területről történő elköltözésével;

              d)    rászorultságának egyéb okból történő (pl. bentlakásos intézményben való elhelyezés) megszűnésével.”


6.§         A Rendelet 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

              „(3) A falugondnok távolléte esetén helyettesítése Medina Község Önkormányzatával kötött helyettesítési megállapodás szerint történik.”


7.§         A Rendelet 33. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult és étkeztetésben kell részesíteni azt a személyt

              a)    aki 70. életévét betöltötte;

              b)    akinek egészségügyi állapota miatt napi egyszeri étkeztetése csak így biztosítható;

              c)    aki fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg és napi egyszeri étkezése más módon nem megoldható;

              d)    aki házi segítségnyújtásban részesül;

              e)    aki hajléktalan;

              f)    akinek életvezetési helyzete, életkörülményei ezt indokolják és napi egyszeri étkeztetése csak így biztosítható.”


8.§         A Rendelet 39. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját – mely a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete – valamint a díjkedvezményeket a 4. melléklet tartalmazza.”


9.§         A Rendelet 39. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

                „(3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.

                (4) Az étkeztetést igénybe vevő kérelmére a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén a Bizottság csökkentheti, illetve elengedheti a térítési díjat a rendkívüli élethelyzet fennállása idejére.

                (5) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.”


10.§  (1)   Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

       (2)   Hatályát veszti a Rendelet 4. melléklet 4. pontja.                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2018. június 21-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2018. június 25. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző