Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (VI.30..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 12. 11

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.


2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

 1. teljesített bevételi főösszegét                                                                 337 258 319 Ft
 2. teljesített kiadási főösszegét                                                                  278 337 547 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének pozitív egyenlege 58 920 772 Ft.

(3)   A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú és 2. számú melléklet tartalmazza.


3. Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása

3. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 337 258 319 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          103 175 277 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     57 492 357 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            96 757 497 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               23 563 975 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      560 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 13 711 567 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        41 900 146 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  254 997 788 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          82 260 531 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               265 957 505 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           71 300 814 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


4. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 278 337 547 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    83 251 034 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              15 131 931 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     63 200 760 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  9 255 700 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              17 287 339 Ft
 6. Beruházások                                                                                           17 941 394 Ft
 7. Felújítások                                                                                              69 232 455 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         3 036 934 Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   204 004 552 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           74 332 995 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                191 163 698 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            87 173 849 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.


4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 321 489 330 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          100 940 839 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     57 492 357 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            96 757 497 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               10 495 997 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          96 890 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      560 610 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 13 711 567 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        41 433 573 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  239 228 799Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          82 260 531 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               250 188 516 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           71 300 814 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2019. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


7. §


(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 262 929 098 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    36 301 032 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              6 273 715 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     36 852 464 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  9 255 700 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              17 287 339 Ft
 6. Beruházások                                                                                           17 692 966 Ft
 7. Felújítások                                                                                              69 232 455 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         70 033 427 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   188 596 103 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           74 332 995 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                176 003 677 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            86 925 421 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2019. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


8. §


A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.


5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 82 765 482 Ft, melyből:

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          2 234 438 Ft
 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     0 Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                                            0 Ft
 4. Működési bevételek                                                                               13 067 978 Ft
 5. Felhalmozási bevételek                                                                          0 Ft
 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                      0 Ft
 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 0 Ft
 8. Finanszírozási bevételek                                                                        67 463 066 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

 1. kötelező feladatok bevételei                                                                  82 765 482 Ft
 2. önként vállalt feladatok bevételei                                                          0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                          0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

 1. működési bevételek                                                                               82 765 482 Ft
 2. felhalmozási bevételek                                                                           0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


10. §


(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 82 404 942 Ft, melyből:

 1. Személyi juttatás                                                                                    46 950 002 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              8 858 216 Ft
 3. Dologi kiadások                                                                                     26 348 296 Ft
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  0 Ft
 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              0 Ft
 6. Beruházások                                                                                           248 428 Ft
 7. Felújítások                                                                                              0 Ft
 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         0 Ft
 9. Finanszírozási kiadások                                                                         0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

 1. kötelező feladatok kiadásai                                                                   82 404 942 Ft
 2. önként vállalt feladatok kiadásai                                                           0 Ft
 3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                            0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

 1. működési kiadások                                                                                82 156 514 Ft
 2. felhalmozási kiadások                                                                            248 428 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


11. §


A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.


6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. §


(1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen

 87 173 849 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                   17 941 394 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                      69 232 455 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                     0 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen  86 925 401 Ft, melyből:

 1. beruházási kiadás                                                                                   17 692 966 Ft
 2. felújítási kiadás                                                                                      69 232 455 Ft
 3. egyéb felhalmozási kiadás                                                                     0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 248 428 Ft.

(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. 9. és 10. melléklet tartalmazza.


7. Maradvány

13. §


(1) Az Szedres Község Önkormányzata összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 58 920 772 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 19. melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. §


(1) Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1 489 818 031 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

(4)  Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzata 17. számú mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 14. számú melléklet tartalmazza.


9. Záró rendelkezés

15. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                           Kovács János                                                       Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2020. június 29-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2020. június 30. napján.                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző

Mellékletek