Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (III.20..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 03. 21

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (III.20..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.03.21.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakorló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) teljesített bevételi főösszegét 337 258 319 Ft

b) teljesített kiadási főösszegét 278 337 547 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének pozitív egyenlege 58 920 772 Ft.

(3) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása

3. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 337 258 319 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 103 175 277 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 57 492 357 Ft

c) Közhatalmi bevételek 96 757 497 Ft

d) Működési bevételek 23 563 975 Ft

e) Felhalmozási bevételek 96 890 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 560 610 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 711 567 Ft

h) Finanszírozási bevételek 41 900 146 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 254 997 788 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 82 260 531 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

a) működési bevételek 265 957 505 Ft

b) felhalmozási bevételek 71 300 814 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 278 337 547 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 83 251 034 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 131 931 Ft

c) Dologi kiadások 63 200 760 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 255 700 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 17 287 339 Ft

f) Beruházások 17 941 394 Ft

g) Felújítások 69 232 455 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 3 036 934 Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 204 004 552 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 74 332 995 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 191 163 698 Ft

b) felhalmozási kiadások 87 173 849 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 321 489 330 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 940 839 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 57 492 357 Ft

c) Közhatalmi bevételek 96 757 497 Ft

d) Működési bevételek 10 495 997 Ft

e) Felhalmozási bevételek 96 890 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 560 610 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 711 567 Ft

h) Finanszírozási bevételek 41 433 573 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 239 228 799Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 82 260 531 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

a) működési bevételek 250 188 516 Ft

b) felhalmozási bevételek 71 300 814 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2019. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 262 929 098 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 36 301 032 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 273 715 Ft

c) Dologi kiadások 36 852 464 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 255 700 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 17 287 339 Ft

f) Beruházások 17 692 966 Ft

g) Felújítások 69 232 455 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 70 033 427 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 188 596 103 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 74 332 995 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 176 003 677 Ft

b) felhalmozási kiadások 86 925 421 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2019. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.

5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 82 765 482 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 234 438 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 0 Ft

d) Működési bevételek 13 067 978 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 67 463 066 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 82 765 482 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

a) működési bevételek 82 765 482 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

10. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 82 404 942 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 46 950 002 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 858 216 Ft

c) Dologi kiadások 26 348 296 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 248 428 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 82 404 942 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 82 156 514 Ft

b) felhalmozási kiadások 248 428 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 87 173 849 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 17 941 394 Ft

b) felújítási kiadás 69 232 455 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 86 925 401 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 17 692 966 Ft

b) felújítási kiadás 69 232 455 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 248 428 Ft. (4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

7. Maradvány

13. § Szedres Község Önkormányzata összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 58 920 772 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § (1) Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1 489 818 031 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzata 17. mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 14. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.