Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30 - 2021. 03. 24

Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testületének

 2/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásárólKunszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét    501.238.116 forintban,

b) bevételi főösszegét  515.761.682 forintban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 289.111.585 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  339.230.526 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 50.118.941 forint hiány.


3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  138.161.148 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:               24.275.000 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     101.295.566 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         25.379.871 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                    0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                289.111.585 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                              281.176.146 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        7.935.439 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:                                                   0 forint.


(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport             264.836.585 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:         24.275.000 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       119.238.703 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       26.165.710 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            110.044.884 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            1.952.500 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         4.656.384 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    47.615.477 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      29.556.868 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           339.230.526 forint.


(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               302.709.371 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                      36.521.155 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                    0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            262.058.181 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          77.172.345 forint.


5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Falvak Éjszakája védjegy 24.130 forint,

ab) Szoftver licence ESET Endpoint Antivirus Business Edition 188.087 forint,

ac) Településrendezési terv módosítás 635.600 forint,

ad) 438/1 hrsz. (Móra F.u. 11. sz mell.) beépítetlen ter. megvásárlása: 1.500.000 forint,

ae) 0299/41 hrsz. szántó (Kanyó Imréné) megvásárlása 3.000.000 forint,

af) Új telkesítés miatti telek vásárlás 29.687.000 forint

ag) Számítás technikai eszközök vásárlása (KÖFOP-VEKOP pály.) 3.446.410 forint,

ah) NAS hálózati adattároló 298.120 forint,

ai) Kamera rendszer felvételinek tároláshoz szüks.fejlesztések 387.030 forint,

aj) Hivatal felújítás bútorok, eszközök 5.742.843 forint,

ak) Védőnő: látásvizsgáló, magasságmérő (kisértékű) 55.000 forint,

al) Védőnő: scanner (kisértékű) 27.297 forint,

am) Járőr telefon 81.692 forint,

an) Mátyás kir. u.7. radiátor, páraelszívó (kisértékű) 48.489 forint,

ao) Honda fűkasza, honda áramfejlesztő, lombszívó 665.050 forint,

ap) Mosógép (sportöltöző-képvi.keret) 209.899 forint,

aq) Kerékpártároló 5db 273.050 forint,

ar) Irodai bútor (gyermekjól.szolg.) 566.344 forint,

as) Óvoda kiscsoport bútor 245.420 forint,

at) Óvoda-konyha bojler, falipolc, konyhai eszk 301.004 forint,

az) Faluház-könyvtár mikrofon, router, stb. 135.029 forint.


b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Hivatal felújítás 12.469.903 forint,

bb) Orvosi rendelő felújítás 12.783.037 forint,

bc) Kossuth utca rehabilitáció 1.041.400 forint,

bd) Óvoda felújítás 2.379.500 forint,

be) Hivatal energetikai felújítás 120.000 forint,

bf) Faluház villanyszerlési felújítás 250.000 forint,

bg) Gyógyszertár nyílászáró 365.000 forint.


6. §

  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 223.000 forint,

b) Temetési segély 95.000 forint,

c) Újszülöttek életkezdési támogatás 260.000 forint,

d) Bursa Hungarica 500.000 forint,

e) Rendkívüli települési támogatás 225.000 forint,

f) Települési támogatás (volt lakásfenntartási tám.) 617.300 forint,

g) szociális étkezés 32.200 forint.


7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:a) az általános tartalék ................................ 0 forint,

b) a céltartalék ............................................ 0 forint.


(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 14.523.566 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.


8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza


9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017 . évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.


10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.778.404 forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 52.897.345 forint hiány.


(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:                                     17.000.000 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                                                   forint,

      ab) felhalmozási célú                                                            17.000.000 forint,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen:                                                                          0 forint,

ebből:      

      ba) működési célú                                                                                0 forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:                                         0 forint,

ebből:      

      ca) működési célú                                                                                 0 forint,

      cb) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                                     0 forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                                                0 forint,

      db) felhalmozási célú                                                                            0 forint.


(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással: 12.303.522 forint,

b) külső finanszírozással: 40.593.823 forint,


(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                               12.303.522 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                                12.303.522 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen:                                                                                                                     0 forint,

ebből:   

      ba) működési célú                                                                                0 forint,

      bb) felhalmozási célú                                                                            0 forint.


(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele összesen:                                                           ................. 0 forint,

ebből:   

     aa) működési célú                                                                                 0 forint,

     ab) felhalmozási célú                                                                             0 forint,

b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:                                         32.057.724 forint,

ebből:   

     ba) működési célú                                                                                 0 forint,

     bb) felhalmozási célú                                                             40.593.823 forint,

c) értékpapír kibocsátása összesen:                                                          ................. 0 forint,

ebből:   

     ca) működési célú                                                                                   0forint,

     cb) felhalmozási célú                                                                             0 forint,

d) egyéb finanszírozás összesen:                                                               ................. 0 forint,

ebből:    

     da) működési célú                                                                                 0 forint,

     db) felhalmozási célú                                                                             0 forint.3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése


11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2017. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:   51.756.862 forintban,

b) bevételi főösszegét: 52.238.079 forintban

állapítja meg.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:  1.097.793 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 51.756.862 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -50.659.069 forint hiány.

12. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              1.000.000 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                         97.793 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     1.097.793 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:           1.097.793 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:               0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:            0 forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:      1.097.793 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:               0 forint.


13. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    35.763.752 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    8.435.578 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           7.557.532 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                  0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       51.756.862 forint.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           51.756.862 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:              0 forint.


(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:      51.756.862 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                 0 forint.


14. §

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


15. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  50.659.069 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással    1.932.772 forint,

b) külső finanszírozással 48.726.297 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                             1.932.772 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                    1.932.772 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                         

összesen:                                                                                          0 forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                 0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 40.567.228 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                       48.726.297 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                 0 forint.
4. Az Önkormányzat Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervének

 2017. évi költségvetésének teljesítése16. §

(1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét:   104.394.101 forintban,

b) bevételi főösszegét: 106.385.909 forintban

állapítja meg.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 14.663.372 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 104.394.101 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 89.730.729 forint hiány.


17. §

(1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              30.705 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                          0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                            14.632.667 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                       0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                              14.663.372 forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:            6.727.933 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  7.935.439 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:             0 forint.


(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:   14.663.372 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:              0 forint.


18. §

(1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    57.735.269 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  13.084.463 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         32.216.574 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                  0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 1.357.795 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       104.394.101 forint.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:          104.394.101 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                  0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:               0 forint.


(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:   103.036.306 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  1.357.795 forint.


19. §

(1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.


20. §

(1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 88.372.934 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.357.795 forint hiány.


(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással                  0 forint,

b) külső finanszírozással 89.730.729 forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                            0 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                                 0 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                         

összesen:                                                                                          0 forint,

ebből:

     ba) működési célú finanszírozás                                                  0 forint,

     bb) felhalmozási célú finanszírozás                                            0 forint.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 89.730.729 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                           88.372.934 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                          1.357.795 forint.
5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése21. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:   345.087.153 forintban,

b) bevételi főösszegét: 357.137.694 forintban

állapítja meg.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 273.350.420 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   183.079.563 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 90.270.857 forint többlet.


22. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            137.130.443 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           24.275.000 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 101.295.566 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    10.649.411 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     273.350.420 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                  273.350.420 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                          0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                       0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                           249.075.420 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        24.275.000 forint.


23. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         25.739.682 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         4.645.669 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              70.270.778 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            1.952.500 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         4.656.384 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    46.257.682 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      29.556.868 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           183.079.563 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   146.558.408 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                           36.521.155 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                         0 forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             107.265.013 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          75.814.550 forint.


24. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2017. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 7 fő.6. Adósságot keletkeztető ügylet25. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,

b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ................. ezer forint.


26. §

Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések27. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.28. §

Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.8. Záró rendelkezések29. §

E rendelet 2018. 05. 30-án lép hatályba.
Kelt.: Kunszállás, 2018. május 28.


P.H.
       Heródekné Szász Ágota s.k.                                                                 Kovács Imre s.k.

                     jegyző                                                                               polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Kunszállás, 2018. május 29.


P.H.


                                                                                           


                                                                                                       Heródekné Szász Ágota s.k.

                                                                                                                     jegyző