Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005. (III.22.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete


Kunszállás község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005 (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Bugac Község Önkormányzata, Fülöpjakab Község Önkormányzata, Városföld Község Önkormányzata, a 3/2017. (IV.25) számú önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §

Kunszállás község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005 (III.22.) rendelete (HÉSZ) 10/A.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) (Lke-2) építési övezetének előírásai

a) Kialakítható telek területe: min 350 m2, szélessége: min 10m, mélysége: min 30m

b) Beépítési mód: sorház, láncház,

c) Beépítettség: max. 30%,

d) Építménymagasság: max. 4,5 m

e) Zöldfelület min 50%”

 1. §


A HÉSZ 11.§ (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„h) *-gal jelölt övezet külön előírásai

ha) az övezetben munkásszálló elhelyezhető

hb) legkisebb telekterület 3000 m2,

hc) beépítési mód szabadon álló,

hd) építménymagasság: max 7,5 m

he) Beépítettség: max. 40%,

hf) Zöldfelület min 40%”

 1. §


A HÉSZ 13.§ (4) bekezdése helyébe a következező rendelkezés lép:

„(4 )(Gksz) építési övezet

a) Telek:               területe: min 1000m2

b) Beépítés módja: szabadon álló építési hely szerint min. 5 m-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel.

c) Beépítettség: max 60%

d) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.

e) Zöldfelület: min  25 %

f) *-gal jelölt övezet külön előírásai

fa) Az építménymagasság max. 30 m, ami technológiai szükségszerűségből 40 m-ig növelhető.

fb) Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.”

g) **-gal jelölt övezet külön előírásai

ga) Az építménymagasság max 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből 40 m-ig növelhető.

gb) Beépítettség: max. 40 %

gc). Az M5 autópálya védősávja ültetési kötelezettségű területnek minősül, mely többszintes növényzettel, őshonos fákkal telepítendő be. Ültetési kötelezettségű terület 25 %-án fásított parkoló létesíthető.”

4. §

A HÉSZ a következő 31/A §-sal egészül ki:

„31/A.§ Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei


 1. A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján az elégséges védelmi szint az alábbiak szerint érvényesítendők:
 1. Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatásának tervezése (különösen a más szervezetnél rendszeresített, de erre a célra alkalmas eszközök)
 2. Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően
 3.  Felkészítés: a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával.
 4. Védekezés:

da) kizárólag a védekezési feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi szakalegységek megalakítása

db) önkéntes segítők, karitatív szervezetek bevonásának tervezése

                      e) Induló katasztrófavédelmi készlet: induló katasztrófavédelmi készlet tervezése”


5. §


A HÉSZ mellékletét képező SZ-1 és SZ-2 számú szabályozási terv részlete helyébe e rendelet melléklete szerinti szabályozási tervrészletek lépnek.

6. §


 1. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 2. E rendelet 1-2 §-ai az elfogadását követő 15. napon lépnek hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát vesztik.
 3. E rendelet 3.§-a az elfogadását követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 4. Az SZ-1 és Sz-2 szabályozási tervi részletek értelemszerűen a (2) és (3) bekezdés szerint lépnek hatályba


              Kovács Imre sk.                                                                                   Heródekné Szász Ágota sk.

              polgármester                                                                                                       jegyző