Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015(VIII.8.)

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 12. 23

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §      (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Szentkirályszabadja közigazgatási területén elhelyezkedő -hulladékszállító járművel megközelíthető- ingatlanokra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlan tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban együttesen : Ingatlanhasználó): természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a közszolgáltatóra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

a) az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Szentkirályszabadja Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladék-gazdálkodási tevékenységére terjed ki.

b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten gyűjtőszigeten, az elkülönítetten, házhoz menő szolgáltatással szelektíven gyűjtött települési hulladékra és a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalmát a hulladékokról szóló törvény határozza meg

2.§  (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a település közigazgatási területén az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) útján látja el.

(2) A Társulás a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében az Észak Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal (a továbbiakban: Konzorcium) 2030. december 31-ig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

(3) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjai:

a) a „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

b) az "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

c) a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d) a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

e) az NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és

f) a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

(4) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

a) 1. 35,87 % „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

b) 20,77.% "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

c) 3. 9,6 % Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d) 5,34 % Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

e) 16,77 % NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és

f) 11,65  % KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

(5) Szentkirályszabadja Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási feladatokat hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.( 8200 Veszprém, Házgyári út 1.) látja el. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését,elszállítását valamint a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetését közreműködőként a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út.1.) végzi.

(6) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ.

3. §    Hatályát veszti 2016.december 23-tól

4.§  (1) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék gyűjtése az alábbi gyűjtőedényekben történik:

a) családi háznál, illetve 4 lakásosnál nem nagyobb társasháznál a 60, 80, 120, 240 literes gyűjtőedény,

b) 4 lakásosnál nagyobb társasháznál a 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény, továbbá

c) a szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 110 literes műanyag gyűjtőzsák.

(2) Az ingatlanon képződött települési hulladékból az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék gyűjtése –házhoz menő szolgáltatás keretében-  az erre a célra a szolgáltató által térítésmenetesen biztosított zsákban, gyűjtőedényben történik.

5. § Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetén az 4. § a)-b) pontjában felsorolt gyűjtőedény,

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltatóval kötött megállapodás szerinti gyűjtőedény.

6. § A rendelet hatályba lépésekor használatban lévő 50, 70, 110 literes gyűjtőedényben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.

7.§      (1) Az ingatlanhasználó köteles ingatlanonként legalább egy db, szabványos, a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.

 (2) A közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött szolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött mennyiségen felül, nem az előírtaknak megfelelő módon többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényben vagy mellette.

 (3) A közszolgáltató saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényeket, konténereket is elhelyezhet külön használati díj ellenében, ezen kívül alkalmazhatja az egyedi zsákos hulladékelszállítás módszerét, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákokban.

8.§ (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Közszolgáltató Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni a hulladékokról szóló törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.

(2) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a Szolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.

(4) Az ingatlanhasználó változása esetén a hulladék közszolgáltatás díját az ingatlan használójában bekövetkezett változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

9.§     (1) A közszolgáltató hetente egyszer köteles a szolgáltatást a településen elvégezni. Az ingatlanra irányadó járatnapokat a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

(2) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal történik.

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval szemben a teljesítést csak a jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

(4) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha

            a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra,

            b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.

Ilyen esetben a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

10. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyben ténylegesen nem laknak, az ingatlanhasználó kérelme alapján –amennyiben nincs közszolgáltatási díj tartozása- a közszolgáltatás és a közszolgáltatási díj fizetése szünetelhet.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez annak bizonyítására, hogy az ingatlant senki nem használja, csatolni kell legalább egy, az ingatlanon korábban ténylegesen szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy számlaegyenleget. A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el

(3) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

(4) A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

(5) Amennyiben megállapítható, hogy a szüneteltetés feltételei nem állnak fenn, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá a költségeit érvényesíteni.

11. §   (1) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan előtti közterületen veszi át.

(2) A hulladékgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő edényeket közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény helyét tisztán, akadálymentesen, télen hótól, síkosságtól mentesen kell tartani. Közterületre csak csukott fedelű, illetve bekötött szájú emblémás zsákot lehet kihelyezni.

(4) A hulladékszállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közszolgáltató felelős a hulladékszállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért.

(5) Hulladékszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel szabad végezni.

(6) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni. Az edényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén új edényeket biztosítani.

12.§ (1) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(2) Tilos a kihelyezett hulladékgyűjtő edények tartalmának válogatása, szétszórása, hulladékgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző, vagy robbanó anyag bedobása, elhelyezése.

(3) A hulladékgyűjtő edény karbantartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

13. §  (1) A közszolgáltató biztosítja az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésének lehetőségét közterületen kialakított gyűjtőszigetek térítésmentes igénybevételével.

(2) A hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési hulladékhoz nem keverhetők.

14.§ (1) A természetes személy ingatlanhasználó esetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része.

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a speciális szelektív hulladékgyűjtő zsákban, gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjti a műanyaghulladékot, fémhulladékot valamint papír- és kartonhulladékot. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjthető hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(3) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított szelektív gyűjtőzsákban, gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak.

(4) Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban, gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

(5)  A közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el.

(6) Az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé. 

(7) A szelektív hulladékgyűjtő zsákot, gyűjtőedényt a közszolgáltató az ingatlan előtti közterületen veszi át. A hulladékgyűjtő zsák, edény közterületre való kihelyezéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő zsákot, edényt közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen.


15. § (1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen lomhulladék szállítást végez.

 (2) A lomhulladékot a közszolgáltató által megjelölt időpontban szabad kihelyezni közterületre, szállítható állapotban, olyan módon, hogy a közlekedést ne akadályozza.

 (3) Az alább felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:

               a) veszélyes hulladék,

               b) építésből, bontásból származó anyag, törmelék,

               c) bontott jármű, karosszéria, gumiabroncs,

               d) elektronikai hulladék,

               e) növényi hulladék, zöldhulladék,

            f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb) vagy túlméretes (2 m2-nél nagyobb terjedelmű) hulladék.


17. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 4. napon lép hatályba.
Gyarmati Katalin                                                      Szántód László

  polgármester                                                                jegyző

           


Záradék: E rendelet kihirdetésre került: 2015.08.08-án                                                                                              Szántód László

                                                                                                 jegyző

Mellékletek