Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról

Hatályos: 2020. 04. 22Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága, valamint Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I.    FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén zajkibocsátással járó, 
a)    közterületi rendezvényre, 
b)    mobil hangreklám üzemeltetésére, 
c)    sport és szabadidős létesítmények területén a szabadtéri rendezvény hangosító berendezésére, 
d)    vendéglátó egység teraszán, kerthelyiségében és vendéglátóipari előkertjében üzemeltetett hangosító berendezésre,
e)    magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,
f)    pirotechnikai termék alkalmazására
terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 
a)    gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységre,
b)    állami és önkormányzati rendezvényre,
c)    december 31. napján 18.00 órától január 1. napján 08.00 óráig tartó rendezvényekre,
d)    közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére,
e)     [1]Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott területekre.


2. Értelmező rendelkezések

2. §
E rendelet alkalmazásában: 

1.    hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést.
2.    háttérhangosítás: olyan járulékos jellegű elektronikus zeneszolgáltatás, amelyet az azt szolgáltató nem elsősorban zenehallgatás céljából nyújt, hatása csak a közvetlen környezetben észlelhető és a zajtól védendő épületeknél zavaró hatást nem okoz.
3.    magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó, háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására.
4.    mobil hangreklám: olyan hangszóró reklámberendezés, amely információ közvetítés közben változtatja a helyét.
5.    rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból szervezett, a művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, sport, szórakoztató, vendéglátó és kulturális célú esemény.
6.    zaj- és rezgésvédelmi szakértő: az a természetes személy, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelel.

3. § 

A rendelet szerint szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a jegyző jár el.


II.    FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok


4. §

(1)    Közterületi rendezvény hangosító berendezése engedéllyel üzemeltethető. 

(2)    Az engedély iránti kérelmet a közterületi rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelemhez mellékelni kell:

a)    az 5. § (5) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az írásbeli véleményeket,
b)    1 db méretarányos helyszínrajzot a hangosító berendezések 200 m-es környezetének feltüntetésével, amelyen ábrázolni kell a közterületi rendezvény által igénybe vett területet, a zajforrások és a zajtól védendő épületek, területek elhelyezkedését,
c)    a közterületi rendezvény részletes programtervét.


5. §

(1)    A közterületi rendezvény hangosító berendezéseitől származó környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban foglalt   zajterhelési határértékeket.

(2)    A zajterhelési határértékek megállapítása során a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben foglalt övezeti besorolások veendőek figyelembe.

(3)    A közterületi rendezvény hangosító berendezései 8.00 - 22.00 óra között üzemeltethetőek.

(4)    A közterületi rendezvény helyszínét úgy kell kiválasztani, a zajforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken élők, valamint az egészségügyi, köznevelési és szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, valamint a vallás gyakorlására szolgáló épületekben tartózkodók nyugalmát.

(5)  A kérelmező köteles előzetes programegyeztetést folytatni a tervezett helyszín 100 m-es körzetében található köznevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel, egyházakkal, a temetők üzemeltetőjével és azok véleményét beszerezni.

(6) A jegyző a zajvédelmi követelmények teljesülése és ellenőrzése érdekében az engedélyben előírhatja a kérelmező részére a zaj- és rezgésvédelmi szakértő általi műszeres mérés elvégzését a közterületi rendezvény ideje alatt. A kérelmező a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által, műszeres mérés alapján elkészített dokumentumot a műszeres mérést követő 15 napon belül köteles megküldeni a jegyző részére.

(7) A közterületi rendezvény helyszíni kapcsolattartója az engedélyt köteles a rendezvény helyszínén tartani.


6. §

(1)    A város számára gasztronómiai, kulturális, sport, társadalmi, turisztikai, szempontból jelentős, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. által szervezett rendezvények, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó, valamint az önkormányzat által támogatott rendezvények hangosító berendezései pénteken és szombaton, valamint a munkaszüneti napokat megelőző napon 24.00 óráig, további napokon 23.00 óráig üzemeltethetők.

(2)    Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó közterületi rendezvények esetében kivételt képez a háttérhangosítást biztosító berendezés, amely 08.00 - 01.00 óra között üzemeltethető.


4. Mobil hangreklám működtetésének szabályai

7. §

(1)    Mobil hangreklám engedéllyel üzemeltethető.

(2)    Mobil hangreklám üzemeltetését 30 napon belül egy alkalommal maximum 3 nap időtartamra lehet engedélyezni. 

(3)    Az engedély iránti kérelmet a hangreklám tervezett üzemeltetése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.


8. §

(1)    Mobil hangreklám hangteljesítményét úgy kell szabályozni, hogy a kívánt figyelemfelkeltő hatás csak a közvetlen környezetben érvényesüljön és a közvetlen környezetében élők nyugalmát ne zavarja.

(2)    Több mobil hangreklám egy napon belül ugyanazon az útvonalon, az útvonalak átfedésével nem üzemelhet.

(3)    Mobil hangreklám munkaszüneti napokon 10.00-12.00 óra és 15.00-18.00 óra között, további napokon 08.00-18.00 óráig működtethető.

(4)    Mobil hangreklám álló helyzetben nem üzemeltethető.

(5)    Mobil hangreklám kizárólag gazdasági reklámtevékenység céljából üzemeltethető.

(6)    A jegyző mobil hangreklám üzemeltetését megtilthatja, ha az az útvonala által érintett köznevelési, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben, vallás gyakorlására szolgáló épületben, egyéb közintézményben és  temető területén folytatott tevékenység zavarására alkalmas.


5. Egyéb helyeken működtetett hangosító berendezésekre és tevékenységekre vonatkozó szabályok

9. §

Sport és szabadidős létesítmények területén szabadtéri rendezvény hangosító berendezései pénteken és szombaton, valamint a munkaszüneti napokat megelőző napon 08.00 - 24.00 óra között, további napokon 08.00 – 22.00 óra között üzemeltethetők.


10. §

Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és vendéglátóipari előkertjében hangosító berendezés 08.00 – 22.00 óra között üzemeltethető.


11. §

A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységet munkaszüneti napokon 09.00 – 12.00 óra és 15.00 – 20.00 óra között, további napokon 07.00-20.00 óra között lehet végezni. Az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzés ettől eltérő időpontban is végezhető.


12. §

Zajt keltő pirotechnikai terméket 10.00 - 22.00 óráig lehet felhasználni, alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő időtartamban.

 

13. §

A 6. § (1) bekezdésében és a 9. § - ban foglalt rendezvények esetében a részletes programtervben meghatározott indokok alapján, az oktatási, kulturális és egyházügyi feladatokat ellátó bizottság véleményének figyelembe vételével a hangosító berendezések üzemeltetésének időtartamát a jegyző eltérően engedélyezheti.


III.    FEJEZET

6. Záró rendelkezések


14. §

(1)    Ez a rendelet 2013. június 15. napján lép hatályba.


(2)    Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés b) pontja, 2. § (3) bekezdése, 3. § (2) – (5) bekezdése, 3. § (10) – (19) bekezdése, 7 – 11 §-a, 17. §-a, és 1 - 3. számú melléklete, valamint az 1. §-ában a „- zajvédelmi” szövegrész.


(3)    Hatályát veszti 

1.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2003. (III. 10.) önkormányzati rendelete.
2.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete.

3.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelete.
4.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete.
5.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.
6.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete.
7.    Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.


Kecskemét, 2013. május 30.      Dr. Zombor Gábor sk.                       Dr. Határ Mária sk.
            polgármester                                       jegyző 


ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kecskemét, 2013. május 30.


                                               Dr. Határ Mária sk.
                                                       jegyző


1.    függelék

Közterületi rendezvény zajkibocsátási engedély 
kérelme
1.    Kérelmező
a)    neve:....................................................................................................................
b)    címe/székhelye, levelezési címe:.........................................................................
c)    telefonos elérhetősége:…………………………………………………………….…
d)    elektronikus (e-mail) elérhetősége:…………………………………………………

2.    Rendezvény
a)    elnevezése:..........................................................................................................
b)    helyszíne:............................................................................................................
c)    helyrajzi száma:……………………………………………………………………
d)    időtartama:……………………………………………………………………………...
e)    zajkibocsátás módja (élőzene, elektronikus zene, koncert, egyéb.):
………………………………………………………………………………………

3.    Hangosító berendezés(ek), egyéb zajforrás(ok)  felsorolása és jellemzése

a)    gyártmánya(i),típusa(i):.......................................................................................................................................................................................................................
b)    teljesítményadata(i):............................................................................................................................................................................................................................

4.    A helyszíni kapcsolattartó
a)    neve: ...............................................................................................................
b)    levelezési címe:................................................................................................
c)    telefonos elérhetősége:…………………………………………………………

5.    Mellékletek:
a)    az 5. § (5) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a hozzájáruló nyilatkozatok,
b)    1 db méretarányos helyszínrajz a hangosító berendezések 200 m-es környezetének feltüntetésével, amelyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad, a zajforrások és a zajtól védendő épületek, területek elhelyezkedését.
c)    a közterületi rendezvény részletes programterve,


Kecskemét, .........év ...............hó .....nap

…...........................................
kérelmező  aláírása
        


2.    függelék

Mobil hangreklám zajkibocsátási engedély
kérelme

1.    Kérelmező 
a)    neve:.................................................................................................................
b)    címe/székhelye, levelezési címe:...................................................................
c)    telefonos elérhetősége:……………………………………………………………
d)    elektronikus (e-mail) elérhetősége:……………………………………………

2.    Mobil hangreklámot hordozó gépjármű
a)    típusa:………………………………………………………………………………
b)    forgalmi rendszáma:…………………………………………………………………
c)    üzembentartója:…………………………………………………………
d)    üzembentartójának címe/székhelye, levelezési címe:..………………………..
………………………………………………………………………………………..

3.    Mobil hangreklám működtetésének „témája”:
………………………………………………………………………………................

4.    Mobil hangreklámot hordozó gépjármű működtetésének pontos útvonala: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.    Mobil hangreklám működtetésének teljes időintervalluma:
………………………………………………………………………………………….

6.    Hangreklámot közvetítő zajforrás adatai (gyártmány, típus, teljesítmény):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kecskemét, …… év……hónap…..nap

                                            …...........................................
kérelmező        aláírása

[1]

Kiegészítette: 9/2020. (IV.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2020. április 22.