Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 19 - 2020. 11. 20

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló

1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

feladat- és hatáskörében eljárva

Sorkifalud Község Polgármestere

a következőket rendeli el:


1.§     Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei előirányzatát 67.854.354 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 62.019.874-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 5.834.480 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 84.463.598 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 82.334.200 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 2.129.378 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 86.142.363 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét – 20.314.346 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 3.705.102 Ft-ban,

állapítja meg.”


2.§      Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§     Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§     Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§     Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§     Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§     Az Ör. 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8.§     Az Ör. 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9.§     Az Ör. 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


  

Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. november 18. napján kihirdetésre került.                                                                                                 

                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző