Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 12/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete

a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról

Hatályos: 2014. 04. 25

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

                                                      


I. FEJEZET

Általános Rendelkezések

                                                           1. Cím

A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel és saját tulajdonú ingatlannal rendelkező, a saját tulajdonú ingatlan vonatkozásában a házi szennyvízhálózat kiépítését kezdeményező természetes személyekre,


b) az a) pontban meghatározottak megrendelésére a házi szennyvízhálózat kiépítését kivitelezőkre (természetes személyek, jogi személyek, avagy jogi személyiség nélküli szervezetek),

c) a Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § 38. pontja szerinti mindenkori szolgáltatóra (az aktuális szolgáltató megnevezése, elérhetősége megtalálható az 1. számú függelékben).


2. Cím

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában


a) nyugdíj: az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj és a rokkantsági nyugdíj;


b) nyugdíjszerű ellátás: az öregségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, özvegyi és munkaképtelenségi járadék, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a rokkantsági járadék, az időskorúak járadéka, valamint az egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye;


c) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege;


d) szociálisan rászorult személy: az a személy,

            da)      aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, egyedül él, és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át;

         db)      akinek háztartásában kizárólag nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban élő személy él és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át;

         dc)      aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át;

         dd)      aki 2 vagy több fős háztartásban él és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át,

és vagyona sem neki, sem a háztartásban élő személyeknek nincs.


e) támogatható személy: az a személy, aki nem minősül a d) pont szerinti szociálisan rászorult személynek, de a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 3-szorosát.


f)[1] házi szennyvízhálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 10. pontjában meghatározott építmény, amelyen keresztül az ingatlan csatlakozik a városi szennyvízhálózathoz.


g) [2]késedelmi kamat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-a szerinti késedelmi kamat.


(2) A jövedelem, a vagyon, az egyedül élő, valamint a háztartás fogalmának értelmezésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-át, a lakás fogalmának értelmezésére a lakások a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 91/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.


3. Cím

A jogosultsági alapfeltételek

3. §


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a házi szennyvízhálózat kiépítésének elősegítéseként az 1. § a) pontjában meghatározott személyek közül

         a) a szociálisan rászorult személy részére egyszeri és visszafizetési kötelezettség nélkül folyósítandó pénzbeli támogatást (a továbbiakban: támogatás) állapíthat meg a II. Fejezetben részletezettek szerint,

         b) a támogatható személy részére kamatmentes kölcsönt (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) adhat a III. Fejezetben részletezettek szerint.II. FEJEZET


  1. Cím

                                                      A támogatás

4. §


(1) A szociálisan rászorult személy e rendelet szabályainak megfelelően benyújtott kérelmére az Önkormányzat támogatást állapíthat meg.


(2) A támogatás háztartásonként (lakásonként) csak egy személy részére, csak egy alkalommal és – amennyiben egy ingatlanon több lakás van – csak a házi szennyvízhálózat lakáshoz tartozó részének kivitelezésére állapítható meg.


(3) A támogatás mértéke a kivitelezés számlával igazolt költségének 100 %-a, legfeljebb azonban 60.000,-Ft.


(4) Amennyiben a 8. § (1) bekezdésében előírt költségbecslés szerint a kivitelezés várható költsége a 60.000,-Ft-ot meghaladja, a szociálisan rászorult személy a költségbecslésben meghatározott összeg és a 60.000,-Ft közötti különbözet erejéig jogosult a III. Fejezet szerint kamatmentes kölcsön igénylésére is.


2. Cím

A kérelem és a támogatás megállapítása

5. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a jövedelem (3) bekezdés szerinti igazolásával együtt a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységéhez kell benyújtani, különös figyelemmel a 4. Függelékben szereplő jogszabályi rendelkezésekre.


(2) A 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szociális rászorultságot jövedelemigazolás(ok) benyújtásával a kérelmezőnek kell hitelt érdemlően bizonyítania.


(3) A kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élők szociális és jövedelmi viszonyainak ellenőrzésére a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készíthet.

(4) Ha a Polgármesteri Hivatal a környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemigazolásokban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a háztartásában élők tulajdonában levő vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a háztartás összjövedelmének 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető, figyelemmel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályiról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. §-ának szabályaira.


(5) A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester)  a támogatás megállapítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:


a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait,

b) a kérelmező lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,

c) a támogatás megállapítására vonatkozó döntést,

d) a támogatás megállapításához szükséges jövedelmi adatokat.


(6) Az adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


6. §


(1) A támogatásról (a támogatásra való jogosultságról és a folyósítható támogatás maximális mértékéről) a polgármester a kérelem és a jövedelemigazolás(ok) alapján határozattal dönt.


(2) A támogatást megállapító határozatnak tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. §-ában foglaltakat, továbbá, a megállapított támogatás formáját, mértékét, igénybevételének módját, és felhívást a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeiről.


3. Cím

Jogorvoslat

7. §

(1) A kérelmező az első fokon hozott döntés ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a polgármesterhez benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel élhet.


(2) A jogorvoslat során méltányosság nem gyakorolható.4. Cím

A támogatás megállapítását követő teendők


8. §


(1) A támogatás megállapítását követően a szociálisan rászorult személy - a teljes kivitelezés költségeinek előzetes meghatározása céljából - köteles haladéktalanul az 1. § c) pontja szerinti szolgáltatótól költségbecslést kérni, amelyet a szolgáltató köteles írásban megadni. Ezt követően a szociálisan rászorult személy köteles haladéktalanul megrendelni a házi szennyvízhálózat kivitelezését a 2.-3. Függelékekben foglalt ajánlások figyelembe vételével.


(2) A kivitelezést végző személy a házi szennyvízhálózatot köteles bemutatni a szolgáltatónak, és a szociálisan rászorult személy részére kiállított, maximálisan az (1) bekezdés szerinti költségbecslésben meghatározott összegről szóló számlára a szolgáltató teljesítés-igazolását kérni, és a számla ezen eredeti példányát a költségbecslés egy példányával együtt a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős szervezeti egységéhez eljuttatni. A benyújtott számlán fel kell tüntetni a kivitelezést végző személy számlaszámát.


(3) A szociálisan rászorult személy a (2) bekezdésben előírtak megtörténtét követően köteles a szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést [3]kötni.


5. Cím

A támogatás folyósítása9. §


(1) A támogatás 4. § (3) és 6. § (1) bekezdések, illetve a 8. § (2) bekezdésében meghatározott számla alapján kiszámolt összegét a Polgármesteri Hivatal a számla benyújtását követő 15 napon belül átutalja a  kivitelezést végző személy számlájára. A támogatott személy a házi szennyvízhálózat kivitelezéséért megállapított díjat – amennyiben az magasabb összeg, mint e rendelet szerint adható legmagasabb támogatás - a támogatással csökkentett összegben fizeti meg a kivitelezést végző személy részére.


(2) A támogatást jogosulatlanul igénybe vevő személyt a polgármester határozatával  a támogatás visszafizetésére kötelezi. Ebben az esetben az igénybevevő köteles a részére megállapított támogatás késedelmi kamattal növelt összegét az Önkormányzat részére megtéríteni.


6. Cím

A támogatás finanszírozása

10. §

(1) Az e rendelet alapján megállapított és folyósított támogatás fedezetére az Önkormányzat éves költségvetésében előirányzatot biztosít.


(2) Költségvetési fedezet hiányában a támogatást megállapítani nem lehet.


III. FEJEZET


1. Cím

A kamatmentes kölcsön


11. §


(1) A támogatható személy e rendelet szabályainak megfelelően benyújtott kérelmére az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt adhat.


(2) A kamatmentes kölcsön háztartásonként (lakásonként) csak egy személy részére, csak egy alkalommal és – amennyiben egy ingatlanon több lakás van – csak a házi szennyvízhálózat lakáshoz tartozó részének kivitelezésére és legfeljebb két éves visszafizetési határidővel adható.


(3) A kamatmentes kölcsön mértéke a kivitelezés  számlával igazolt költségének 100 %-a, legfeljebb azonban,

         ha az egy főre jutó havi jövedelem

         a) nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét: 100.000,-Ft;

            b) meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét: 80.000,-Ft;

         c) meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem haladja meg annak háromszorosát: 60.000,-Ft.2. Cím

A kérelem és

a kamatmentes kölcsön megállapítása

12. §

(1) A kamatmentes kölcsön iránti kérelmet a jövedelem (3) bekezdés szerinti igazolásával együtt a Polgármesteri Hivatal vagyon- és lakásgazdálkodási ügyekért felelős szervezeti egységéhez kell benyújtani, különös tekintettel a 4. Függelékben szereplő jogszabályi rendelkezésekre. Amennyiben a kérelem a 4. § (4) bekezdésén alapszik, elegendő a kérelemben a 6. § szerint meghozott határozat számára hivatkozással a 8. § (1) bekezdésében megjelölt költségbecslés eredeti vagy hitelesített másolati példányát benyújtani.


(2) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogosultságot jövedelemigazolás(ok) benyújtásával a kérelmezőnek kell hitelt érdemlően bizonyítania.


(3) A kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élők szociális és jövedelmi viszonyainak ellenőrzésére a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készíthet.


(4) Ha a Polgármesteri Hivatal a környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemigazolásokban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a háztartásában élők tulajdonában levő vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a háztartás összjövedelmének 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető, figyelemmel a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályiról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. §-ának szabályaira.


(5) A polgármester a kamatmentes kölcsön megállapítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:


a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait,

b) a kérelmező lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,

c) a kölcsön megállapítására vonatkozó döntést,

d) a kölcsön megállapításához szükséges jövedelmi adatokat.


(6) Az adatkezelésre és az adatok védelmére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
13. §


A kamatmentes kölcsön iránti kérelemről (a kamatmentes kölcsönre való jogosultságról és a folyósítható kölcsön maximális mértékéről) a [4]Közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága a kérelem és a jövedelemigazolás(ok) alapján határozattal dönt.


3. Cím

A kamatmentes kölcsön megállapítását követő teendők


14. §


(1) A kamatmentes kölcsön megállapítását követően a támogatható személy - a teljes kivitelezés költségeinek előzetes meghatározása céljából - köteles haladéktalanul az 1. § c) pontja szerinti szolgáltatótól költségbecslést kérni, amelyet a szolgáltató köteles írásban megadni. Ezt követően a támogatás biztosítására a támogatható személlyel a polgármester kölcsönszerződést köt.


(2) A kölcsönszerződésben szerepeltetni kell a támogatható személy

         a) nevét, lakcímét, születési idejét, születési helyét, anyja nevét,

            b) a kivitelezendő házi szennyvízhálózat helyét (az ingatlan pontos      meghatározásával),

            c) a kamatmentes kölcsönre való jogosultság tényét és a kölcsön maximális           összegét,

         d) a kölcsön folyósításának, biztosításának és visszafizetésének feltételeit,

            e) a szerződésszegés jogkövetkezményeit,

         f) a (3)-(12) bekezdésben foglaltakra történő utalást, továbbá

         g) a kölcsön iránti kérelemnek helyt adó [5]bizottsági határozat megjelölését.


(3) A támogatható személy köteles a kölcsönszerződésben foglalt határidővel megrendelni a házi szennyvízhálózat kivitelezését a 2.-3. Függelékekben foglalt ajánlások figyelembe vételével.


(4) A kivitelezést végző személy a házi szennyvízhálózatot köteles bemutatni a szolgáltatónak, és a támogatható személy részére kiállított, maximálisan az (1) bekezdés szerinti költségbecslésben meghatározott összegről szóló számlára a szolgáltató teljesítés-igazolását kérni, továbbá a számla ezen eredeti példányát a költségbecslés egy példányával együtt a Polgármesteri Hivatal vagyon- és lakásgazdálkodási ügyekért felelős szervezeti egységéhez eljuttatni. A számlán fel kell tüntetni a kivitelezést végző személy számlaszámát.


(5) A támogatható személy a (4) bekezdésben előírtak megtörténtét követően köteles a szolgáltatóval közüzemi szerződést kötni.


(6) A kölcsön 11. § (3) és 13. § (1) bekezdések, illetve a (4) bekezdésben meghatározott számla alapján kiszámolt összegét a Polgármesteri Hivatal a számla benyújtását követő 15 napon belül átutalja a  kivitelezést végző személy számlájára. A kölcsönben részesülő támogatható személy (a továbbiakban: támogatott személy) a házi szennyvízhálózat kivitelezéséért megállapított díjat – amennyiben az magasabb összeg, mint e rendelet szerint adható legmagasabb kölcsön - a kölcsön összegével csökkentett összegben fizeti meg a kivitelezést végző személy részére.

(7) Az Önkormányzat a kölcsönösszeg és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására a kölcsön visszafizetésének időtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba a támogatott ingatlanára.

(8) A kölcsön visszafizetése a szerződés megkötését követő év első napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlő részletekben a [6]bizottsági határozatban foglalt időtartam, de legkésőbb 2 év alatt kell a támogatottnak teljesítenie.

(9) Az Önkormányzat a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a támogatott

a) 2 hónapon keresztül nem fizeti a havi törlesztő részletet,

b) a megítélt kölcsönt a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül nem használja fel.

A szerződés felmondása esetén a kölcsön-hátralék egy összegben válik esedékessé.

(10) A visszafizetés esedékessé válásakor a polgármester felszólítja a támogatottat az egyösszegű visszafizetésre, melynek eredménytelensége esetén a hátralék bírósági úton történő behajtása iránt haladéktalanul intézkedik.

(11) Az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt, ha a teljes kölcsön visszafizetése e rendelet szabályainak megfelelően maradéktalanul megtörtént.4. Cím

A kamatmentes kölcsön finanszírozása

15. §

(1) Az e rendelet alapján megállapított és folyósított kamatmentes kölcsön fedezetére az Önkormányzat éves költségvetésében előirányzatot biztosít.

(2) Költségvetési fedezet hiányában kamatmentes kölcsönt megállapítani nem lehet.


IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet függelékei:

a) 1. számú Függelék: A helyi közszolgáltató megnevezése és elérhetősége


b) 2. számú Függelék: A kivitelezendő házi szennyvízhálózat javasolt műszaki tartalma


c) 3. számú Függelék: Jogszabály-kivonatok, amelyek bemutatják, hogy miért indokolt a javasolt kivitelezőkkel, továbbá szakszerű anyagokkal elvégeztetni a házi szennyvízhálózat megépítését


d) 4. számú Függelék: Jogszabály-kivonatok, amelyek a jövedelemigazoláshoz nyújtanak segítséget.

Kecskemét, 2008. március 27.

Dr. Zombor Gábor sk.                                                                                Dr. Metzinger Éva sk.

     polgármester                                                                                                     jegyző
1. függelék a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról szóló 12/2008. (III.31.) rendelethez


 A helyi közszolgáltató megnevezése és elérhetőségeKecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § 38. pontja szerinti szolgáltató a


Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) T: 76/511-511


/Amennyiben igény van rá, kérésre a szolgáltató javasolhat kivitelezőt a munkák elvégzéséhez./


2. függelék a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról szóló 12/2008. (III.31.) rendelethez


 A kivitelezendő házi szennyvízhálózat javasolt műszaki tartalma


            A bekötőcsatorna:

A kivitelező Betonút Zrt. a gerinccsatorna építése közben, elkészítette a bekötőcsatornát is, amely a telekhatáron belül egy méterig tart és maximum 1,2 m mélyen fekszik. A csatornát a tisztítóidommal zárta le. Ebbe az idomba kell bekötni a telekhatáron belül lefektetett házi szennyvízhálózatot.

A házi szennyvízhálózat:

  1. Az ingatlantulajdonos feladata az ingatlanon belüli csatorna, azaz a házi szennyvízhálózat kiépítése. Építését el lehet kezdeni, amint a tisztítóidomot a telekhatári tisztítóaknában a kivitelező elhelyezte. A lakosságnak – a házból kijövő – meglévő szennyvízvezeték és a telekhatáron belül 1 m-re lévő tisztítóakna közötti csatornarészt kell kialakítania.
  2. Ha a ház alatt pince van?

a. A terepszint alatt keletkező szennyvizet (wc, mosdó, zuhanyzó, uszoda) csak a pincébe elhelyezett „kis átemelő akna és szivattyú” berendezés segítségével szabad a gravitációs rendszerbe juttatni. Ennek oka, hogy nagy mennyiségű eső esetén a szennyvízcsatornákba bekerülő csapadékvíz miatt a szennyvíz szintje jelentősen megemelkedik és a gravitációs bekötésen keresztül a pincét elöntheti, jelentős károkat okozva a tulajdonosnak.

b. Pince esetén lehetőség van arra, hogy az összegyűjtött és eddig az ingatlan mögötti gyűjtőbe, szikkasztóba vezetett szennyvizet a pince falára rögzített csővezetékkel, a folyási irányt megfordítva, kössék rá a tisztítóidomra, így jelentős költségmegtakarítás érhető el.

Szakember

A házi szennyvízhálózat építését mindenki szakemberrel végeztesse el. A munka kivitelezésére vízvezeték-szerelő vagy mélyépítésben jártas vállalkozó alkalmas.


Megfelelő lejtés

      A házi szennyvízhálózatot az utcai csatorna irányában megfelelő 5-10 ezrelék lejtéssel kell megépíteni, amely 1 m szakaszon 0,5-1 cm-t jelent. Pl. ha a házból kijövő régi szennyvízvezeték és a tisztítóidom között 20 m van, ez összesen 10 – 20 cm lejtést jelent.

Megfelelő alapanyag

Nagyon fontos, hogy megfelelő anyagból készüljön el az ingatlanon belüli házi szennyvízhálózat. A BÁCSVÍZ Zrt azt tanácsolja, hogy 125 mm átmérőjű 2,5 mm falvastagságú KGPVC csövet vásároljanak, melynek színe narancssárga. A vékonyabb falvastagságú és kisebb átmérőjű cső beépítése valamivel olcsóbb, de nem biztonságos. Tapasztalatuk szerint ugyanis ezeknek a csöveknek a teherbírása lényegesen kisebb, deformálódik és ez duguláshoz vezethet. A csatorna tisztításánál használt 160 bar nyomást a vékonyabb falvastagságú csövek nem bírják, megrepedhetnek.

3. függelék a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról szóló 12/2008. (III.31.) rendelethez


 Jogszabály-kivonatok, amelyek bemutatják, hogy miért indokolt a javasolt kivitelezőkkel, továbbá szakszerű anyagokkal elvégeztetni a házi szennyvízhálózat megépítését


Kivonat a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletből


7. § (1) A szolgáltató jogosult az ingatlanokon lévő víziközmű hálózat, a tűzoltási célt szolgáló külön vízvezetékhálózat (tűzivízhálózat) ellenőrzésére, amelyet az érintett fogyasztó - előzetesen egyeztetett időpontban - köteles lehetővé tenni. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek kezelésében lévő ingatlanon a szolgáltatással kapcsolatos minden tevékenység végzéséhez a létesítmény parancsnoka által adott belépési engedély szükséges.

(2) Az ellenőrzéskor a házi és a csatlakozó víziközmű hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetéséről a fogyasztó gondoskodni köteles. Ha ezeknek a szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a teljesítésre a település jegyzője kötelezi.

(3) Az (1) bekezdésben előírt szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a fogyasztót a tulajdonában lévő csatlakozó víziközmű-hálózat és házi ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól.

17. § (5) A házi vízvezeték - a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő - rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást az árjogszabályok szerinti átalány alapján kell megállapítani.

21. § (1) A szennyvízelvezető törzshálózatba történő bekötéshez szükséges bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való rákötését a szolgáltató köteles megrendelő költségére elvégezni, vagy elvégeztetni. A bekötővezeték megépítését, illetve a törzshálózatra történő rákötését a megrendelő költségére és a szolgáltató hozzájárulásával építés kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti.

21. § (4) Ha a szennyvíz bekötővezeték vagy házi szennyvízhálózat az elfolyó szennyvíz ellenőrzésére alkalmas aknával nincs ellátva, továbbá, ha a bekötővezeték az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére - a vízhasználat megnövekedése, az ingatlanok egyesítése, megosztása vagy egyéb okból - már nem alkalmas, a jegyző a tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére kötelezheti.

4. függelék a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról szóló 12/2008. (III.31.) rendelethez


 Jogszabály-kivonatok, amelyek a jövedelemigazoláshoz nyújtanak segítséget


Kivonat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből10. § (2) a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.

(5) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.

10. § (7) A szociális hatáskört gyakorló szervek megkeresésére az állami adóhatóság 15 napon belül köteles közölni a szociális ellátást igénylő, valamint - írásbeli felhatalmazás alapján - az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadójának alapját.

[1]

[1] Módosította: 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2014. április 25.

[2]

Módosította: 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2014. április 25.


[3]

Módosította: 7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályba lép: 2014. április 25.


[4]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 20) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[5]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 20) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.


[6]

Módosította: 38/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 20) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.