Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről

Hatályos: 2020. 09. 18 - 2021. 10. 21

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2-6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Értékmegőrzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § [1] E rendelet alkalmazásában:

 • 1. Cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folytatott tevékenységet rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla;
 • 2. Címtábla: költségvetési szerv, nem állami és nem önkormányzati fenntartású köznevelési vagy szociális intézmény, vállalkozás nevét, elérhetőségeit, nyilvántartási adatait feltüntető tábla;
 • 3. Citylight: részben hirdetmények, részben reklámok elhelyezésére alkalmas világító,hirdető berendezés;
 • 4. Egyedi címfestett tábla: olyan rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú hirdető berendezés, amely a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzők tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad információt;
 • 5. Egyszintes növénytelepítési mód: gyep vagy legfeljebb 50 cm magas talajtakaró növényzet;
 • 6. Fasor: egy sorban, egymástól jellemzően azonos tőtávolságra ültetett fák összessége és egysége;
 • 7. Fásítás: erdőnek nem minősülő több sorban vagy csoportosan, jellemzően vegyes fafajösszetétellel ültetett fák összessége és egysége;
 • 8. Függőleges növényfelület: az e rendelet 6. melléklete szerinti cserjével befuttatott vagy beültetett épület- vagy építményhomlokzat, kerítés vagy függőleges növénytartó szerkezet;
 • 9. Háromszintes növénytelepítési mód: gyep vagy legfeljebb 50 cm magas talajtakaró növényzet, továbbá az e rendelet 6. melléklete szerinti legalább 40 darab cserje és legalább 1 darab fa 50 m2 zöldfelületenként, ahol a fák és cserjék összességének 70%-át lombhullató, 30%-át örökzöld növényfaj vagy -fajta adja;
 • 10. Információs vagy más célú berendezés: citylight, útbaigazító rendszer;
 • 11. Kétszintes növénytelepítési mód: gyep vagy legfeljebb 50 cm magas talajtakarónövényzet, továbbá az e rendelet 6. melléklete szerinti legalább 1 darab fa 50 m2 zöldfelületenként, ahol a fák összességének 80%-át lombhullató, 20%-át örökzöld faj és-fajta adja;
 • 12. Nagykörút: a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) 2. § (7) bekezdés szerint lehatárolt terület;
 • 13. Négyszintes növénytelepítési mód: gyep, továbbá az e rendelet 6. melléklete szerinti legalább 5 m2 legfeljebb 50 cm magas talajtakaró növényzet és ezzel legalább azonos függőleges területű függőleges növényfelület, legalább 40 darab cserje és 1 darab fa 50 m2 zöldfelületenként, ahol a fák és cserjék összességének 70%-át lombhullató, 30%-át örökzöld növényfaj vagy -fajta adja.
 • 14. Természetszerű növénytelepítési mód: évente legfeljebb háromszor kaszált gyep vagy az e rendelet 6. melléklet I. pontja szerinti legfeljebb 50 cm magas talajtakaró növényzet, továbbá az e rendelet 6. melléklet I. pontja szerinti kertészeti módszerekkel telepített 1 darab fa és 10 darab cserje 25 m2 zöldfelületenként, ahol a fák kis, közepes és nagy koronát nevelő fafajok elegyes kiültetésében és a fák és cserjék összességének 85%-át lombhullató, 15%-át örökzöld növényfaj adja;
 • 15. Tervtanács: külön önkormányzati rendelettel építészeti-műszaki véleményező testületként létrehozott helyi építészeti-műszaki tervtanács;
 • 16. Transzparens: kifeszített vagy közterület felett átfeszített textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó;
 • 17. Útbaigazító táblarendszer: elsősorban közérdekű, idegenforgalmi, valamint közművelődési célok elérését segítő egységes felépítésű eszközrendszer;
 • 18. Védőfásítás: olyan fásítás, melynél a védelmi funkció érdekében cserjetelepítés is történik;
 • 19. Zöldfelület: a Helyi Építési Szabályzat 2. § (11) bekezdés szerinti felület.

II. FEJEZET HELYI VÉDELEM

2. Helyi építészeti örökség védelmének általános szabályai

2. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó helyi építészeti örökség részét képező értékek feltárása, számbavétele körében a helyi védettség alá helyezés lehetőségét az önkormányzat folyamatosan vizsgálja.

(2) Helyi egyedi védelemmel érintett elem műemléki védettség alá helyezése esetén, a helyi védettség megszüntetése iránt kell intézkedni.

(3) Műemlékek műemléki védettsége megszűnése esetén, az önkormányzat köteles megvizsgálni annak helyi védelem alá helyezésének lehetőségét.

(4) Az önkormányzat a helyi egyedi védelemmel érintett elemekről a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak szerint nyilvántartást vezet, melynek nyilvánosságát a www.kecskemet.hu honlapon is biztosítja.

(5) A nyilvántartás a Vhr.-ben foglaltakon túl tartalmazza:

 • a) a helyi védelem alá helyezett ingatlan helyének meghatározását utca és házszám vagy helyrajzi szám megjelölésével,
 • b) a helyi védelem alá helyezett ingatlan rövid ismertetését,
 • c) a helyi védelem alá helyezést megalapozó fotódokumentációból egy az ingatlanról készült fényképet.

(6) A helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, átépíthetők, rendeltetésük megváltozhat, a teljes felújításuk lehetséges, azonban a helyi védettségre okot adó értékeik nem csökkenhetnek.

(7) A helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet elbontani.

(8) A helyi területi védelemmel érintett területen meglévő úthálózatot, annak töréseit, szélességét, vonalvezetését meg kell őrizni.

(9) A helyi területi védelemmel érintett területen a meglévő telekszerkezet jellegét az értékleltárban meghatározottak szerint meg kell őrizni.

(10) A városra jellemző keramit vagy egyedi kiselemes burkolatú utcák közterületeinek védelme érdekében burkolati átalakítás[2] során a parkolósávok lehetőség szerint a visszabontott keramitból vagy nagykockakőből építendők.

(11) A belváros történeti városszövetében közterületi csatlakozásoknál kialakult zöldfelületi teresedéseket – a Jósika utca, Szárny utca, Forrás utca, Tizedes utca sarok térségében – meg kell őrizni és egységes koncepciójú növényzettel kell ellátni.

(12) A védett temetők területén a sírjelek, utak, fasorok, növényzet eredeti helyükön fenntartandók és gondozandók.

3. Helyi védelem alá helyezés és helyi védelem megszüntetésének szabályai

3. § (1) A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését a polgármesternél bárki írásban kezdeményezheti.

(2) A helyi védetté nyilvánítás vagy helyi védettség megszüntetésének kezdeményezéséhez a javaslattevőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 • a) helyi egyedi védelem esetén:
  • aa) helyszínrajz,
  • ab) utca és házszám vagy helyrajzi szám megjelölése,
  • ac) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi értéket bemutató, részletes, jól értelmezhető fotódokumentáció,
  • ad) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi érték rendeltetésének, használati módjának leírása,
  • ae) növényegyed, növénycsoport vagy fasor esetén karakter- és állapotleírása,
  • af) a helyi védelemre vonatkozó javaslat rövid indokolása,
  • ag) a helyi védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat részletes indokolása, a védettség megszűntetését megalapozó ok ismertetése,
 • b) helyi területi védelem esetén:
  • ba) a helyi területi védelemre vonatkozó javaslat indokolása,
  • bb) a helyi építészeti örökség részét képező területi értékről jól értelmezhető, áttekintéshez szükséges léptékű térkép.

(3) Az önkormányzat a kezdeményezést követően az alábbi tartalmú értékvizsgálati dokumentációt készítteti el:

 • a) helyi egyedi védelem esetén:
  • aa) helyszínrajz M=1:500 léptékben,
  • ab) fotódokumentáció a helyi építészeti örökség részét képező egyedi értéket teljes egészében értelmezhető léptékű megjelenítésben,
  • ac) felmérési műszaki tervdokumentáció,
  • ad) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi érték rendeltetésének és használati módjának leírása,
  • ae) növényegyed, növénycsoport vagy fasor karakter- és állapotleírása és dendrológiai felmérési dokumentációja,
  • af) a helyi védelem alá helyezés rövid szakmai indoklása, történeti kutatási dokumentáció,
 • b) helyi területi védelem esetén:
  • ba) a helyi védelem alá helyezésre javasolt településszerkezeti elem, település- vagy tájrészlet, út, utca, tér vagy teresedés, kert vagy park rövid szakmai leírása, történeti kutatási dokumentáció, érintettség esetén a növényállomány dendrológiai felmérési dokumentációja, stb.,
  • bb) a helyi építészeti örökség részét képező területi érték méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a helyi építészeti örökség részét képező területi érték határát egyértelműen rögzítő helyszínrajz.

(4) Az önkormányzat a kezdeményező kivételével az érintett tulajdonost, tulajdonosokat, a tulajdonoson keresztül a használókat a kezdeményezésről írásban értesíti, továbbá az eljárás megindításáról az önkormányzat honlapján tájékoztatást tesz közzé. Az érintettek a kezdeményezéssel kapcsolatban az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli észrevételt tehetnek.

(5) A helyi védelem alá helyezés szakmai előkészítését – szükség szerint szakértő bevonásával – [3]az önkormányzati főépítész végzi.

(6) Ha a kezdeményezés hiánypótlásra szorul és ezt az erre irányuló felhívás ellenére 30 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki a javaslatot, a polgármester mellőzi annak közgyűlés elé terjesztését és erről a kezdeményezőt a hiánypótlási határidő elteltét követő 15 napon belül tájékoztatja.

(7) A helyi védelem megszüntetésére irányuló eljárás esetén a helyi védelem alá helyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a helyi védelem megszüntetésére abban az esetben kerülhet sor, ha

 • a) a helyi védelem alatt álló egyedi érték megsemmisült, vagy
 • b) a helyi védelem alatt álló egyedi vagy területi érték a védelem alapjául szolgáló értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

(8) A közgyűlés az elkészült értékvizsgálatban foglaltak figyelembevételével dönt a kezdeményezés elfogadásáról vagy annak elutasításáról.

(9) A helyi védelemmel kapcsolatos közgyűlési döntésről a (4) bekezdésben szereplő érdekelteket a [4]jegyző 30 napon belül írásban tájékoztatja és a döntésről.

(10) az önkormányzat honlapján is tájékoztatást kell közzétenni.

(11) A helyi védettség alá helyezésre, vagy a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezésről szóló előterjesztésben szerepelnie kell a védettség elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálatnak, valamint a (4) bekezdésben meghatározott érdekeltek határidőben benyújtott észrevételeinek is.

4. Helyi területi védelem meghatározása

4. § (1) A helyi területi védelemmel érintett terület lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben lehatárolt helyi területi védelemmel érintett területen belül védett temetők a Szentháromság temető, Budai úti református temető, Budai úti izraelita temető, Budai úti szovjet-orosz katonai temető, Ceglédi úti evangélikus temető.

5. Helyi egyedi védelem meghatározása

5. § A helyi egyedi védelemmel érintett elemeket a 2. melléklet tartalmazza.

6. Helyi egyedi védelemmel érintett elem védelméhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

6. § (1) A helyi egyedi védelemmel érintett elem jó karbantartása, állapotának megóvása és megőrzése a tulajdonos kötelezettsége.

(2) A helyi egyedi védelemmel érintett elem károsodása esetén a tulajdonost helyrehozatali kötelezettség terheli, különös tekintettel a helyi védelem alá helyezést megalapozó építészeti értékekre vonatkozóan.

(3) A helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező építményt az e célra rendszeresített táblával kell megjelölni. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A táblát a tulajdonossal egyeztetett helyre az önkormányzat helyezi ki.

(4) A tábla fenntartása és karbantartása a tulajdonos feladata.

III. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

7. Településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

7. § (1) Településképi szempontból meghatározó területek:

 • a) a helyi területi védelemmel érintett terület;
 • b)[5] a Helyi Építési Szabályzat szerinti beépítésre szánt terület;
 • c) a városba vezető főbb utak, a 52. sz. főút, 5. sz. főút, 441. sz. főút, 44. sz. főút, 54. - 541. sz. főutak, 5202.j., 5218-52319.j, 53101.j., 53102.j. utak tengelyétől mért 100 méteren belüli terület;
 • d) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe;
 • e) a helyi egyedi védelemmel érintett terület;
 • f) a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, a tájvédelmi körzet területe, az országos jelentőségű természetvédelmi terület, ex lege szikes terület és ex lege lápok, az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe;
 • g) a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe;
 • h) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték;
 • i) a természeti terület
 • j)[6] a fásszárú növényfajok telepíthetősége és településképi illeszkedése szempontjából lehatárolt II., III., IV., és V. zóna;
 • k)[7] a Helyi Építési Szabályzat szerinti közlekedési területek.”
 • j)

(2) A településképi szempontból meghatározó területeket a 3. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

8. Építmények anyaghasználatára vonatkozó [8]egyedi építészeti követelmények

8. § [9] (1) Nem megengedett az épületek átalakítása, bővítése, utólagos hőszigetelése esetén ezen építési tevékenységeket a több rendeltetési egységet tartalmazó épületek esetén az épület egészét nem egységes anyaghasználat és megjelenés szerint megvalósítani. Ide kell érteni az épületek utólagos színezését, nyílászáró cseréjét, erkély vagy loggia beépítését, a tetőhéjazat cseréjét, burkolatainak módosítását.

(2) A Helyi Építési Szabályzat szerinti mezőgazdasági vagy erdő övezetekben tömör tégla, beton, gabion, zárt deszka, fémlemez kerítés nem építhető.

8/A. Fás szárú növények telepíthetőségére vonatkozó egyedi építészeti követelmények[10]

8/A. § (1) A helyi területi védelemmel érintett területekbe vagy a településképi szempontból meghatározó területekbe nem tartozó területen nem megengedett az e rendelet 4. mellékletben felsorolt növényfajok telepítése.

(2) Az e rendelet 7. melléklete szerinti VI. zóna művelésből kivett tanyaudvarainak területén kétszintesnél alacsonyabb szintszámú, valamint a telken belüli fásítások és védőfásítások létesítésekor a természetszerű növénytelepítési módtól eltérő növénytelepítési mód nem alkalmazható.

9. Településképi szempontból [11]meghatározó és helyi területi védelemmel érintett területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

9. § (1) Épületet úgy lehet elhelyezni, hogy az a beépítés módjában a környezete adottságaihoz illeszkedjen.

(2) Több ütemben történő építkezés esetén a telket a környezete adottságaihoz illeszkedően, a helyes beépítési sorrend és a későbbi fejlesztési lehetőségek megtartása követelményének betartásával kell beépíteni.

(3)[12] Olyan építési övezetben, ahol 5,5 vagy 6 méter a megengedett maximális épületmagasság földszintes, szükség esetén tetőteres beépítési módot kell alkalmazni az aránytalan homlokzati megjelenés elkerülése érdekében.

(4) Magas tetős épület tetőterének beépítése esetén azt egy szintként kell beépíteni, melybe a tetőtér zárófödémével kialakuló padlástér nem értendő bele.

(5) A bejárati előlépcsőt, az akadálymentesítést szolgáló építményt, rámpát, a közterület fölé benyúló építményrészt, kerítést úgy kell elhelyezni, hogy az a kapcsolódó közterület használati módjához illeszkedjen, valamint annak a meglévő és a telepítendő fákhoz, fasorokhoz, közüzemi vezetékekhez és berendezésekhez igazodjon.

(6) Az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani.

(7) Az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára kell telepíteni.

(8) Síktáblás napelemet, napkollektort az építészeti környezethez illeszkedve magas tetős épületen bármely az épület ferde tetősíkjában, azzal megegyező dőlésszögben, lapos tetős épületen elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület formálásába építészetileg beillesztve kell elhelyezni. Más építményen vagy terepszintre fektetve a közterületről nem látható módon kell elhelyezni.

(9)[13] A Helyi Építési Szabályzat szerinti K-közl_ICS jelű övezetben az épület legmagasabb pontja 25 méter.

10. § (1) Épületet úgy lehet elhelyezni, hogy az a növénytelepítés vonatkozásában környezete adottságaihoz illeszkedjen.

(2) Az épületmélységeket úgy lehet megválasztani, hogy magas tetős épületek esetén az épületet önmagában tekintve és az utcakép vonatkozásában is aránytalanul magas, nagy tetőidomok ne jöjjenek létre.

(3) ------[14]

(4) Épületet úgy lehet elhelyezni, hogy

 • a) a homlokzat tagolásával, színezésével, a nyílászárók kiosztásával, az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival összefüggő, a homlokzatra és az épülettömegre vonatkozó építészeti megoldásokkal, és
 • b) az alaprajzi elrendezésből adódó tömeg- és homlokzatképzéssel illeszkedjen az utcaképbe.

(5) Bármely közterülettel érintkező telekhatáron történő építés esetén az azonos telken lévő valamennyi épület, épületrész utcai homlokzatát egységes terv alapján lehet kialakítani.

(5a)[15] Magastetős épület esetén a tetősíkablakokat azonos tetőfelületen belül egy sorban, a tok alsó síkját azonos magasságba rendezve lehet elhelyezni az épület és a szomszédos telken lévő épület homlokzatának tagolásához, valamint a tetőidomhoz illeszkedő módon.

(6) Épületet úgy lehet kialakítani, hogy

 • a) a tetőzet kialakítása, hajlásszöge és esetleges tetőfelépítménye, anyaghasználata a környezete adottságaihoz illeszkedjen,
 • b) a takaratlanul maradó tűzfalak, túlnyúló épületrészek településképi szempontból nem alkossanak aránytalan felületeket, épülettömegeket, és
 • c) az épületornamentika, anyaghasználat településképi szempontból környezetbe illeszkedjen.

(7) A közterületek anyaghasználatát, burkolt és nem burkolt felületeinek arányát úgy lehet meghatározni, hogy azok használhatósága beépítés okozta gépjármű-terhelés fokozódása ellenére biztosított legyen.

(8) A közterületek anyaghasználatát úgy lehet meghatározni, hogy a telek előtti közterületi járda, gépjármű-behajtó, vízelvezető árok, zöldsáv kialakítása, utcaszinten is egységes megjelenésű legyen.

(8a)[16] A helyi területi védelemmel érintett területen a közterületi járdaburkolatot elemes burkolóanyagból utcaszinten egységesen lehetséges készíteni.

(8b)[17] A Nagykörúton belüli Lakótelepi karakterű településrészeken és a Nagykörúton kívül a személygépkocsi felszíni várakozóhelyeket nem vízáteresztő teherhordó rétegen, nem vízáteresztő burkolattal - monolit burkolatok, beton, aszfalt, CKT, valamint 2 cm-nél kisebb fúgaszélességű elemes burkolat - nem lehet kialakítani.

(9) Az épületben folytatott tevékenységgel összefüggő hirdető-berendezés az épülethomlokzat tagolásának, színezésének, a nyílászárók kiosztásának és a városképnek megfelelően kialakítható, elhelyezhető.

(10) Cégér, cégtábla, címtábla az ingatlanban tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyenként, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetenként 1 db helyezhető el, amelynek mérete nem haladhatja meg az üzletre eső homlokzati felület 20 %-át. Több egységből álló ipari, kereskedelmi, szolgáltató létesítménycsoport esetében egységesen kialakított cég- vagy címtábla helyezhető el.

(11) A (10) bekezdés szerinti cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az illeszkedjen a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához. Cégtáblát, cégért elhelyezni a földszintet az emelettől elválasztó sávban vagy földszintes épületnél az ablak, kirakat felső széle és a tetősík közötti sávban lehet.

(12) Ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla maximum 1,5 m²-es nagyságban az ingatlan falán vagy kerítésén helyezhető el.

(13) Településképi szempontból meghatározó területeken egyedi címfestett táblák elhelyezése nem megengedett.

(14) ------[18]

(15) ------[19]

(16)[20] A Helyi Építési Szabályzat szerinti közkert lábazat nélküli áttört kerítéssel keríthető.

10/A. § [21] (1) A zöldfelületeken a fásszárú növényfajokat ökológiai-klímatűrési és esztétikai-településképi szempontok szerint illeszkedve, hosszútávon életképes és fenntartható módon lehet telepíteni.

(2) A faegyedeket, fasorokat, fásításokat és védőfásításokat pótlás nélkül, véglegesen megszüntetni nem lehet.

(3) Közterületen a fasorok és fásítások védelmét, megőrzését, telepítését, újratelepítését és folytatását a meglévő, megüresedő faültetési helyek a fasorra vagy fásításra jellemző fafajjal, –fajtával történő következetes és szakszerű újraültetésével, továbbá faleváltás, közterület, út- és közműrekonstrukció vagy - fejlesztés esetén a Helyi Építési Szabályzat mintakeresztszelvényei szerint elhelyezett előnevelt, legalább kétszer iskolázott, az e rendelet 6. melléklete szerinti fafaj vagy - fajta alkalmazásával lehet megoldani.

(4) Országos fő- és mellékút, feltáró út, gyűjtőút, valamint kerékpárút fasora, fásítása az e rendelet 6. melléklete szerinti nagy- és közepes koronát nevelő fafajok és -fajták alkalmazásával, továbbá védőfásítása természetszerű növénytelepítési módon az e rendelet 6. melléklete szerinti fa- és cserjefajok vagy -fajták alkalmazásával létesíthető.

(5) A 12 méter, vagy annál nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületek kétoldali, a 12 méternél kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületek legalább egyoldali fasorainak és fásításainak telepítése, valamint a meglévők kiegészítése és szakszerű cseréje az e rendelet 6. melléklete szerinti növényfajok és -fajták alkalmazásával megengedett.

(6) Közút területén védőfásítás létesítésekor a természetszerű növénytelepítési módon kívül más növénytelepítési mód nem alkalmazható.

(7) A közutak területének zöldfelületein kétszintesnél alacsonyabb szintszámú növénytelepítési mód nem alkalmazható.

(8) A felszíni gépjármű várakozóhelyek zöldfelületei kétszintesnél alacsonyabb szintszámú növénytelepítési módon nem alakíthatók ki, de a gyep vagy talajtakaró növényzet telepítése helyett megengedett vízáteresztő talajtakarás – úgy, mint faveremrács, műanyag gyeprács, szórt burkolat, fakéreg vagy faapríték - alkalmazása.

(9) Az e rendelet 7. melléklete szerinti I. zónában az építési tevékenységgel érintett terület ökológiai egyensúlyára, természetességi állapotára és regenerációs képességére, valamint településképi és tájképvédelmi értékeire kedvezőtlenül ható fásszárú növénytelepítés nem végezhető.

(10) Az e rendelet 7. melléklete szerinti II. zónában kétszintesnél alacsonyabb szintszámú és a telek zöldfelületének 30%-án a természetszerű növénytelepítési módtól eltérő növénytelepítési mód nem alkalmazható. A természetszerű növénytelepítési mód szerint kialakított zöldfelület-rész fásítottsága beszámítható a telek legalább kétszintes növénytelepítési mód szerinti fásítottságába.

(11) Az e rendelet 7. melléklete szerinti III. zónában háromszintesnél alacsonyabb szintszámú növénytelepítési mód nem alkalmazható. A III. zónában felszín alatti teremgarázst létesíteni 100 cm-nél sekélyebb termőföldtakaráson, háromszintes növénytelepítési módtól eltérő növénytelepítési módon nem lehet.

(12) Az e rendelet 7. melléklete szerinti IV. zónában négyszintestől eltérő növénytelepítési mód nem alkalmazható és a Nagykörúton belüli nem közterületeken a zöldfelület méretétől függetlenül egy darabnál kevesebb kétszer iskolázott, nagy lombkoronát nevelő fa nem ültethető. A IV. zónában felszín alatti teremgarázst létesíteni 100 cm-nél sekélyebb termőföldtakaráson, négyszintes növényállomány telepítésénél alacsonyabb szintszámú növénytelepítési módon nem lehet.

(13) Az e rendelet 7. melléklete szerinti V. zónában – arborétum, botanikuskert, faiskola, tankert, csemetekert, temető kivételével – a természetszerű növénytelepítési módon kívül más növénytelepítési mód nem alkalmazható és megengedett az erdészeti növénytelepítési módszer alkalmazása is.

(14) Az e rendelet 7. melléklete szerinti I. - V. zóna telkeinek más jogszabály által beültetési kötelezettségre, zöldfelületi védőterületként vagy védőfásításként kijelölt részén a természetszerű növénytelepítési módtól eltérő növénytelepítési mód nem alkalmazható.

10. Helyi egyedi védelemmel érintett területre vonatkozó további településképi követelmények

11. § A helyi egyedi védelemmel érintett terület vonatkozásában a 8. § és 10. §-ban meghatározottakon túl, az alábbi településképi követelmények alkalmazandók:

 • a) az építmény – a védettség alapját jelentő értékét képező – eredeti külső megjelenését, beleértve az ahhoz csatlakozó tetőfelületet és vízelvezető rendszert, valamint azok
  • aa) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit,
  • ab) eredeti anyaghatását, nyílászárók esetében eredeti anyaghasználatát, díszítettségét, tok- és szárnyszerkezeti méret- és arányrendjét, valamint a nyílás- és osztásrendjét, és
  • ac) eredeti épülettartozékait meg kell őrizni, valamint helyre kell állítani,
 • b) ha az építmény egy részét, részletét korábban az eredetitől stílus idegen módon eltérő megjelenésűvé alakították, építették át, és az eredeti állapotáról készült, vagy arra vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, akkor azt a homlokzat megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok megfelelő formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani,
 • c) az építmény utcai homlokzatának felújítását, színezését több tulajdonos esetén is egységesen kell elvégezni,
 • d) épület átalakítása, bővítése esetén az épület értékét képező építészeti részleteket fel kell használni, különösen a homlokzati nyílásrendet, díszeket, tagozatokat,
 • e) tetőtér-beépítés esetén az utcai homlokzatra nyúlóan csak a tetősíkba beépíthető nyílászárót lehet beépíteni,
 • f) az utcai gyalogos bejárat és gépkocsi behajtása számára fémlemez kapu nem helyezhető el.

11. Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

12. § (1) Az 5. mellékletben szereplő területek nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére.

(2) Az 5. mellékletben nem szereplő területek elsősorban alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére.

(3) Helyi területi védelemmel érintett területen a közterületeken a közvilágítás elemeit anyaghasználatában és megjelenésében egységes arculat szerint kell kialakítani.

12. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

13. § (1) Településképi szempontból meghatározó területen:

 • a) csak az [22]önkormányzati főépítész által jóváhagyott típusterv szerinti közművelődési célú hirdetőoszlopot, citylightot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót lehet közterületen vagy közterületről látható módon elhelyezni,
 • b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklám elhelyezése építési hálón az építkezés időtartama alatt lehetséges,
 • c) az önkormányzat által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen lehetséges,
 • d) épület nyílászáró üvegfelületén ragasztott reklám az épületben folytatott tevékenységgel kapcsolatban sem alkalmazható.

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti építési reklámhálón történő reklám elhelyezése építési napló vezetéséhez kötött vagy ha építési napló vezetési kötelezettsége magasabb szintű jogszabály miatt nem áll fenn, úgy vállalják ennek vezetését. Az építési napló-bejegyzés igazolja az építési tevékenység megkezdésének időpontját.

V. FEJEZET SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

13. Rendelkezés a szakmai konzultációról

14. § [23] (1) Ha a 15. §-ban és 17. §-ban felsorolt esetekben a településképi véleményezési vagy bejelentési eljárás nem folytatható le, akkor kötelező a szakmai konzultáció az építési tevékenység megkezdését megelőzően.

(2) Ahol a Helyi Építési Szabályzat szerinti övezeti jel második, harmadik vagy negyedik számjele „0”, ott az építési övezet „0”-val jelölt beépítési paraméterét szakmai konzultáció keretében szükséges meghatározni.

(3) A 8. mellékletben ábrázolt területeken, valamint a kertes városkörnyéki mezőgazdasági övezetben folytatott településképet érintő építési tevékenység végzése esetén kötelező a szakmai konzultáció lefolytatása az építési tevékenység megkezdését megelőzően.

(4) Műemléki környezetben a településképet érintő építési tevékenység végzéséhez, azt megelőzően kötelező a szakmai konzultáció lefolytatása.

(5) A szakmai konzultáció iránti kérelmet az e célra rendszeresített űrlapon az önkormányzathoz kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, telefonos elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását.

VI. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS

14. Településképi véleményezési eljárással érintett építési tevékenységek köre

15. § (1) A polgármester – ha annak a Vhr.-ben foglalt feltételei fennállnak – településképi véleményezési eljárást folytat le a (2) bekezdésben meghatározott esetekben az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően.

(2) A településképi véleményezési eljárás során megfelelő határidő tűzésével ki kell kérni

 • a) a tervtanács véleményét
  • aa) helyi területi védelemmel érintett területen 400 m2 szintterületet vagy 2 rendeltetési egységet elérő új építmény építése vagy meglévő épület legalább 400 m2 szintterületet vagy 2 rendeltetési egységet elérő bővítése,
  • ab) helyi területi védelemmel érintett terület körébe nem tartozó területen 600 m2 szintterületet vagy 6 rendeltetési egységet elérő új építmény építése vagy meglévő épület legalább 600 m2 szintterületet vagy 6 rendeltetési egységet elérő bővítése,
  • ac) helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező építmény bővítése, településképet érintő átalakítása esetén, vagy
  • ad) 7,5 m épületmagasságot elérő új építmény építése esetén,
 • b) az a) pontban meghatározottak kivételével az [25]önkormányzati főépítész véleményét
  • ba) kétlakásosnál nagyobb új lakóépület építése,
  • bb) 20 m2-nél nagyobb szintterületű új intézményi, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és irodaépület építése vagy meglévő épület legalább 20 m2-nél nagyobb szintterületet elérő bővítése,
  • bc) 200 m2-nél nagyobb szintterületű új ipari, gazdasági épület építése vagy meglévő épület legalább 200 m2 szintterületet elérő bővítése,
  • bd) helyi területi védelemmel érintett területen építmény építése, bővítése, átalakítása, meglévő épület tetőterének beépítése esetén.

15. Településképi véleményezési eljárás részletes szabályai

16. § A tervtanácsi vagy [27]önkormányzati főépítészi véleményre alapozott településképi véleményben vizsgálni kell a településképi követelmények megvalósulásán túl az alábbi illeszkedési szempontokat egyenként és összességében is mérlegelve:

 • a) alkalmazkodás a beépítés és rendeltetés módjában, mértékében,
 • b) a közterületek használhatóságának megőrzése a beépítés okozta gépjármű terhelés eredményeként,
 • c) a bejárati előlépcsőnek, az akadálymentesítést szolgáló építménynek, rámpának, a közterület fölé benyúló építményrésznek a kapcsolódó közterület használati módjához való illeszkedése, valamint a meglévő és a telepítendő fákra, fasorokra, közüzemi vezetékekre és berendezésekre gyakorolt hatása,
 • d) a telek előtti közterületi járda, vízelvezető árok, zöldsáv kialakítása.

VII. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

16. Településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységek, rendeltetésmódosítások köre

17. § [28] A polgármester a Vhr. 26/B. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek közül

 • a) a 6 rendeltetési egységet elérő épület esetében a homlokzat utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, helyi területi védelemmel érintett területen valamennyi épület, továbbá a helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező épület vonatkozásában átalakítás, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, homlokzatának megváltoztatása, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
 • b) helyi területi védelemmel érintett területen lévő épület közterületről látható homlokzatán előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
 • c) építmények rendeltetésének módosítása, ha a szükséges parkolók száma is növekszik,
 • d) közterületen és helyi területi védelemmel érintett területen kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, átalakítása, felújítása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a 20 m2 alapterületet,
 • e) helyi területi védelemmel érintett területen lévő közterületről közvetlenül látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot, és a 4,5 m gerincmagasságot,
 • f) közterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6 m-t,
 • g) emlékfal építése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3 m-t,
 • h) közterületen és a Helyi Építési Szabályzat szerinti Kb-Sp, valamint K-Sp jelű övezetekben megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyak és berendezési tárgyak építése vagy elhelyezése, valamint, egyéb, nem építési engedélyköteles építési tevékenység végzése,
 • i) helyi területi védelemmel érintett területen közterületről látható kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
 • j) helyi területi védelemmel érintett területen épülethez tartozó közmű, elektromos, gépészeti, hírközlési berendezések telepítései,
 • k) helyi területi védelemmel érintett területen cégér, cégtábla, címtábla kihelyezései,
 • l) új antennatartó torony építése,
 • m) a Helyi Építési Szabályzat szerinti K-T jelű övezetben út, parkoló és járda építése

esetén településképi bejelentési eljárást folytat le.

17. Településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

18. § (1) A településképi bejelentési eljárásban meghozott – a bejelentés tudomásulvételéről hozott - hatósági határozat érvényességének ideje 2 év, amely nem hosszabbítható meg. A polgármester által tudomásul vett bejelentésben foglalt építési tevékenységet a határozat érvényességi idején belül be kell fejezni.

(2) E szakasz rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha reklám vagy reklámhordozó tekintetében a Vhr. 26/B. § (1a) bekezdés alapján indul az eljárás.

VIII. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS

18. Településképi kötelezési eljárás szabályai

19. § (1) A polgármester – törvényben foglaltak szerint – településképi kötelezési eljárást folytat le, és az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.

(2) A településképi kötelezés iránti kérelmet az e célra rendszeresített űrlapon az önkormányzathoz kell benyújtani.

19. Településkép-védelmi bírság mértéke

20. § A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 150.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő településkép-védelmi bírság szabható ki.

20. Településkép-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módja

21. § A településkép-védelmi bírság a településképi kötelezésben meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően kerül kiszabásra, amelyet az ingatlan tulajdonosa 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat számlaszámára. A bírság megállapítása során figyelembe kell venni a jogsértések számát, a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, időtartamát.

IX. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

21. Településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

22. § (1)[29] A támogatás célja elsősorban a magántulajdonban lévő helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező épület közterületről észlelhető vizuális megjelenését befolyásoló, a helyi védettségét megalapozó értékei tulajdonos általi felújításának, jókarbantartásának támogatása, valamint a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos egyéb teendők – kutatás, tervek archiválása, a védelem népszerűsítése – elvégzése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására az önkormányzat évente meghatározott keretösszeg erejéig pályázati úton támogatást adhat.

X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Hatálybalépés

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 20-21. §-ok 2018. január 1. napján lépnek hatályba.

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

24. § Hatályát veszti:

2. melléklet

Helyi egyedi védelemmel érintett elemek

A

B

C

D

E

Nyilvántartási szám

Hrsz.

Helyszín

Funkció

Stílus

1

0001

3572

Ady Endre utca 1.

lakóház

szecessziós

2

0002

3532

Ady Endre utca 2.

lakóház

historizáló

3

0003

3531

Ady Endre utca 4.

lakóház

szecessziós

4

0004

3530

Ady Endre utca 6.

lakóház

szecessziós historizáló elemekkel

5

0005*

3508

Ady Endre utca 12/a.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

6

0005*

3509

Ady Endre utca 12/b.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

7

0006

3747

Ady Endre utca 17.

kórház

szocreál

8

0007

4029/1

Arany János utca 1.

üzlet, lakóház

historizáló

9

0008

4028/2

Arany János utca 3.

üzlet, lakóház

historizáló

10

0009

4018

Arany János utca 4.

üzlet, lakóház

korai modern

11

0010

4019

Arany János utca 6.

üzlet, lakóház

historizáló

12

0011

4521

Árok utca 11.

lakóház

historizáló

13

0012

4538/2

Árok utca 27.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

14

0013

2337

Árpád krt. 1.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

15

0014

178/1

Árpád krt. 4.

intézményi épület, volt laktanya

historizáló

16

0015

2332

Árpád krt. 7.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

17

0016

4412

Balay utca 1.

lakóház

historizáló

18

0017

529

Bánk Bán utca 3.

lakóház

eklektikus

19

0018

528

Bánk Bán utca 5.

lakóház

historizáló

20

0019

527

Bánk Bán utca 7.

lakóház

historizáló

21

0020

526

Bánk Bán utca 9.

lakóház, étterem

historizáló

22

0021

3290

Báthory utca 1.

lakóház

historizáló

23

0022

3288

Báthory utca 3.

lakóház

historizáló

24

0023

3305

Báthory utca 6.

lakóház

népi

25

0024

3297

Báthory utca 8.

lakóház

historizáló

26

0025

184

Batthyány utca 2.

lakóház

historizáló

27

0026

55/2

Batthyány utca 7.

szálloda

historizáló

28

0027

190

Batthyány utca 8.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

29

0028

60/4

Batthyány utca 9.

irodaház, lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

30

0029

929

Bem utca 7.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

31

0030

930

Bem utca 9.

lakóház

historizáló

32

0031

953

Bem utca 15.

üzlet, lakóház

szecessziós

33

0032

1264

Bercsényi utca 18.

lakóház

historizáló

34

0033

1224/2

Bercsényi utca 19.

lakóház

népi szecessziós elemekkel

35

0034

6147

Bethlen krt 1. (Vasútpark)

múzeum

historizáló

36

0035

4740

Bethlen krt. 65.

általános iskola

szecessziós

37

0036

3512

Bihar utca 4.

lakóház

historizáló

38

0037

4110

Bocskai utca 3.

irodaház, volt lakóház

historizáló

39

0038

4152

Bocskai utca 12.

lakóház

historizáló

40

0039

4153

Bocskai utca 14.

lakóház

historizáló

41

0040

4124

Bocskai utca 15.

lakóház

historizáló

42

0041

4155

Bocskai utca 18.

lakóház

historizáló

43

0042

640

Boldog utca 11.

lakóház

historizáló

44

0043

1257

Böszörményi utca 1.

emléktábla

historizáló

45

0044

4691

Budai út 2.

mauzóleum

historizáló, romantikus

46

0045

4052

Budai utca 2.

lakóház

szecessziós

47

0046

4191

Budai utca 7.

volt általános iskola

historizáló

48

0047

4305

Budai utca 11.

lakóház

historizáló

49

0048

4068

Budai utca 12.

lakóház

historizáló

50

0049

4306

Budai utca 13.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

51

0050

4069

Budai utca 14.

lakóház

historizáló

52

0051

4308/1

Budai utca 15.

bábszínház, volt lakóház

historizáló

53

0052

4073

Budai utca 16.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

54

0053

4317

Budai utca 25.

lakóház

historizáló

55

0054

4326

Budai utca 35.

lakóház

historizáló

56

0055

6124/8

Ceglédi utca 2.

főiskola

modernista szecessziós elemekkel

57

0056

6057

Ceglédi utca 4.

egykori kórház

historizáló

58

0057

542

Czollner tér 2.

lakóház

eklektikus

59

0058

602

Czollner tér 3.

lelkészlak és iroda

-

60

0059

604

Czollner tér 5.

patika

historizáló

61

0060

10201

Csabai Géza krt.

víztorony

historizáló

62

0061

4204

Csáky utca 2.

lakóház

historizáló

63

0062

4232

Csáky utca 5.

lakóház

szecessziós népi

64

0063

4211

Csáky utca 12.

lakóház

eklektikus

65

0064

4214

Csáky utca 14.

lakóház

szecessziós

66

0065

1153

Csányi János krt. 4.

irodák, üzletek

eklektikus

67

0066

1150

Csányi János krt. 6.

lakóház

szecessziós

68

0067

1149

Csányi János krt. 8.

lakóház

historizáló

69

0068

1146

Csányi János krt. 10.

lakóház

szecessziós

70

0069

4208

Csokonai utca 3-5.

lakóház

szecessziós

71

0070

4213

Csokonai utca 9/a.

lakóház

szecessziós

72

0071

483

Csongrádi út 1.

patika

klasszicista

73

0072

826

Csongrádi út 2.

lakóház

eklektikus

74

0073

832/1

Csongrádi út 10.

lakóház

eklektikus

75

0074

833

Csongrádi út 12.

lakóház

eklektikus

76

0075

800

Csongrádi út 13.

lakóház

eklektikus

77

0076

837

Csongrádi út 16.

lakóház

eklektikus

78

0077

848

Csongrádi út 20.

lakóház

eklektikus

79

0078

793

Csongrádi út 21.

lakóház

szecessziós

80

0079

849

Csongrádi út 22.

lakóház

szecessziós

81

0080

792

Csongrádi út 23.

lakóház

historizáló

82

0081

852

Csongrádi út 24.

lakóház

szecessziós

83

0082

857

Csongrádi út 28.

lakóház

szecessziós

84

0083

859

Csongrádi út 30.

lakóház

eklektikus

85

0084

863

Csongrádi út 32.

lakóház

szecessziós

86

0085

864

Csongrádi út 34.

lakóház

szecessziós

87

0086

771

Csongrádi út 35.

lakóház

historizáló

88

0087

867

Csongrádi út 36.

lakóház

historizáló

89

0088

770

Csongrádi út 37.

lakóház

eklektikus

90

0089

868

Csongrádi út 38.

lakóház

szecessziós

91

0090

872

Csongrádi út 42/a

lakóház

eklektikus

92

0091

876

Csongrádi út 46.

lakóház

eklektikus

93

0092

900

Csongrádi út 62.

lakóház

szecessziós

94

0093

3944

Dellő utca 1.

lakóház

eklektikus

95

0094

3044

Dózsa György utca 1.-3.

gimnázium

szecessziós

96

0095

2291/1

Dózsa György utca 22.

iskola, volt laktanya

historizáló, poszt-modern

97

0096

268

Egressy utca 5/a.

lakóház

eklektikus

98

0097

212/5

Egressy utca 5/b.

lakóház

eklektikus

99

0098

4056

Erdősi utca 2.

lakóház

eklektikus

100

0099

4055

Erdősi utca 4.

üzletház

eklektikus

101

0100

487

Erkel Ferenc utca 1/a

lakóház

szecessziós

102

0101

814

Erkel Ferenc utca 6.

lakóház

eklektikus

103

0102

538

Erkel Ferenc utca 7.

lakóház

eklektikus

104

0103

810

Erkel Ferenc utca 17. és László Károly utca 17.

óvoda

historizáló, romantikus

105

0104

1773

Erzsébet krt. 73.

iskola

historizáló

106

0105

3643

Faragó Béla fasor 4.

lakóház

szecessziós

107

0106

3644

Faragó Béla fasor 6.

lakóház

eklektikus

108

0107

3661

Faragó Béla fasor 7.

lakóház

eklektikus

109

0108

3647

Faragó Béla fasor 8.

lakóház

szecessziós

110

0109

3662/2

Faragó Béla fasor 9.

lakóház

neo barokk

111

0110

3651

Faragó Béla fasor 12.

lakóház

szecessziós

112

0111

3652

Faragó Béla fasor 14.

lakóház, volt csecsemőotthon

szecessziós

113

0112

3656

Faragó Béla fasor 18.

lakóház

szecessziós

114

0113

1211/7

Fecske utca 8.

lakóház

eklektikus

115

0114

914/2

Fecske utca 23.

múzeum, volt
lakóház

eklektikus

116

0115

932

Fecske utca 34.

lakóház

eklektikus

117

0116

3956

Fráter György utca 11.

lakóház

szecessziós

118

0117

3959

Gyenes Mihály tér 2.

lakóház

romantikus jellegű eklektikus

119

0118

3960

Gyenes Mihály tér 2/a.

lakóház

eklektikus

120

0119

4123

Hajdú utca 1.

lakóház

szecessziós

121

0120

1266

Hajnal utca 4.

lakóház

szecessziós

122

0121

9207/1

Halasi út 32. és Cserhát utca 1.

általános
iskola

-

123

0122

3524

Hargita utca 1.

lakóház

szecessziós

124

0123

3522

Hargita utca 2.

lakóház

szecessziós

125

0124

3525

Hargita utca 3.

lakóház

szecessziós

126

0125

3519

Hargita utca 4.

lakóház

historizáló

127

0126

3516

Hargita utca 6.

lakóház

szecessziós

128

0127

3527

Hargita utca 7.

lakóház

szecessziós

129

0128

3310

Hoffman János utca 1.

lakóház

historizáló

130

0129

3347

Hoffman János utca 4.

üzletek, volt lakóház

historizáló

131

0130

3346

Hoffman János utca 6.

üzletek, volt lakóház

eklektikus szecessziós elemekkel

132

0131

3332

Hoffman János utca 8.

általános iskola

eklektikus

133

0132

3316/2

Hoffmann János utca 10. és Apponyi Albert tér 4.

lakóház

historizáló szecessziós

134

0133

3301

Hoffman János utca 11.

intézményi épület, volt lakóház

eklektikus

135

0134

3907/3

Hornyik krt. 2.

üzletház

historizáló neogót elemekkel

136

0135

3229

Hosszú utca 22.

lakóház

eklektikus

137

0136

3637

Irinyi utca 1.

lakóház

szecessziós

138

0137

3615

Irinyi utca 10.

lakóház

szecessziós

139

0138

3618

Irinyi utca 12.

lakóház

historizáló

140

0139

3631

Irinyi utca 20.

lakóház

szecessziós

141

0140

3634

Irinyi utca 24.

lakóház

eklektikus

142

0141

10202/2

Izsáki út 1.

volt uszoda

modern

143

0142

4008

Jókai utca 6.

lakóház

eklektikus

144

0143

4008

Jókai utca 8.

lakóház

eklektikus

145

0144

4070

Jókai utca 11.

lakóház

eklektikus

146

0145

4003/2

Jókai utca 12.

lakóház

szecessziós

147

0146

4071

Jókai utca 13.

lakóház

eklektikus

148

0147

4002

Jókai utca 14.

lakóház

eklektikus

149

0148

4072

Jókai utca 15.

lakóház

eklektikus

150

0149

3994

Jókai utca 22.

lakóház

eklektikus

151

0150

3991

Jókai utca 24.

lakóház

eklektikus

152

0151

4671

Jókai utca 33.

lakóház

eklektikus

153

0152

3978

Jókai utca 34.

lakóház

eklektikus

154

0153

3520

József Attila utca 3.

lakóház

-

155

0154

3518

József Attila utca 5.

lakóház

historizáló

156

0155

3517

József Attila utca 7.

lakóház

-

157

0156

3514

József Attila utca 9.

lakóház

historizáló

158

0157

4554

Kada Elek utca 20.

lakóház

szecessziós

159

0158

1135

Kálvin tér 10.

posta

klasszicizá-ló

160

0159

6921

Kandó Kálmán utca 15.

lakóház

historizáló

161

0160

3443

Kápolna utca 4.

lakóház

historizáló

162

0161

3901

Kápolna utca 5.

lakóház

historizáló

163

0162

3900

Kápolna utca 7.

lakóház

eklektikus

164

0163

3435

Kápolna utca 8.

lakóház

historizáló

165

0164

3385

Kápolna utca 20.

lakóház

eklektikus

166

0165

3384

Kápolna utca 22.

lakóház

eklektikus szecessziós elemekkel

167

0166

3382

Kápolna utca 24.

intézményi épület, volt lakóház

szecessziós

168

0167

5910

Karikás Frigyes utca 21. és Nyitra utca 1.

intézményi épület

szecessziós

169

0168

1267

Károlyi utca 13.

lakóház

eklektikus

170

0169

4333

Kaszap utca 4.

lakóház, étterem

eklektikus

171

0170

4342

Kaszap utca 6-14.

főiskola

historizáló

172

0171

51

Katona József tér 1.

bank

historizáló

173

0172

52

Katona József tér 3.

intézményi épület

eklektikus szecessziós elemekkel

174

0173

1122

Katona József tér 6.

üzlet, lakóház

eklektikus

175

0174

484

Katona József tér 8.

intézményi épület

eklektikus

176

0175

468

Katona József tér 12.

üzemszínház

eklektikus

177

0176

466

Katona József tér 14.

iskola

eklektikus

178

0177

183

Katona József tér 16.

üzlet, lakóház

eklektikus

179

0178

497

Katona József utca 5.

emlékház

népi

180

0179

519

Katona József utca 8.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

181

0180

506/2

Katona József utca 13.

üzlet, lakóház

szecessziós

182

0181

517

Katona József utca 15.

lakóház

historizáló, eklektikus

183

0182

524

Katona József utca 18.

lakóház

historizáló

184

0183

3897

Kecskeméti Végh Mihály tér 3.

lakóház

szecessziós

185

0184

3891

Kecskeméti Végh Mihály tér 11.

intézményi épület

poszt-modern népies elemekkel

186

0185

4360

Kenderessy utca 5.

lakóház

népi szecessziós

187

0186

1124

Kéttemplom köz
2-4.

üzletház

eklektikus

188

0187

480/5

Kéttemplom köz
3-13.

üzletház

eklektikus

189

0188

1122

Kéttemplom köz 6.

tornaterem

eklektikus

190

0189

1122

Kéttemplom köz
8-16.

üzletház

eklektikus

191

0190

50

Kisfaludy utca 2.

üzlet, lakóház

historizáló eklektikus

192

0191

1179

Klapka utca 4.

lakóház

eklektikus

193

0192

1190

Klapka utca 12.

lakóház

szecessziós

194

0193

1192

Klapka utca 14.

óvoda

eklektikus

195

0194

1195

Klapka utca 20.

lakóház

eklektikus

196

0195

3456

Kossuth tér 3.

szálloda

modern

197

0196

4015

Kossuth tér 5.

üzlet, lakóház

szecessziós

198

0197

3300

Kölcsey utca 9.

lakóház

népi

199

0198

3264

Kölcsey utca 20.

lakóház

eklektikus

200

0199

2316

Küküllő utca 1.

lakóház

szecessziós

201

0200

2315

Küküllő utca 3.

lakóház

szecessziós

202

0201

2307

Küküllő utca 7.

lakóház

-

203

0202

820

László Károly utca 3.

lakóház

romantikus jellegű eklektikus

204

0203

819

László Károly utca 5.

lakóház

eklektikus

205

0204

818

László Károly utca 7.

lakóház

eklektikus

206

0205

802

László Károly utca 8.

lakóház

szecessziós

207

0206

797

László Károly utca 14.

lakóház

romantikus jellegű eklektikus

208

0207

812

László Károly utca 15.

lakóház

szecessziós

209

0208

788

László Károly utca 18.

lakóház

szecessziós

210

0209

8

Lechner Ödön utca 3.

intézményi épület

historizáló szecessziós

211

0210

6487/ 18

Liszt Ferenc utca 17-19.

intézményi épület

népi

212

0211

3387

Losonczy utca 1.

lakóház

romantikus jellegű eklektikus

213

0212

3408

Losonczy utca 4.

lakóház

eklektikus

214

0213

3391

Losonczy utca 5.

lakóház

historizáló eklektikus

215

0214

3392

Losonczy utca 7.

lakóház

eklektikus

216

0215

3400

Losonczy utca 15.

lakóház

szecessziós

217

0216

3309

Mária utca 2.

lakóház

historizáló eklektikus

218

0217

3289

Mária utca 6-8.

lakóház

szecessziós

219

0218

3415

Mária utca 9.

lakóház

népi

220

0219

3414

Mária utca 11.

lakóház

népi

221

0220

3282

Mária utca 14.

lakóház

historizáló eklektikus

222

0221

6906

Márkus Géza utca 22.

lakóház

szecessziós

223

0222

3579

Mathiász János utca 1.

lakóház

szecessziós

224

0223

3583

Mathiász János utca 3.

lakóház

szecessziós

225

0224

8824/3

Matkói út 22.

volt iskola

szecessziós

226

0225

508

Mezei utca 2.

lakóház

szecessziós

227

0226

3928

Munkácsy utca 2.

lakóház

eklektikus

228

0227

3854

Munkácsy utca 3.

lakóház

eklektikus

229

0228

3925

Munkácsy utca 4.

lakóház

szecessziós

230

0229

3881

Munkácsy utca 5.

lakóház

szecessziós

231

0230

3879

Munkácsy utca 7.

lakóház

szecessziós

232

0231

3365

Munkácsy utca 43.

lakóház

szecessziós

233

0232

3361

Munkácsy utca 47.

lakóház

eklektikus szecessziós

234

0233

4139/1

Nagykőrösi utca 11.

üzlet, lakóház

eklektikus

235

0234

4140

Nagykőrösi utca 13.

lakóház

eklektikus

236

0235

4184

Nagykőrösi utca 14.

lakóház

eklektikus

237

0236

4140

Nagykőrösi utca 15.

lakóház

eklektikus

238

0237

4144

Nagykőrösi utca 19.

lakóház

szecessziós

239

0238

4193

Nagykőrösi utca 20.

üzlet, lakóház

szecessziós

240

0239

4194

Nagykőrösi utca 22.

lakóház

eklektikus

241

0240

4196

Nagykőrösi utca 24.

lakóház

eklektikus

242

0241

4150

Nagykőrösi utca 25.

lakóház

eklektikus

243

0242

4200

Nagykőrösi utca 28.

lakóház

eklektikus

244

0243

4156

Nagykőrösi utca 29.

lakóház

historizáló, eklektikus

245

0244

4201

Nagykőrösi utca 30.

lakóház

szecessziós

246

0245

4157

Nagykőrösi utca 31.

lakóház

eklektikus

247

0246

4168

Nagykőrösi utca 35.

lakóház

eklektikus

248

0247

4272

Nagykőrösi utca 44.

lakóház

szecessziós

249

0248

2364

Olt utca 1.

lakóház

szecessziós

250

0249

786

Ótemető utca 2. és László Károly utca 20.

volt üzem épület

szecessziós

251

0250

784

Ótemető utca 4.

lakóház

szecessziós

252

0251

783

Ótemető utca 6.

lakóház

szecessziós

253

0252

782

Ótemető utca 8.

lakóház

eklektikus

254

0253

781

Ótemető utca 10.

lakóház

eklektikus

255

0254

4011

Piaristák tere 5.

gimnázium

neoeklektikus

256

0255

4035/1

Piaristák tere 7.

intézményi épület

modern

257

0256

4239/1

Platthy utca 4.

lakóház

historizáló

258

0257

4098

Rákóczi út 4.

üzlet, lakóház

szecessziós eklektikus elemekkel

259

0258

1176

Rákóczi út 5.

lakóház

szecessziós

260

0259

4103

Rákóczi út. 6.

lakóház

modern

261

0260

4108

Rákóczi út 8.

lakóház

historizáló

262

0261

4114

Rákóczi út 14.

lakóház

historizáló, szecessziós elemekkel

263

0262

4115

Rákóczi út 16.

lakóház

szecessziós

264

0263

4127/2

Rákóczi út 26.

lakóház

eklektikus

265

0264

676

Sarkantyú utca 21.

lakóház

eklektikus

266

0265

4265

Sárkány utca 9.

lakóház

eklektikus

267

0266

4263

Sárkány utca 13.

lakóház

eklektikus

268

0267

4255

Sárkány utca 14.

lakóház

eklektikus szecessziós elemekkel

269

0268

3055

Serfőző utca 13.

lakóház

szecessziós

270

0269

3051

Serfőző utca 17.

lakóház

eklektikus

271

0270

3850

Sétatér utca 4.

lakóház

eklektikus

272

0271

4031

Szabadság tér 1.

intézményi épület

eklektikus

273

0272

4017

Szabadság tér 1/a.

üzlet, lakóház

szecessziós

274

0273

1124

Szabadság tér 4-6.

üzlet, lakóház

eklektikus

275

0274

2814

Szalag utca 9.

intézményi épület

eklektikus

276

0275

2320

Szamos utca 4. és Boldogasszony tér 4.

lakóház

historizáló

277

0276

2297

Száva utca 4.

lakóház

szecessziós

278

0277

2296

Száva utca 6.

lakóház

eklektikus

279

0278

3493

Széchenyi krt. 20.

lakóház

szecessziós

280

0279

2214/1

Szentháromság temető

kálvária együttes

historizáló

281

0280

2214/1

Szentháromság temető

temető-kapu

historizáló

282

0281

3694/3

Szent Imre utca 9.

általános iskola, volt árvaház

eklektikus

283

0282

3086

Szent Miklós utca 4.

lakóház

eklektikus

284

0283

3067

Szent Miklós utca 10.

lakóház

szecessziós

285

0284

3061

Szent Miklós utca 16.

óvoda

szecessziós

286

0285

2875

Szent Miklós utca 19.

lakóház

szecessziós

287

0286

3026

Szent Miklós utca 24.

lakóház

szecessziós

288

0287

3025

Szent Miklós utca 26.

lakóház

szecessziós

289

0288

2939

Szent Miklós utca 27.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

290

0289

1154

Szlemenics utca 1.

irodák, üzletek

szecessziós

291

0290

3573

Szövetség tér 2.

lakóház

szecessziós

292

0291

3533

Szövetség tér 4.

lakóház

historizáló

293

0292

3534

Szövetség tér 5.

lakóház

eklektikus

294

0293

4258

Táncsics Mihály utca 1.

irodaház

historizásló

295

0294

4274

Táncsics Mihály utca 4.

lakóház

historizáló

296

0295

4275

Táncsics Mihály utca 6.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

297

0296

4278

Táncsics Mihály utca 12.

lakóház

historizáló

298

0297

4282

Táncsics Mihály utca 16.

lakóház

népi hisztorizáló elemekkel

299

0298

3675

Teleki László utca 1/a

óvoda

szecessziós

300

0299

3673

Teleki László utca 3.

lakóház

szecessziós

301

0300

3669

Teleki László utca 7.

lakóház

szecessziós

302

0301

3666

Teleki László utca 9.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

303

0302

2313

Temes tér 2.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

304

0303

2346

Temes tér 3.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

305

0304

2309

Temes tér 4.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

306

0305

2308

Temes tér 6.

lakóház

historizáló

307

0306

2305

Temes tér 8.

lakóház

historizáló

308

0307

2351

Temes tér 9.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

309

0308

2301

Temes tér 12.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

310

0309

3922

Tompa Mihály utca 4.

lakóház

szecessziós

311

0310

3923

Tompa Mihály utca 6.

lakóház

historizáló

312

0311

01625/24

Úrihegy 5/a.

intézményi épület

szecessziós

313

0312

0428/19

Úrrét 242.

volt iskola

historizáló

314

0313

4605

Vacsi utca 20.

lakóház

historizáló szecessziós elemekkel

315

0314

7062

Vajdahunyad utca 2.

lakóház

historizáló

316

0315

1308

Vak Bottyán utca 8.

lakóház

historizáló

317

0316

6146/1

Vasútpark

szobor-park

-

318

0317

3438

Zimay László utca 1.

lakóház

historizáló

319

0318

3434/1

Zimay László utca 3.

lakóház

historizáló

320

0319

3424

Zimay László utca 4.

lakóház

historizáló

321 [1]

0320

3334

Gáspár András utca 11.

intézményi épület

posztmodern

322 [2]

0321

6149/2

Kodály Zoltán tér 5.

vasútállomás

eredetileg szecessziós, modern stílusban átépítették

323 [3]

0322

6149/2

Kodály Zoltán tér 5.

postaépület

modern

324 [4]

0323

4022

Piaristák tere 8.

könyvtár

modern

325 [5]

0324

4097

Rákóczi út 2.

lakóház

szecessziós

* egy adatlapon kezelt helyi védelem alatt álló épületek

[1] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.

[2] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18

[3] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18

[4] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18

[5] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18

4. melléklet

a. Város teljes területén

A

B

Magyar név

Tudományos név

1.

Borfa, tengerparti seprűcserje

Baccharis halimifolia

2.

keserű csucsor

Solanum dulcamara

3. [1]

bálványfa

Ailanthus altissima

b. NATURA 2000 gyepterületeken

A

B

Magyar név

Tudományos név

1.

akác

Robinia pseudo-acacia

2.

amerikai kőris

Fraxinus americana

3.

bálványfa

Ailanthus altissima

4.

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

5.

fekete fenyő

Pinus nigra

6.

erdei fenyő

Pinus silvestris

7.

gyalogakác

Amorpha fruticosa

8.

kései meggy

Prunus serotina

9.

zöld juhar

Acer negundo

c. Külterületen [2]

A

B

Magyar név

Tudományos név

1.

nyugati ostorfa és fajtái

Celtis occidentalis spp.

2.

amerikai kőris és fajtái

Fraxinus americana spp.

3.

vörös kőris és fajtái

Fraxinus pennsylvanica spp.

4.

gyalogakác

Amorpha fruticosa

5.

zöld juhar és fajtái

Acer negundo spp.

[1] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.

[2] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.

6. melléklet

I. RÉSZ Természetszerű növénytelepítési mód, védelmi funkciójú és közjóléti rendeltetésű zöldfelületek létesítése esetén alkalmazható fásszárú növényfajok jegyzéke [1]

I/A/1. Lombhullató fafajok

A

B

Tudományos (latin) név

Magyar név

1.

Acer campestre

mezei juhar

2.

Acer platanoides

korai juhar

3.

Acer pseudoplatanus

hegyi juhar

4.

Acer tataricum

tatár juhar, feketegyűrű juhar

5.

Alnus glutinosa

enyves éger, mézgás éger

6.

Alnus incana

hamvas éger

7.

Betula pendula

közönséges nyír, bibircses nyír

8.

Betula pubescens

szőrös nyír, pelyhes nyír

9.

Carpinus betulus

közönséges gyertyán

10.

Carpinus orientalis

keleti gyertyán

11.

Castanea sativa

szelídgesztenye

12.

Cerasus avium, Prunus avium

vadcseresznye, madárcseresznye

13.

Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb

sajmeggy

14.

Fagus sylvatica

közönséges bükk

15.

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica

magyar kőris

16.

Fraxinus excelsior

magas kőris

17.

Fraxinus ornus

virágos kőris, mannakőris

18.

Juglans regia

közönséges dió

19.

Malus sylvestris

vadalma

20.

Populus alba

fehér nyár porzós egyedei

21.

Populus x canescens

szürke nyár porzós egyedei

22.

Populus nigra

fekete nyár, topolya porzós egyedei

23.

Populus tremula

rezgő nyár porzós egyedei

24.

Prunus padus, Padus avium

zselnicemeggy, májusfa

25.

Pyrus pyraster

vadkörte, vackor

26.

Quercus cerris

csertölgy, cserfa

27.

Quercus farnetto, Quercus frainetto, Quercus conferta

magyar tölgy

28.

Quercus petraea, Quercus sessiliflora

kocsánytalan tölgy

29.

Quercus pubescens

molyhos tölgy

30.

Quercus robur, Quercus pedunculata

kocsányos tölgy

31.

Salix alba

fehér fűz

32.

Sorbus aria

lisztes berkenye

33.

Sorbus aucuparia

madárberkenye

34.

Sorbus dégenii

-

35.

Sorbus domestica

házi berkenye

36.

Sorbus semiincisa

budai berkenye

37.

Sorbus torminalis

barkóca berkenye

38.

Tilia cordata, Tilia parviflora

kislevelű hárs

39.

Tilia platyphyllos, Tilia grandifolia

nagylevelű hárs

40.

Tilia tomentosa, Tilia argentea

ezüst hárs

41.

Ulmus glabra, Ulmus montana, Ulmus scabra

hegyi szil

42.

Ulmus laevis

vénic szil

43.

Ulmus minor, Ulmus campestris

mezei szil

I/A/2. Örökzöld fák, fenyőfélék

A

B

Tudományos (latin) név

Magyar név

1.

Abies alba

jegenyefenyő

2.

Juniperus communis

közönséges boróka, gyalogfenyő

3.

Larix decidua

vörösfenyő

4.

Picea abies, Picea excelsa

lucfenyő

5.

Pinus sylvestris

erdei fenyő

6.

Taxus baccata

közönséges tiszafa

I/B. RÉSZ Cserjefajok

A

B

tudományos (latin) név

magyar név

1.

Alnus viridis

havasi éger, zöld éger

2.

Amygdalus nana, Prunus tenella

törpe mandula

3.

Berberis vulgaris

közönséges borbolya, sóskafa

4.

Cerasus fruticosa, Prunus fruticosa

csepleszmeggy

5.

Colutea arborescens

pukkanó dudafürt

6.

Cornus mas

húsos som

7.

Cornus sanguinea

veresgyűrű som

8.

Coronilla emerus

koronafürt

9.

Corylus avellana

közönséges mogyoró

10.

Cotinus coggygria

cserszömörce

11.

Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster vulgaris

szirti madárbirs

12.

Cotoneaster nigrum, Cotoneaster melanocarpa

fekete madárbirs

13.

Cotoneaster nebrodensis, Cotoneaster tomentosa, Cotoneaster orientalis

nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs

14.

Crataegus laevigata, Crataegus oxyacantha

kétbibés galagonya

15.

Crataegus monogyna

egybibés galagonya

16.

Crataegus nigra

fekete galagonya

17.

Crataegus pentagyna

ötbibés galagonya

18.

Cytisus austriacus

buglyos zanót

19.

Cytisus hirsutus

borzas zanót

20.

Cytisus nigricans

fürtös zanót

21.

Cytisus decumbens, Cytisus procumbens

kúszó zanót

22.

Cytisus supinus, Cytisus capitalus

gombos zanót

23.

Daphne laureola

babérboroszlán

24.

Daphne mezereum

farkasboroszlán

25.

Euonymus europaeus

csíkos kecskerágó

26.

Euonymus verrucosus

bibircses kecskerágó

27.

Frangula alnus, Rhamnus frangula

kutyabenge

28.

Genista tinctoria

festő rekettye

29.

Hedera helix

közönséges borostyán

30.

Helianthemum numullarium

napvirág

31.

Hippophaë rhamnoides

európai homoktövis

32.

Laburnum anagyroides

közönséges sárgaakác, aranyeső

33.

Ligustrum vulgare

közönséges fagyal

34.

Lonicera caprifolium

jerikói lonc

35.

Lonicera xylosteum

ükörke lonc, ükörke

36.

Prunus spinosa

kökény

37.

Prunus tenella

törpe mandula

38.

Rhamnus catharticus

varjútövis

39.

Ribes alpinum

havasi ribiszke

40.

Ribes uva-crispa

egres

41.

Rosa canina

gyepűrózsa

42.

Salix caprea

kecskefűz

43.

Salix cinerea

rekettyefűz, hamvas fűz

44.

Salix eleagnos

ciglefűz, parti fűz

45.

Salix fragilis

törékeny fűz, csőrege fűz

46.

Salix pentandra

babérfűz

47.

Salix purpurea

csigolyafűz

48.

Salix rosmarinifolia

serevényfűz

49.

Salix triandra

mandulalevelű fűz

50.

Salix viminalis

kosárkötő fűz

51.

Sarothamnus scoparius, Cytisus scoparius

seprűzanót

52.

Spiraea media

szirti gyöngyvessző

53.

Spiraea salicifolia

fűzlevelű gyöngyvessző

54.

Staphylea pinnata

mogyorós hólyagfa

55.

Viburnum lantana

ostorménfa

56.

Viburnum opulus

kányabangita

57.

Vitis sylvestris

ligeti szőlő

II. RÉSZ Egyéb esetben alkalmazható további fásszárú növényfajok- és fajták jegyzéke

II/A. RÉSZ Fafajok és -fajták

A

B

Tudományos (latin) név

Magyar név

1.

Abies cephalonica spp.

görög jegenyefenyő és fajtái

2.

Abies koreana spp.

koreai jegenyefenyő és fajtái

3.

Abies nordmanniana spp.

kaukázusi jegenyefenyő és fajtái

4.

Abies pinsapo spp.

andalúz jegenyefenyő és fajtái

5.

Acer buergerianum

háromerű juhar

6.

Acer campestre ’Elsrijk’

’Elsrijk’ mezei juhar

7.

Acer campestre ’Globosum’

gömbös mezei juhar

8.

Acer campestre ’Korinthosz’

’Korinthosz’ mezei juhar

9.

Acer campestre ’Queen Elizabeth’

’Queen Elizabeth’ mezei juhar

10.

Acer campestre ’Red Shine’

’Red Shine’ mezei juhar

11.

Acer campestre ’Rozi’

’Rozi’ mezei juhar

12.

Acer campestre ’Zenta’

’Zenta’ mezei juhar

13.

Acer x Pacific Sunset

-

14.

Acer platanoides ’Cleveland’

’Cleveland’ korai juhar

15.

Acer platanoides ’Columnare’

oszlopos korai juhar

16.

Acer platanoides ’Crimson King’

’Crimson King’ korai juhar

17.

Acer platanoides ’Deborah’

’Deborah’ korai juhar

18.

Acer platanoides ’Emerald Queen’

’Emerald Queen’ korai juhar

19.

Acer platanoides ’Faassen’s Black’

’Faassen’s Black’ korai juhar

20.

Acer platanoides ’Globosum’

gömbjuhar

21.

Acer platanoides ’Olmsted’

’Olmsted’ korai juhar

22.

Acer platanoides ’Parkway’

’Parkway’ korai juhar

23.

Acer platanoides ’Prigo’, Acer platanoides ’Princeton Gold’

’Prigo’ korai juhar

24.

Acer platanoides ’Royal Red’

’Royal Red’ korai juhar

25.

Acer platanoides ’Superform’

’Superform’ korai juhar

26.

Acer pseudoplatanus ’Atropurpureum’

’Atropurpureum’ hegyi juhar

27.

Acer pseudoplatanus ’Leopoldii’

’Leopoldii’ hegyi juhar

28.

Acer pseudoplatanus ’Rotterdam’

’Rotterdam’ hegyi juhar

29.

Acer saccharinum, Acer dasycarpum

ezüst juhar

30.

Acer saccharinum ’Laciniatum Wieri’, Acer saccharinum ’Wierii’

’Laciniatum Wieri’ ezüst juhar

31.

Acer saccharinum ’Pyramidale’

’Pyramidale’ ezüst juhar

32.

Acer tataricum subsp. ginnala, Acer ginnala

tűzvörös juhar

33.

Aesculus x carnea, Aesculus rubicunda

hússzínű vadgesztenye

34.

Aesculus x carnea ’Briotii’

’Briotii’ hússzínű vadgesztenye

35.

Aesculus hippocastanum

közönséges vadgesztenye

36.

Alnus x spaethii

lándzsáslevelű éger

37.

Amelanchier spp.

fanyarka fajok

38.

Betula pendula ’Bíbor’

’Bíbor’ nyír

39.

Betula pendula ’Fastigiata’

oszlopos nyír

40.

Betula pendula ’Purpurea’

piroslombú nyír

41.

Carpinus betulus ’Fastigiata’, Carpinus betulus ’Pyramidalis’

oszlopos gyertyán

42.

Carpinusbetulus ’Pendula’

szomorú gyertyán

43.

Catalpa bignonioides

szívlevelű szivarfa

44.

Catalpa bignonioides ’Nana’

ernyős szivarfa

45.

Cedrus atlantica spp.

atlasz cédrus és fajtái

46.

Cedrus deodara spp.

himalájai cédrus és fajtái

47.

Celtis australis

déli ostorfa

48.

Celtis occidentalis

nyugati ostorfa

49.

Celtis occidentalis ’Cirpi’

’Cirpi’ nyugati ostorfa

50.

Celtis occidentalis ’Globosa’

gömbostorfa

51.

Celtis occidentalis ’Nebraska’

’Nebraska’ nyugati ostorfa

52.

Celtis occidentalis ’Sudár’

’Sudár’ nyugati ostorfa

53.

Cercis siliquastrum

közönséges júdásfa

54.

x Chitalpa tashkentensis ’Pink Dawn’

’Pink Dawn’ taskenti szivarfa

55.

Colyrus colurna

török mogyoró

56.

Crataegus x lavallei

fényeslevelű galagonya

57.

Crataegus x media ’Paul’s Scarlet’, Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’

skarlátvirágú galagonya

58.

Crataegus x mordensis ’Snowbird’

’Snowbird’ díszgalagonya

59.

Crataegus x mordensis ’Toba’

’Toba’ díszgalagonya

60.

Crataegus laevigata ’Nagybogyós’

’Nagybogyós’ kétbibés galagonya

61.

Crataegus monogyna ’Dunakanyar’

’Dunakanyar’ egybibés galagonya

62.

Crataegus monogyna ’Stricta’

oszlopos galagonya

63.

Crataegus pinnatifida ’Tahi’

’Tahi’ szárnyaltlevelű galagonya

64.

Cupressus arizonica spp.

arizóniai ciprus és fajtái

65.

Fagus sylvatica ’Atropunicea’

vérbükk

66.

Fagus sylvatica ’Dawyck’, Fagus sylvatica ’Fastigiata’

oszlopos galagonya

67.

Fraxinus americana ’Purple Tahi’

’Purple Tahi’ fehér kőris

68.

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica

magyar kőris

69.

Fraxinus angustifolia ’Raywood’

’Raywood’ keskenylevelű kőris

70.

Fraxinus angustifolia ’Tahi’

’Tahi’ keskenylevelű kőris

71.

Fraxinus angustifolia ’Tekeres’

’Tekeres’ keskenylevelű kőris

72.

Fraxinus excelsior ’Altena’

’Altena’ magas kőris

73.

Fraxinus excelsior ’Atlas’

’Atlas’magas kőris

74.

Fraxinus excelsior ’Aurea’

’Aurea’ magas kőris

75.

Fraxinus excelsior ’Geessink’

’Geessink’ magas kőris

76.

Fraxinus excelsior ’Jaspidea’

jáspiskőris

77.

Fraxinus excelsior ’Nana’, Fraxinus excelsior ’Globosa’

gömbös magas kőris

78.

Fraxinus excelsior ’Tekeres’

’Tekeres’ magas kőris

79.

Fraxinus excelsior’Westhof Glorie’

’Westhof Glorie’ magas kőris

80.

Fraxinus ornus ’Mecsek’

gömb virágos kőris

81.

Fraxinus ornus ’Pilis’

’Pilis’ virágos kőris

82.

Fraxinus pennsylvanica ’Autumn Purple Tahi’

’Autumn Purple Tahi’ vörös kőris

83.

Fraxinus pennsylvanica ’Cimmzam’, Fraxinus pennsylvanica ’Cimmaron’’

’Cimmzam’ vörös kőris

84.

Fraxinus pennsylvanica ’Kolozsvár’

’Kolozsvár’ vörös kőris

85.

Fraxinus pennsylvanica ’Patmore’

’Patmore’ vörös kőris

86.

Fraxinus pennsylvanica ’Urbanite’

’Urbanite’ vörös kőris

87.

Ginkgo biloba

páfrányfenyő

88.

Ginkgo biloba ’Barabits Sztárda’, Ginkgo biloba ’Globus’

’Barabits Sztárda’ páfrányfenyő

89.

Ginkgo biloba ’Horizontalis’

’Horizontalis’ páfrányfenyő

90.

Ginkgo biloba ’Hungaria’

’Hungaria’ páfrányfenyő

91.

Ginkgo biloba ’Katlan’

’Katlan’ páfrányfenyő

92.

Ginkgo biloba ’Linea’

’Linea’ páfrányfenyő

93.

Ginkgo biloba ’Magyar’

’Magyar’ páfrányfenyő

94.

Ginkgo biloba ’Oszlopos Tekeres’

’Oszlopos Tekeres’ páfrányfenyő

95.

Ginkgo biloba ’Pillar’, Ginkgo biloba ’Conica’

’Pillar’ páfrányfenyő

96.

Ginkgo biloba ’Pyramis’

’Pyramis’ páfrányfenyő

97.

Ginkgo biloba ’Santa Cruz’

’Santa Cruz’ páfrányfenyő

98.

Gleditsia triacanthos

tövises lepényfa

99.

Gleditsia triacanthos f. inermis

tövistelen lepényfa

100.

Gleditsia triacanthos ’Elegantissima’

’Elegantissima’ lepényfa

101.

Gleditsia triacanthos ’Shademaster’

’Shademaster’ lepényfa

102.

Gleditsia triacanthos ’Skyline’

’Skyline’ lepényfa

103.

Gleditsia triacanthos ’Sunburst’

’Sunburst’ lepépnyfa

104.

Gleditsia triacanthos ’Tekeres’

’Tekeres’ tövises lepényfa

105.

Juglans nigra

fekete dió

106.

Juniperus chinensis spp.

kínai boróka és fajtái

107.

Juniperus scopolorum spp.

-

108.

Juniperus virginiana spp.

virginiai boróka és fajtái

109.

Koelreuteria paniculata

bugás csörgőfa

110.

Koelreuteria paniculata ’Fastigiata’

oszlopos csörgőfa

111.

Larix decidua spp.

európai vörösfenyő és fajtái

112.

Larix kaempferi spp.

japán vörösfenyő és fajtái

113.

Liquidambar styraciflua

amerikai ámbrafa

114.

Liriodendron tulipifera

amerikai tulipánfa

115.

Liriodendron tulipifera ’Fastigiatum’

oszlopos tulipánfa

116.

Magnolia kobus

japán liliomfa

117.

Magnolia kobus ’Hajnal’

’Hajnal’ japán liliomfa

118.

Magnolia kobus ’Isis’

’Isis’ japán liliomfa

119.

Malus baccata

bogyós díszalma fajta

120.

Malus baccata ’Street Parade’

’Street Parade’ bogyós díszalma

121.

Malus ’Evereste’

’Evereste’ díszalma

122.

Malus ’Golden Hornet’

’Golden Hornet’ díszalma

123.

Malus ’Hopa’

’Hopa’ díszalma

124.

Malus ’John Downie’

’John Downie’ díszalma

125.

Malus ’Liset’

’Liset’ díszalma

126.

Malus ’Professor Sprenger’

’Professor Sprenger’ díszalma

127.

Malus ’Profusion’

’Profusion’ díszalma

128.

Malus x purpurea

bíborlevelű díszalma

129.

Malus ’Royalty’

’Royalty’ díszalma

130.

Malus spectabilis

pompás díszalma

131.

Malus trilobata

oszlopos díszalma

132.

Malus ’Van Eseltine’

’Van Eseltine’ díszalma

133.

Malus ’Winter Gold’

’Winter Gold’ díszalma

134.

Metasequoia glyptostroboides

kínai mammutfenyő

135.

Morus alba spp.

fehér eperfa és fajtái

136.

Ostrya carpinifolia

komlógyertyán

137.

Parrotia persica

perzsafa

138.

Parrotia persica ’Október’

’Október’ perzsafa

139.

Paulownia tomentosa, Paulownia iperialis

császárfa

140.

Phellodendron amurense

amuri parásfa

141.

Picea omorika spp.

szerb luc és fajtái

142.

Picea pungens spp.

szúrós luc és fajtái

143.

Pinus nigra spp.

feketefenyő és fajtái

144.

Platanus x hispanica

közönséges platán

145.

Platanus x hispanica ’Alpen’s Globe’

gömb platán

146.

Platanus x hispanica ’Bloodgood’

’Bloodgood’ közönséges platán

147.

Platanus x hispanica ’Budapest’

’Budapest’ közönséges platán

148.

Platanus x hispanica ’Columbia’

’Columbia’ közönséges platán

149.

Platanus x hispanica ’Ludovica’

’Ludovica’ közönséges platán

150.

Platanus x hispanica ’Palóc’

’Palóc’ közönséges platán

151.

Platanus x hispanica ’Prenor’

’Prenor’ közönséges platán

152.

Platanus x hispanica ’Tahi Oszlop’

’Tahi Oszlop’ közönséges platán

153.

Platanus orientalis ’Digitata’

keleti platán fajta

154.

Populus alba ’Pyramidalis’, Populus alba var. bolleana

’Pyramidalis’ fehér nyár porzós egyedei

155.

Populus x canescens

szürke nyár porzós egyedei

156.

Populus alba ’Rakéta’

’Rakéta’ fehér nyár porzós egyedei

157.

Populus ’Favorit’

’Favorit’ nyár porzós egyedei

158.

Populus nigra ’Italica’

jegenyenyár porzós egyedei

159.

Populus nigra var. thevestina

tiszaháti nyár porzós egyedei

160.

Populus simonii

kínai nyár porzós egyedei

161.

Populus simonii ’Fastigiata’

’Fastigiata’ kínai nyár porzós egyedei

162.

Populus tremula

rezgő nyár porzós egyedei

163.

Populus tremula ’Erecta’

’Erecta’ rezgő nyár porzós egyedei

164.

Prunus ’Accolade’

’Accolade’ díszcseresznye

165.

Prunus avium ’Plena’

teltvirágú cseresznye

166.

Prunus cerasifera ’Colos’

’Colos’ mirobalán

167.

Prunus cerasifera ’Nigra’

vérszilva

168.

Prunus dulcis ’Balaton’, Prunus amygdalus’Balaton’

’Balaton’ keserű mandula

169.

Prunus x eminens ’Umbraculifera’ (Prunus fruticosa ’Globosa’

gömbmeggy

170.

Prunus ’Spire’

’Spire’-díszcseresznye

171.

Prunus maackii ’Amber Beauty’

’Amber Beauty’ mandzsu zelnice

172.

Prunus padus ’Albertii’

’Albertii’ zelnice

173.

Prunus padus ’Aurora’

’Aurora’ zelnice

174.

Prunus padus ’Rózsaszín Május’

’Rózsaszín’ május zelnice

175.

Prunus serrulata ’Kanzan’

’Kanzan’ japán díszcseresznye

176.

Prunus serrulata ’Royal Burgundy’

’Royal Burgundy’ japán díszcseresznye

177.

Prunus serrulata ’Ukon’

’Ukon’ japán díszcseresznye

178.

Prunus virginiana ’Canada Red’

’Canada Red’ virginiai zelnice

179.

Pyrus betulifolia

nyírlevelű körte

180.

Pyrus calleryana

kínai körte

181.

Pyrus calleryana ’Capital’

’Capital’ kínai körte

182.

Pyrus calleryana ’Chanticleer’

’Chanticleer’ kínai körte

183.

Pyrus calleryana ’Redspire’

’Redspire’ kínai körte

184.

Pyrus communis ’Beech Hill’

’Beech Hill’ közönséges vadkörte

185.

Pyrus nivalis ’Kartália’

’Kartália’ hófehér díszkörte

186.

Pyrus pyraster ’Bihar’

’Bihar’ vadkörte

187.

Pyrus pyraster ’Márkói’

’Márkói’ vadkörte

188.

Pyrus pyraster ’M7’

’M7’ vadkörte

189.

Pyrus pyraster ’Veszprémi’

’Veszprémi’ vadkörte

190.

Quercus macrocarpa

nagylevelű tölgy

191.

Quercus x turneri ’Pseudoturneri’

Turner-tölgy

192.

Quercus robur ’Fastigiata’ és ’Fastigiata Koster’

oszlopos tölgy

193.

Rhus typhina

torzsás ecetfa

194.

Rhus typhina ’Dissecta’

szárnyaltlevelű ecetfa

195.

Rhus typhina ’Böhönyei’

’Böhönyei’ torzsás ecetfa

196.

Robinia x margaretta ’Pink Cascade’, Robinia x margaretta ’Casque Rouge’

Pink Cascade’ carolinai akác

197.

Robinia hispida

rózsás akác

198.

Robinia luxurians

mirigyes akác

199.

Robinia pseudoacacia ’Kiskunsági’

’Kiskunsági’ fehér akác

200.

Robinia pseudoacacia ’Jászkiséri’

’Jászkiséri’ fehér akác

201.

Robinia pseudoacacia ’Nyirségi’

’Nyirségi’ fehér akác

202.

Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’

gömbakác

203.

Robinia pseudoacacia ’Zalai’

’Zalai’ fehér akác

204.

Salix alba ’Citromvesszejű’

’Citromvesszejű’ fehér fűz

205.

Sophora japonica

közönséges japánakác

206.

Sophora japonica ’Pendula’

szomorú japánakác

207.

Sophora japonica ’Regent’

’Regent’ közönséges japánakác

208.

Sorbus borbasii

borbás-berkenye

209.

Sorbus borbasii ’Herkulesfürdő’

’Herkulesfürdő’ borbás-berkenye

210.

Sorbus borosiana ’Alba Regia’

’Alba Regia’ boros-berkenye

211.

Sorbus dacica

erdélyi berkenye

212.

Sorbus dacica ’Torda’

’Torda’ erdélyi berkenye

213.

Sorbus decipientiformis ’Vállus’

’Vállus’ keszthelyi berkenye

214.

Sorbus degenii ’Csákvár’

’Csákvár’ dégen-berkenye

215.

Sorbus ’Gran Sasso’

’Gran Sasso’ berkenye

216.

Sorbus intermedia

svéd berkenye

217.

Sorbus intermedia ’Brouwers’

’Brouwers’ svéd berkenye fajta

218.

Sorbus ’Hainburg’

’Hainburg’ berkenye

219.

Sorbus pseudolatifolia

sárgáslevelű berkenye

220.

Sorbus redliana

rédl-berkenye

221.

Sorbus redliana ’Burokvölgy’

’Burokvölgy’ rédl-berkenye

222.

Sorbus x rotundifolia

kereklevelű berkenye

223.

Sorbus x rotundifolia ’Bükkszépe’

’Bükkszépe’ kereklevelű berkenye

224.

Sorbus ’Teknőc’

’Teknőc’ berkenye

225.

Sorbus torminalis ’Barabits’

’Barabits’ barkócaberkenye

226.

Sorbus tuzsoniana ’Szádelő’

’Szádelő’ tuzson-berkenye

227.

Sorbus vertesensis ’Gánt’

’Gánt’ vértesi berkenye

228.

Tetradium danielli, Euodia hupehensis

kínai mézesfa

229.

Thuja orientalis spp.

keleti tuja és fajtái

230.

Thuja plicata spp.

óriás tuja és fajtái

231.

Tilia x europaea, Tilia vulgaris

európai hárs

232.

Tilia x europae ’Euchlora’, Tilia x euchlora

krími hárs

233.

Tilia x europae ’Pallida’, Tilia x euchlora ’Pallida’

’Pallida’ európai hárs

234.

Tilia x flavascens ’Glenleven’

’Glenleven’-hárs

235.

Tilia americana

amerikai hárs

236.

Tilia americana ’Nova’

’Nova’ amerikai hárs

237.

Tilia cordata ’51’

’51’ kislevelű hárs

238.

Tilia cordata ’Debrecen’

’Debrecen’ kislevelű hárs

239.

Tilia cordata ’Green Globe’

’Green Globe’ kislevelű hárs

240.

Tilia cordata ’Greenspire’

’Greenspire’ kislevelű hárs

241.

Tilia cordata ’Rancho’

’Rancho’ kislevelű hárs

242.

Tilia cordata ’Roelvo’

’Roelvo’ kislevelű hárs

243.

Tilia cordata ’Savaria’

’Savaria’ kislevelű hárs

244.

Tilia platyphyllos ’Ági’

’Ági’ nagylevelű hárs

245.

Tilia platyphyllos ’Favorit’

’Favorit’ nagylevelű hárs

246.

Tilia platyphyllos ’Maráczi’

’Maráczi’ nagylevelű hárs

247.

Tilia platyphyllos ’Örebro’

’Örebro’ nagylevelű hárs

248.

Tilia platyphyllos ’Pannonia’

’Pannonia’ nagylevelű hárs

249.

Tilia platyphyllos ’Rathaus’

’Rathaus’ nagylevelű hárs

250.

Tilia platyphyllos ’Rubra’, Tilia platyphyllos ’Corallina’

’Rubra’ nagylevelű hárs

251.

Tilia platyphyllos ’Sárgavesszejű’

’Sárgavesszejű’ nagylevelű hárs

252.

Tilia platyphyllos ’Typ Tekeres’

’Typ Tekeres’ nagylevelű hárs

253.

Tilia ’Szent István’

’Szent István’ hárs

254.

Tilia tomentosa ’A2’

’A2’ ezüst hárs

255.

Tilia tomentosa ’Balaton’

’Balaton’ ezüst hárs

256.

Tilia tomentosa ’Bori’

’Bori’ ezüst hárs

257.

Tilia tomentosa ’Brabant’

’Brabant’ ezüst hárs

258.

Tilia tomentosa ’Szeleste’

’Szeleste’ ezüst hárs

259.

Tilia tomentosa ’Teri’

’Teri’ ezüst hárs

260.

Tilia tomentosa ’Zentai Ezüst’

’Zentai Ezüst’ ezüst hárs

261.

Ulmus x hollandica ’Dampieri’

holland oszlopos szil

262.

Ulmus x hollandica ’Exoniensis’

’Exoniensis’ holland szil

263.

Ulmus ’Lobel’

’Lobel’ szil

264.

Ulmus minor ’Globosa’

gömbszil

265.

Ulmus pumila’Puszta’

pusztaszil

266.

Zelkova serrata

japán gyertyánszil

267.

-

őshonos, tájhonos termő gyümölcsfa fajták

268.

-

nemesített termő gyümölcsfa fajták

II/B. RÉSZ Cserjefajok és -fajták

A

B

tudományos (latin) név

magyar név

1.

Abelia spp.

abélia fajok és fajták

2.

Berberis spp.

borbolya fajok és fajták

3.

Buddleja spp.

nyáriorgona fajok és fajták

4.

Campsis spp.

trombitacserja fajok és fajták

5.

Caragana arborescens

sárga borsófa

6.

Caryopteris spp.

kékszakáll fajok és fajták

7.

Chamaecytisus spp.

törpezanót fajok és fajták

8.

Cornus alba, Cornus alba sp.

fehér som és fajtái

9.

Cornus sericea, Cornus sericea sp.

sárgavesszős som fajták

10.

Cotinus spp.

cserszömörce fajták

11.

Cotoneaster spp.

madárbirs fajok és fajták

12.

Deutzia spp.

gyöngyvirágcserje fajok és fajták

13.

Elaeagnus spp.

ezüstfa fajok és fajták

14.

Elsholtzia stauntonii

kései szálkamenta

15.

Euonymus spp.

szárnyas kecskerágó fajok és fajták

16.

Euonymus fortunei spp.

kúszó kecskerágó fajok és fajták

17.

Forsythia spp.

aranyfa fajok és fajták

18.

Genista lydia

lapickás rekettye

19.

Hedera spp.

borostyán fajok és fajták

20.

Hypericum spp.

orbáncfű fajok és fajták

21.

Ilex spp.

magyal fajok és fajták

22.

Jasminum nudiflorum

téli jázmin

23.

Juniperus spp.

boróka fajok és fajták

24.

Kerria spp.

boglárcserje fajok és fajták

25.

Kolkwitzia spp.

viráglonc fajok és fajták

26.

Lavandula spp.

levendula fajok és fajták

27.

Ligustrum spp.

fagyal fajok és fajták

28.

Lonicera spp.

lonc fajok és fajták

29.

Mahonia spp.

mahónia fajok és fajták

30.

Parthenocissus spp.

vadszőlő fajok és fajták

31.

Perovskia spp.

sudárzsálya fajok és fajták

32.

Philadelphus spp.

jezsámen fajok és fajták

33.

Photinia spp.

korallberkenye fajok és fajták

34.

Physocarpus spp.

hólyagvessző fajok és fajták

35.

Pinus mugo spp.

törpefenyő és fajtái

36.

Potentilla spp.

cserjés pimpó fajok és fajták

37.

Prunus amygdalus spp.

törpemandula fajok és fajták

38.

Prunus laurocerasus spp.

babérmeggy fajok és fajták

39.

Pyracantha spp.

tűztövis fajok és fajták

40.

Ribes aureum

aranyribiszke

41.

Rosa spp.

rózsa fajok és fajták

42.

Salvia spp.

zsálya fajok és fajták

43.

Spiraea spp.

gyöngyvessző fajok és fajták

44.

Symphoricarpos spp.

hóbogyó fajok és fajták

45.

Syringa spp.

orgona fajok és fajták

46.

Taxus spp.

tiszafa fajok és fajták

47.

Viburnum spp.

bangita fajok és fajták

48.

Vitex agnus-castus

barátcserje

49.

Weigela spp.

rózsalonc fajok és fajták

50.

Wisteria spp.

lilaakác fajok és fajták

51.

Yucca spp.

pálmaliliom fajok és fajták

52.

-

őshonos, tájhonos termő gyümölcsbokor fajták

53.

-

nemesített termő gyümölcsbokor fajták

[1] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.


[1] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[2] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[3] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[4] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[5] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[6] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[7] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[8] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (4) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[9] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[10] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[11] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (6) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[12] Módosította: 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (5) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[13] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[14] Hatályon kívül helyezte: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2020. szeptember 18.
[15] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[16] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[17] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[18] Hatályon kívül helyezte 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2020. szeptember 18.
[19] Hatályon kívül helyezte 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2020. szeptember 18.
[20] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[21] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[22] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[23] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[24] Kiegészítette: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[25] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[26] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[27] Módosította: 2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (7) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[28] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.
[29] Módosította: 20/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelet 11.§ (8) bekezdése. Hatályba lép: 2020. szeptember 18.