Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 03

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.01.01.

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 5-7. § rendelkezéseiben meghatározott korlátok között, Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismeretében a következő rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § A 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

- helyi iparűzési adó,
- magánszemélyek kommunális adója,
- telekadó.”

„(5) Mentes a telekadó alól Htv. 19. §-ban meghatározott telek, telekrész.”

Záró és átmeneti rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.