Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2014. 11. 26 - 2015. 03. 31

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában térítésmentesen tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségben azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kunszállás községben életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.


(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a)háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, azaz 62.700 Ft-ot,

c)lakása fával (vagy részben fával) fűthető és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.


(3) A kérelem elbírálásánál –a jogosultsági feltételek megléte esetén –az alábbi körülményeket kiemelten kell kezelni:

a)az egyedülálló nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke;

b) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy;

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

ca) aktív korúak ellátására;

cb) időskorúak járadékára;

cc) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra;

cd) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakásfenntartási támogatásra jogosult személy;

d) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő;

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos  helyzetű gyermeket nevelő család;

f) a közmunka programban résztvevő személy;

g) egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.


(4) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2014. december 10-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.


(5) A kérelmekről –átruházott hatáskörben- a polgármester egyedi határozattal dönt.


(6) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők átvételi elismervényt írnak alá.


(7) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.


(8) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag

megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított

tűzifa esetében 14 000 Ft +ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

2. §


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.


Kovács Imre                                        dr. Bóna Csaba

                                   polgármester                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. november 25.

                                                                                              dr. Bóna Csaba

                                                                                              jegyző

Mellékletek