Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XI.24.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2017. 04. 13

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 a 2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelettel módosított

12/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

(egységes szerkezetben)


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva „a helyi önkormányzatokról” szóló 2011. CLXXXIX 13§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletíjáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselőire
       (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre, akiknek  
             illetményéről határozatban dönt a testület.

2.§ Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő) megbízatása megszűnéséig
            tiszteletdíj illeti meg.

3.§  A Képviselő-testület a képviselők részére havi bruttó 48300Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít
            meg.

4.§ (1)  A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

  (2)  A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a
             polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének

             elfogadásáig.

  (3)  Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli
             nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 a)     mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

 b)     az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra
   kerüljön felhasználásra.

  (4)  Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli
            nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak
            tartalmaznia kell, hogy felhasználásról későbbi időpontban nyilatkozik a képviselő.

 5.§ (1)    A Képviselő-testület és a bizottság üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülést
               megelőző munkanap 12 óráig szóban vagy írásban a
               polgármesternek – bizottság esetén a bizottságelnökének – történő bejelentés alapján
               lehet távol maradni. Igazolt távollétnek számít, ha a
               tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy
               hivatalos kiküldetése kapcsán marad távol.        
             

         (2)  A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek, bizottsági ülés esetén    a bizottság elnökének bejelenteni, ha az    ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik. Igazolatlan távollétnek számít, ha a képviselő testületi ülés közben indoklás vagy a polgármesternek történő előzetes bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.


         (3)  Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a Képviselő-testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a)   Képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 20%-al kell csökkenteni.

b)   Bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 10%-al kell csökkenteni.

c)   Ha a képviselő az adott hónapban a Képviselő-testületi és a bizottsági ülésről is igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő kéthavi tiszteletdíját kell 25%-al csökkenteni.

d)   Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.


    (4)  Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések feléről
             igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik a következő hat hónapra

             tiszteletdíja megvonásra kerül.


    (5)   A (4) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek illetve az
             ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján történik, melyben fel kell tüntetni a

             képviselő érkezésének és távozásának pontos idejét.

 6.§  (1)  E rendelet 2014. november 24-én lép hatályba.

        (2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

Kisgyalán Község Önkormányzatának  az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről és a természetbeni juttatásokról szóló 4/2007. (II.14.) számú rendelete.


                        Horváth Zoltán                                                 Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                         polgármester                                                               jegyző


Kihirdetve:

                        2014. november 24.

                                                                                                    Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                            jegyző