Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (VI.11.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelete. Kisgyalán Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 12

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelete.

Kisgyalán Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2018. (II.16.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                  42.821.226 Ft                     55.290.386 Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét            39.871.226Ft                     52.224.886 Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét        3.065.500 Ft                       3.065.500 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                    42.821.226Ft                     55.290.386 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását            39.871.226 Ft                     52.224.886 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     11.209.760 Ft                           19.644.815 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok             2.123.503 Ft                        3.578.291 Ft,

- dologi jellegű kiadások                       22.781.614 Ft                       16.784.270 Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                 1.902.764 Ft                        3.078.505Ft,.

- speciális célú támogatások                                     Ft                                         Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                                  Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         2.950.000 Ft                            9.153.826 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                  E Ft                              E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                             E Ft                              E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                        E Ft                              E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  22.154.479 Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 19.204.479 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám 2.000.000  Ft              2.000.000 Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
                                                                    3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat fejlesztési  kiadásairól szóló 6.sz melléklet helyébe 3. számú, a felújítási kiadásokat tartalmazó 7.sz  melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

5.§.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 5.számú melléklete lépII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Horváth Zoltán                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019.június 11.napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek