Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2018. 06. 01

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2017. évi bevételeit 57.517.736 Ft-ban, kiadásait 40.234.732 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                         57.517.736 Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          40.234.732 Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                            2.950.000 Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                                1.138.550 Ft


  • működési célú bevétel                                                                      54.567.736 Ft
  • működési célú kiadás                                                                          39.096.182 Ft

                       ebből:       

  • személyi jellegű kiadások                                                                 22.004.945 Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            3.472.673 Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                        7.767.510 Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               4.155.174 Ft
  •  speciális célú támogatások                                                                  955.594 Ft.

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei működési pénzmaradványát 14.333.004 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 2.950.000 forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.
Az önkormányzat vagyonkimutatását 6. sz. melléklet tartalmazza.


8. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2017. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


9. §.


A képviselő-testületnek 2017. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


10. §


(1) A rendelet 2018.május 31.napján 19.30 órakor lép hatályba.


Kisgyalán, 2018 május 31 nap.


Horváth Zoltán                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018.május31.napján 19.00 órakor kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző