Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (III.10.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és családi események engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 03. 11

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  és  családi események engedélyezésének szabályairól és díjairól


Kisgyalán Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és 96. §. a) és b)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotói hatáskörben  , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Kisgyalán Községi Önkormányzat illetékességi területén történő

        a) házasságkötés

     b) anyakönyvi bejegyzést nem igénylő  családi esemény (névadó, házassági fogadalom megújítása) kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.  


A házasságkötés és a családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díjak


2.§


(1) Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés és más családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat az anyakönyvezető közreműködésével térítés mentesen és térítési díj ellenében biztosítja.

(2) A kijelölt hivatalos helyiségben, munkaidőben és munkaidőn kívül díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

a)ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség

b) ünnepi beszéd, emléklap

c) gépi zene.


Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötés és családi esemény


3.§


 (1) A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés és más  családi események megtartása kérelemre, térítési díj ellenében történhet.

(2) A hivatalos helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli családi esemény megtartását a jegyzőhöz intézett írásbeli kérelemmel lehet kezdeményezni.

(3)A kérelemről a jegyző az anyakönyvezető bevonásával dönt.

(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és családi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az érintettek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják a 4.§ (2) bekezdés szerinti díj befizetését.


A házasságkötés és családi esemény szolgáltatási díjai


4.§


(1)  A hivatali helyiségben munkaidőben  és azon  kívül a  házasságkötés és a családi események lebonyolítása térítés mentes.

(2)  A hivatali helyiségen kívüli  házasságkötés és családi esemény tartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 15.000 Ft díjat kell fizetni.

 (3)A szolgáltatási díjat legkésőbb az eseményt megelőző 15 munkanappal Kisgyalán Községi Önkormányzat  költségvetési számlájára kell befizetni.

(4)A (2) bekezdésben meghatározott díj befizetését a befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

(5) Amennyiben a  házasságkötést vagy a családi eseményt az igénybevevők a kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal írásban lemondják, a befizetett díjat részükre a bejelentést követő 5 munkanapon belül a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) visszafizeti. 

(6) A (2) bekezdésben foglalt díj megfizetésétől házasságkötés esetén a felek valamelyikének súlyos egészségi állapotára tekintettel, kérelemre el lehet tekinteni. A kérelem elbírálásáról a jegyző dönt.


A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás


5.§


(1) Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott házasságkötés vagy családi esemény esetén bruttó  8000 Ft

b) hivatalos helyiségen kívüli és munkaidőn kívüli házasságkötés vagy családi esemény esetén bruttó 15000 Ft díj illeti meg. 

(2)Az anyakönyvezetőt az eseményhez méltó megjelenés biztosítása érdekében évente 15.000 Ft ruházati juttatás illeti meg, melyről a Hivatal nevére szóló számlával kell elszámolnia. A juttatásra csak a házasságkötési eljárásban az adott naptári évben ténylegesen közreműködött anyakönyvvezető jogosult.


6. Értelmező rendelkezések


6.§

E rendelet alkalmazásában:

(1) Hivatalos helyiség: Gölle Községi Önkormányzat által biztosított kijelölt helyiség:7272 Gölle, Petőfi utca 2/b alatti hivatali helyiség és Képtár illetve Kisgyalán Községi Önkormányzat által biztosított 7279 Kisgyalán Szabadság tér 15.sz.  alatti Művelődési Ház.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és családi esemény: hétfőtől-csütörtökig: 16.-30-tól -18.00 óráig, pénteken 14.00 és 18.00 óra közötti, szombaton 9.00-18.00 óra közötti időpont.

(3) Hivatali munkaidőben tartott házasságkötés és  családi esemény: a  Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend szerint.7.  Záró rendelkezések


7. §.


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a  házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 11/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete.Horváth Zoltán  s.k.                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                                     jegyzőZáradék 

A rendelet kihirdetésre került : 2017.március 10.


.                                                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                         jegyző