Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.2.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete Kisgyalán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03 - 2016. 05. 03

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete


Kisgyalán Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


(1)A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 3/2015. (II.16.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:


                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     14.649 E Ft                         31.468 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              14.384 E Ft                         31.468 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét              115 E Ft                         15.399 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      34.698 E Ft                         66.916 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               34.433 E Ft                         51.517 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          6.779 E Ft                          25.027E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                 1.299 E Ft                           4.667 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                           16.495 E Ft                         16.265 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      1.969 E Ft                           2.608 E Ft,

- speciális célú támogatások                        2.006 E Ft                            3.104 E Ft

 támogatási kölcsön nyújtása                                       


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                265 E Ft                           15.399 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                      20.049 E Ft                  20.049 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  19.899 E Ft                  19.899 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                  150 E Ft                      150  E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  18.049 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 18.049 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  2.000 E Ft              2.000 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 2.000 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                     0 E Ft                           0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

                                                                                    4.§

Az önkormányzat egyesített kiadásairól  6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet4. számú melléklete lép.


6.§


Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

                                                                eredeti                    módosított

a) általános tartalékát                       5.785 E. Ft              5.785E. Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    100 E. Ft                 100E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gölle, 2016.április 29. nap.
Horváth Zoltán                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016.május 02. napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek