Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (XII.8.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XII.08.) önkormányzati rendelete Kisgyalán Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 11 - 2017. 12. 10

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017. (XII.08.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2017. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     44.505.303Ft                      54.288.710Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét           41.555.303Ft                      51.338.710Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét              2.950.000Ft                        2.950.000Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                     44.505.303Ft                      54.288.710Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását              41.555.303Ft                      51.338.710Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                       9.744.800 Ft                      18.799.227 Ft ban

- munkaadókat terhelő járulékok            2.029.236 0Ft                  2.029.236 Ft ban

- dologi jellegű kiadások                      22.910.055Ft,                       22.910.055Ft-ban


- ellátottak pénzbeli juttatásai                    1.845.720Ft                        3.658.230.Ft,

- speciális célú támogatások                         410.000Ft                             60.000 Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                                   Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         2.,950.000 Ft                        2.950.000Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                       Ft                                 Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                                  Ft                                 Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát             2.950.000Ft                 2.950.000Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát                              Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 5..000 .000Ft              5.000.000 Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz.melléklet helyébe ezen rendelet 3.számú melléklete lép.

 

II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §.

(1) Ez a rendelet a 2017.12.11. napon lép hatályba.

Kisgyalán, 2017. december 11.Kisgyalán,2017.december 07.Horváth Zoltán                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017.december 08. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző