Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013.(XI. 26.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013.(XI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2013. 11. 28 - 2014. 02. 15

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013.(XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól


Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


  1. helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet előírásai szerint a szociális tűzifára való jogosultság megállapítása során támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be:


a.)  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa.) aktív korúak ellátására,

ab.) időskorúak járadékára,

ac.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,

ac.) lakásfenntartási támogatásra

jogosultak.


b.)  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI tv.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.


c.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI tv.-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok


(2) A kérelem benyújtása a melléklet szerinti nyomtatványon történik.


(3) Az (1) bekezdésben felsorolt  jogcímeken egy támogatási igényt lehet benyújtani.


(4.) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez a (1) bek. a.)  b.) pontja szerint jogosult igénylő


(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.


(6) A támogatási kérelemről Kisgyalán község polgármestere  határozattal dönt.2. §


Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.3. § Ez a rendelet 2013. november 28.-án lép hatályba és 2014. február  15.-én hatályát veszti.

             Horváth Zoltán                                                                      Tóbiás Ernőné

              polgármester                                                                        címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetésre került:Kisgyalán, 2013. november 26.


Tóbiás Ernőné

Címzetes főjegyző
Melléklet a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló  10/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelethezKérelem szociális tűzifa igénylésére
Név:...............................................................................................................................................

Anyja neve:...................................................................................................................................

Születési hely:......................................................idő:...................................................................

Lakóhely:........................település.......................................................közterület neve....................házszám.

Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakóhelyével)::........................település.......................................................közterület neve....................házszám.


A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:


a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,

d) lakásfenntartási támogatásra


e.)  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI tv.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


f.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI tv.-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család.


Kelt: Kisgyalán, 2013.                                                                                                            ........................................................

                                                                                                          kérelmező aláírása