Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (VI.11.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2019. 06. 12

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének


4/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2018. évi bevételeit 63.205.442 Ft-ban, kiadásait 45.379.811 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                         63.205.442 Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          45.379.811 Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                            6.819.065 Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                                7.749.582Ft


  • működési célú bevétel                                                                      56.386.377 Ft
  • működési célú kiadás                                                                          37.630.229 Ft

                       ebből:       

  • személyi jellegű kiadások                                                                 19.568.824 Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            3.578.291 Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      10.241.396 Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               2.242.535 Ft
  •  speciális célú támogatások                                                               1.324.423 Ft.

  


2. §.


1. sz. melléklet szerint


Az önkormányzat 2018.évi pénzmaradványát  21.816.777 Ft összegben hagyja jóvá.


3.§


2.sz.melléklet szerint


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei működési pénzmaradványát 18.769.820 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 3.046.957 forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


4. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 3 sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.


5. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 5.  számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.


7.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

.


8. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2018. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


9. §.


A képviselő-testületnek 2018. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


10. §


(1) A rendelet 2019.június  12 napján hatályba lépHorváth Zoltán                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019.június 11 napján 19.00 órakor kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek