Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.10.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról

Hatályos: 2017. 03. 11

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásrólKisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán község közigazgatási területén ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra.


Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása


2. §


A területi ellátási kötelezettség körében Kisgyalán Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Gölle és Büssü községekkel közösen vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.


3. §

(1) A 0-18 éves korú (gyermek), valamint a 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy vegyes háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Kisgyalán, Büssü, Gölle községek közigazgatási területében határozza meg. A háziorvosi körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzat háziorvosi ügyeleti ellátást biztosít. Székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. sz.


4. §


A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik Kisgyalán, Gölle, Büssü községek közigazgatási területével. A védőnői körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35


5. §

(1) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermek fogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet megegyezik Kisgyalán, Büssü, Gölle községek közigazgatási területével. A fogorvosi körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzat fogorvosi ügyeleti ellátást biztosít. Székhelye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.

  Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása


6. §


(1) Kisgyalán Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatokat Gölle és Büssü Községi Önkormányzatokkal együttműködve, egészségügyi vállalkozás útján, valamint a göllei önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott útján látja el.

 (2) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Kaposvári Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. közreműködésével, feladat-ellátási szerződés útján látja el.

 (3) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti ellátás a Kaposvári Fogászati Ügyelet közreműködésével, feladat-ellátási megállapodás alapján történik.


(4) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladata vállalkozás útján történő   ellátásának szabályai, valamint az ellátási körzetek székhelyének kijelölése feladat-ellátási szerződésben került lefektetésre.

  Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 9/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete.Horváth Zoltán s.k.                                                   Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet s.k.

      polgármester                                                                             jegyzőZáradék

A rendelet kihirdetésre került : 2017. március
                                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                  jegyző