Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (IX.4.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (IX.4.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2017 (III..10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 05 - 2019. 09. 06

Kisgyalán Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019 (IX.4.) önkormányzati rendelete

a szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2017 (III..10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kisgyalán  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  az Szt. 10. § (1) bekezdésében a 6. §-9. §. tekintetében,  az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 6§.  (1) bekezdés tekintetében, az Szt. 32. § (3) bekezdésében a 8. §. -9. §. tekintetében,  az Szt. 45. § (1) és (3) bekezdésében a 13. §-25. § tekintetében,   az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontjában a 13. §-25. §.  tekintetében, az Szt. 134/E. §  kapott felhatalmazás alapján a 28.§.  tekintetében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör. ) 19.§ -a kiegészül  az alábbi (5) bekezdéssel:

,,(5) A támogatásban az részesülhet. akinek- saját nyilatkozata alapján-az egy háztartásban élők havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér 150%-át.”

                                                                         2.§

Az Ör.20.§-a helyébe az alábbi 20.§ lép:

,,(1) Az önkormányzat az éves szociális keret összegének figyelembe vételével beiskolázási támogatást állapíthat meg az általános iskola, középiskola nappali tagozatos tanulója, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív hallgatói jogviszonnyal ingyenes tankönyvre nem jogosult gyermek, fiatal felnőtt tankönyvköltségeihez.

(2) Beiskolázási támogatásban részesülhet  az a diák. akinek- saját nyilatkozata , kiskorú esetén törvényes képviselője-nyilatkozata-alapján-az egy háztartásban élők havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér 150%-át.”

(3)A beiskolázási támogatás kifizetésének feltétele a tanévre szóló iskolalátogatási igazolás becsatolása.

(4) Az általános iskolai tanulók támogatásának mértéke 15.000 Ft.  

(5) A középiskolai tanulók támogatásának mértéke 20.000 Ft.

(6) A felsőoktatási intézményben tanulók támogatásának mértéke 35.000 Ft.

(7) A támogatás iránti igényt minden év július 1. – szeptember 30. napjáig lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő.

 (8) A támogatás kifizetésére a (3) bekezdésben írt dokumentum becsatolását követően kerül sor az önkormányzat házipénztára útján 3 munkanapon belül.”3. §.

Ezen rendelet 2019. szeptember 5-én lép hatályba.

Rendelkezéseit 2019. július 1-től alkalmazni kell


Horváth Zoltán                                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                       jegyző


.