Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelet

z önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2020. 07. 09

Kisgyalán Községi Önkormányzata Képviselő-testületének


3/2020. (VII.09.) Önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2019. évi bevételeit 83.074.224 Ft-ban, kiadásait 42.719.832 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                         83.074.224 Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                           42.719.832 Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                            15.294.932Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                                   .715.000Ft


  • működési célú bevétel                                                                        67.779.292Ft
  • működési célú kiadás                                                                           42.004.832Ft

                       ebből:       

  • személyi jellegű kiadások                                                                   21.561.965Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            3.920.533 Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                        11.738.098Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                3.375.773Ft
  •  speciális célú támogatások                                                                   669.611Ft.

  


2. §.


1. sz. melléklet szerint


Az önkormányzat 2019.évi pénzmaradványát 44.160.063 Ft összegben hagyja jóvá.


3.§


2.sz.melléklet szerint


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei működési pénzmaradványát 29.165.131Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 14.994.932 forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


4. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 3 sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.


5. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 5.  számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.


7.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

.


8. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2019. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


9. §.


A képviselő-testületnek 2019. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


10. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Horváth Zoltán                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020.július 09 napján  kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek