Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a „Kisgyalán helyi építési szabályzatá”-ról szóló 4/2006. (II. 10.) számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 12. 15 - 2016. 12. 30

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a

„Kisgyalán helyi építési szabályzatá”-ról szóló 4/2006. (II. 10.) számú rendelet

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1.) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Hatályát veszti a „Kisgyalán helyi építési szabályzatá”-ról szóló 4/2006. (II. 10.) számú rendelet 1.§.(5),(6),(7),(12),(13),(14),(15),(16) bekezdése, 4.§ (5) bekezdése, 5.§.(6) bekezdése, 6.§.(5) bekezdése, 8.§.(5) bekezdése, 12.§.(2) bekezdése, 16.§.(4) bekezdése, 17.§.(2) bekezdése, 18.§.(1),(3),(5),(6),(7),(8) bekezdése, 19.§.(1),(2) bekezdése és 20.§.(2) bekezdése.2.§Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Horváth Zoltán sk.                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

            polgármester                                                                            jegyzőKihirdetés napja: 2016.december 15.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző