Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 2. ) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 2. ) önkormányzati rendelete az építményadóról

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 09. 14

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2013. (XII. 2. ) önkormányzati rendelete

az építményadóról


Kisgyalán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Kisgyalán Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó alanya


2. §


Az adó alanya a külön jogszabályban [1] meghatározott adóalannyal azonos.


Az adó alapja és mértéke


3. §


(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


(2)  Az éves adó mértéke lakás céljára szolgáló építmény esetében 300,-Ft/m².                                 

      nem lakás céljára szolgáló építmény esetében 50,-Ft/m².


Adómentesség


4. §


  1. Adómentes a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ágbeli rokona ténylegesen, életvitelszerűen használja.
  2. E rendelet tekintetében magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyül:
  • ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy az oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
  • ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás stb.) leginkább folytatja
  • amely családi élete helyszínéül szolgál,
  • amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
  • amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.Záró rendelkezések


5. §


(1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testület helyi adókról szóló többször módosított 12/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendeletének az építményadóról szóló 4-10. §-ai.

            Tóbiás Ernőné                                                         Horváth Zoltán

                     címzetes főjegyző                                                        polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2013. december 2.


Gölle, 2013. december 2Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző[1] A helyi adókról szóló 1990. évi  C. törvény 12. §.