Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.24.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 25 - 2017. 05. 24

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2016. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                       38.418 E Ft                         55.506 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét                38.303 E Ft                            49.491 Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                115 E Ft                           6.015 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                        38.418 E Ft                         55.506 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását                34.418 E Ft                         48.677 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          6.887E Ft                           19.768 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                  1.328E Ft                           3.152 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                             16.496E Ft                         13.335 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      1.715 E Ft                           4.796 E Ft,

- speciális célú támogatások                                  E Ft                              330 E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         4.000 E Ft                            6.829 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                   E Ft                              E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                              E Ft                              E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                         E Ft                              E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  19.008 E Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 19.008 E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám     2.000 E Ft                     2.000E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


4. §


Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 3.számú melléklete lépII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kisgyalán, 2017. május 23.Horváth Zoltán                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. május 24. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek