Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (XI.24.) önkormányzati rendelet

8/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete Kisgyalán Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 25 - 2016. 11. 25

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 2/2016. (II.19.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                       38.418 E Ft                         44.811 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét                38.303 E Ft                            44.696 Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                115 E Ft                              115 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                        38.418 E Ft                         44.811 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását                34.418 E Ft                           4.000 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          6.887E Ft                           11.311E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                  1.328E Ft                            1.902E Ft,

- dologi jellegű kiadások                             16.496E Ft                          17.891E Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                      1.715 E Ft                           1.715 E Ft,

- speciális célú támogatások                                  E Ft                                     E Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                             0 E Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         4.000 E Ft                            4.000 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                   E Ft                              E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                              E Ft                              E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                         E Ft                              E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  22.591E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 22.591E Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám     2.000 E Ft                     2.000E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 3.számú melléklete lépII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kisgyalán, 2016. november 24.Horváth Zoltán                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016.november 24. napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek