Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (X.9.) önkormányzati rendelet

rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2020. 10. 09 - 2021. 04. 15

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (X.9.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

                                                                                     

1. §


A rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.


2. §


(1)A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezésére a Szt. rendelkezései az irányadó.

(2) A rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálására a szociális ellátásokról szóló 4/2017(III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3.§ -4.§- aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


 (3) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 (4) A támogatás odaítélése kérelemre, a rendelet1. számú mellékletét képező űrlapon történik.

    (5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 lehet.

 (6)Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

 (7) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban  dönt, a tűzifa kiosztására 2021. február 15-éig kerül sor.

 (8) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


3.§


Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


4.§

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

                                                                         

5.§


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. április 16-án- hatályát veszti.Horváth Zoltán                                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                           jegyző


Záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Gölle, 2020. október 9.

                                                                                                   Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                                        jegyző