Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2017. 05. 25

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének


7/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


Az önkormányzat 2016. évi bevételeit 55.806 ezer Ft-ban, kiadásait 37.563 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                        55.806 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          37.563 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                           8.752 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                             1.690 ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                     47.054 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                         35.873 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  16.342 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            3.069 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      11.027 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               3.843 ezer Ft
  •  speciális célú támogatások                                                                330 ezer Ft..

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 19.008 ezer Ft-ban, azaz Tizenkilencmillió-nyolcezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.6. §.


Az önkormányzat 2016. évi mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.


7. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását 6. sz. melléklet tartalmazza.


8. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2016. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


9. §.


A képviselő-testületnek 2016. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


10. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


2017. május 23. nap.Horváth Zoltán                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. május 24. napján kihirdetésre került.
Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző