Kővágóörs Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete

A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Hatályos: 2016. 10. 01- 2022. 02. 25

Kővágóörs Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete

A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII.tv. 46. §. (1) bekezdés c./ pontja, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a törvény helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § [1]

2. § [2][3] (1) A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra.

(3)[4] A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) az Önkormányzat illetékességi területén belül az ingatlanhasználó köteles igénybe venni.

3. § [5][6][7] (1)[8] A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség és jogosultság az ingatlanhasználókkal – a szerződéskötési kötelezettség mellett – e rendelet alapján jön létre.

(2)[9][10] A ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződés írásban jön létre. A közszolgáltató a szerződést egyedileg, közvetlenül az ingatlanhasználókkal ingatlanonként köti meg.

(3)[11] A (2) bekezdésben foglaltakon túl a közszolgáltató és a ingatlanhasználó között a szerződéses jogviszony létrejön azzal is

 • a) ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást igénybe veszi; vagy
 • b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(4)[12] A szerződéskötés megtagadása a ingatlanhasználót nem mentesíti a szolgáltatás kötelező igénybe vétele és a díj megfizetése alól.

(5)[13]

(6)[14] A Szolgáltató jogosult az ingatlanhasználót szerződés-módosításra felszólítani, ha rendszeresen többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényben.

4. § (1)[15][16] Az Önkormányzata a község közigazgatási területén a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást a következő gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:

 • a) a települési hulladék összegyűjtése, elszállítása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató);
 • b) a települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.;
 • c) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft bevonásával végzi;
 • d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik;
 • e) hulladéklerakóként a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ üzemel.
 • f)[17] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

(2)[18][19] A közszolgáltatás hatálya Kővágóörs község közigazgatási területére, és az ott levő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra kiterjed, azzal, hogy az intézményes települési hulladékszállítás a hulladékszállító járművel megközelíthető utcákra, köz- és magánterületekre terjed ki. Amennyiben az ingatlan a hulladékszállító járművel nem megközelíthető területen található, akkor annak használója a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét erre a célra szolgáló emblémás zsák beszerzésével és az abban elhelyezett hulladéknak az ingatlanhoz legközelebb eső, a szállítási útvonallal érintett közterületre a gyűjtési napon történő kihelyezésével teljesíti.

7. § [33] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

 • a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
 • b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;
 • c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

8. § [34] (1) A Szolgáltató kötelezettsége

 • a)[35] a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött települési hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres – heti egy alkalommal történő - összegyűjtése, elszállítása és kezelése;
 • b)[36][37] az elkülönített hulladékgyűjtés céljára
  • ba) a gyűjtőszigetre kihelyezett konténerek rendszeres ürítése,
  • bb) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés havi egy alkalommal történő ürítése;
 • c) a lomhulladék összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban;
 • d)[38] a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött közterületi hulladéknak az összegyűjtése és elszállítása;
 • e)[39] a gyűjtő helyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése.

(2)[40]

(3)[41]

(4)[42]

(5)[43]

8/A. § [44][45] (1)[46] Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Szolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2)[47] Az ingatlanhasználó a települési hulladékot köteles az elszállításra való átvételig az ingatlanán a környezet szennyezését, károsítását kizáró módon gyűjteni és tárolni, amihez a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a képződő hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtőedényt – 50-60; 80; 110-120; 160 vagy 220- 240 liter űrtartalmút - köteles beszerezni és használni.

(2a)[48] Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmi jelleggel meghaladja a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti hulladék mennyiséget, az ingatlanhasználó a többlet hulladékot Szolgáltató emblémájával ellátott zsákban helyezi el, melyet a Szolgáltató köteles a 8. § (1) bekezdésében meghatározott alkalommal elszállítani.

(3)[49] Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen az összegyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A hulladékgyűjtő edényzetbe tilos mérgező, robbanó, folyékony halmazállapotú, veszélyes hulladékot vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó testi épségét vagy összegyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálást idézhet elő, vagy ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. A kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie, és a hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint az ürítés ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, és az ürítést követően még a szállítás napján köteles az ingatlanhasználó azt ingatlanára visszavinni.

(3a)[50] A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a Szolgáltató megtagadhatja. Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy összefagyott, vagy a gyűjtőedényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Szolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni, a felhívás eredménytelensége esetén a Szolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.

(4) A Szolgáltató köteles az ürítést úgy végezni, hogy a gyűjtőedények a természetes elhasználódáson túli sérülést ne szenvedjenek, és az ürítés során a közterület, a környezet ne szennyeződjön. Az ürítésből vagy a szállításból eredő szennyeződés esetén annak eltakarításáról, a terület mentesítéséről, az eredeti állapot helyreállításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(5)[51] A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(6)[52] Az ingatlanhasználó köteles 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni, ha ingatlanhasználó változás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy ha adataiban, a közszolgáltatást érintő körülményeiben változás következik be.

(7)[53] Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség, az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki nem tartózkodik és települési hulladék sem keletkezik.

(8)[54][55][56] Az elkülönített hulladékgyűjtés céljára

 • a) gyűjtőszigetre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére,
  • aa) melyek kialakítása jelzi rendeltetésüket, jelöléssel, felirattal ellátott vagy speciális kialakítású, így különösen más színű,
  • ab) melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető,
 • b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató
  • ba) kerekes hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,
  • bb) emblémás zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére.

9. § [57] (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(2) Üdülőingatlanok esetében az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 15-étől október 15-éig tart.

(3)[58]

10. § [59] (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a közszolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(2) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.

(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a közszolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell

 • a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát; vagy
 • b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.

(4) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki, amennyiben a használaton kívüliség alapja

 • a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;
 • b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy
 • c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.

11. § [60] Értelmező rendelkezés

12. § [61] Záró rendelkezések[62]

13. § [63]

14. § (1) E rendelet a 2004. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kővágóörs Község Önkormányzatának a köztisztaságról, a közterülethasználatról és az állattartásról szóló 5/1991.(IX.18.) sz. rendelet 10. § -18. §-áig terjedő rendelkezése, és az azt módosító 2/1998.(II.13.) sz. rendelet 1. §-a, a 4/1999.(XII.13.) sz. rendelet, a 4/2000.(XII.20.) sz. rendelet, az 5/2001.(XII.20.) sz. rendelet, és az 5/2002.(XII.12.) sz. rendelet.

Jogharmonizációs záradék

15. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban van. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006./123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. [64]

1. melléklet [65][66][67]


[1] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 14. § a) pontja, hatálytalan 2013. november 14-től
[2] Módosította a 8/2012. (VI. 05.) rendelet; hatályos 2012. június 6-ától.
[3] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. november 14-től
[4] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[5] Kiegészítette az 1/2005.(I.28.) sz. rendelet
[6] Módosította a 8/2012. (VI. 05.) rendelet; hatályos 2012. június 6-ától.
[7] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § b) pontja, hatályos 2015. április 1-től.
[8] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[9] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[10] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[11] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[12] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 7. § c) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[13] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2016. október 1-től.
[14] Megállapította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. április 1-től.
[15] Módosította a 13/2010.(XII.16.) sz. rendelet
[16] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. április 1-től
[17] Beiktatta a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. október 1-től.
[18] Kiegészítette az 1/2005.(I.28.) sz. rendelet
[19] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. április 1-től
[20] Módosította az 1/2005.(I.28.) sz. rendelet
[21] Módosította a 3/2013. (III. 09.) önkormányzati rendelet; hatályos 2013. március 10-étől;
[22] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 9. § a), b), c) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[23] Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja, hatálytalan 2015. április 1-től
[24] Az utolsó mondatrészt hatályon kívül helyezte a 13/2010.(XII.16.) sz. rendelet
[25] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. november 14-től
[26] Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja, hatálytalan 2015. április 1-től
[27] Módosította a 20/2006. (XII. 18.) sz. rendelet
[28] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 10. § a), b) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[29] Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § b) pontja, hatálytalan 2015. április 1-től
[30] Kiegészítette az 1/2005.(I.28.) sz. rendelet
[31] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos 2013. november 14-től
[32] Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § b) pontja, hatálytalan 2015. április 1-től
[33] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2013. november 14-től
[34] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2013. november 14-től
[35] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. április 1-től.
[36] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[37] Módosította a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. október 1-től.
[38] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § d) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[39] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § e) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[40] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 1-től.
[41] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 1-től.
[42] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 1-től.
[43] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2016. október 1-től.
[44] Megállapította a 8/2012. (VI. 05.) rendelet; hatályos 2012. június 6-ától.
[45] Módosította a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 12.§ a), b) pontja, hatályos 2013. november 14-től
[46] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § f) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[47] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2015. április 1-től
[48] Megállapította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2015. április 1-től
[49] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § g) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[50] Megállapította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2015. április 1-től
[51] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § h) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[52] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § i) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[53] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § i) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[54] Kiegészítette a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2013. november 14-től
[55] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. § k) pontja, hatályos 2015. április 1-től
[56] Módosította a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. október 1-től.
[57] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2015. április 1-től
[58] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja, hatálytalan 2016. október 1-től.
[59] Módosította a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2015. április 1-től
[60] Hatályon kívül helyzete a 4/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § c) pontja, hatálytalan 2015. április 1-től
[61] Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 14. § b) pontja, hatálytalan 2013. november 14-től
[62] Módosította és kiegészítette az 1/2005.(I.28.) sz. rendelet
[63] Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 05.) rendelet; hatálytalan 2012. június 6-ától.
[64] Kiegészítette a 11/2009. (IX.01.) rendelet
[65] Módosította a 13/2010.(XII.16.) sz. rendelet
[66] Módosította a 8/2012. (VI. 05.) rendelet; hatályos 2012. június 6-ától.
[67] Hatályon kívül helyezte a 3/2013. (III. 09.) önkormányzati rendelet; hatálytalan 2013. március 10-étől;