Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (VII.14.) önkormányzati rendelet

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2014. 07. 15 - 2015. 09. 14

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adórólKisgyalán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Kisgyalán Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó mértéke


2. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

  1.  A Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke 500,-Ft/nap.

(3) A illetőlegatelephelyszerinti ból,annakösszegéigterjedően-abekezdésbenmódon – az után adó.

(4) Azutánailletvetelephelyek)szerintiadóbóla képződő teljesilletveszerinti)kimutatott adóalapok vonhatóZáró rendelkezések


3. §


(1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 12/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete.
                                                                                Horváth Zoltán

                              jegyző                                                                 polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2014. július 14.


Gölle, 2014. július 11.      jegyző