Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete Kisgyalán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 27 - 2013. 11. 27

Kisgyalán  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete


Kisgyalán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


(1)A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2013. (II.15.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:


                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     27.669 E Ft                         49.873 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              27.669 E Ft                         49.173 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                     E Ft                              700 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      27.669 E Ft                         49.873 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               27.669 E Ft                         49.173 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          5.931 E Ft                         10.630 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                1.279  E Ft                           1.891 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                           10.580 E Ft                         12.482 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      1.025 E Ft                           2.799 E Ft,

- speciális célú támogatások                        1.505 EFt-                             3.703 EFt

 támogatási kölcsön nyújtása                                       

  bb) felhalmozási költségvetési kiadását                    0 E Ft                           700 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                       13.541E Ft                  13.541 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  13.541 E Ft                  13.541 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                      0 E Ft                          0  E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  11.541 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 11.541 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 2.000 E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  2.000 E Ft              2.000 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 2.000 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                     0 E Ft                           0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.


2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

                                                                eredeti                    módosított

a) általános tartalékát                       7.249 E. Ft           17.568 E. Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    100 E. Ft                100 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


6. §.


(1) Ez a rendelet 2013.november 27. napján lép hatályba.


Gölle, 2013. november 26.nap.
Horváth Zoltán                                                                   Tóbiás Ernőné

  polgármester                                                                   címzetes főjegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2013.november 26.. napján kihirdetésre került.Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző