Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VI.8.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2018. 06. 09

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (VI.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairólKisgyalán Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §  (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

  1. §

 A rendelet megalkotásával Kisgyalán Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a helyi társadalmi, művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével  – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a településen ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

  1. §

Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.


A közművelődési alapszolgáltatások köre

  1. §

(1) Az önkormányzat feladatának tekinti a közművelődési feltételek biztosítását. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek   megteremtéséről.

(2) Az önkormányzat  az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat  szervezi meg:

 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.A    közművelődési feladatellátás  formája


4. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatást az általa fenntartott közösségi   színterek működési keretei között biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi közösségi  színtereket  működteti:

  a) Kultúrház (7279 Kisgyalán  Szabadság tér 15.)

  b) könyvtári szolgáltató hely (Községi könyvtár) (7279 Kisgyalán  Szabadság tér 15.)


5.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására közművelődési megállapodást köthet  olyan  jogi vagy természetes személlyel, amelynek alapító okirata szerinti alaptevékenysége összhangban van e rendeletben meghatározott feladatokkal.

(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött külön megállapodás alapján történik.


6.§

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a) köznevelési-közoktatási intézményekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházzal,

d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,

e) közművelődési  feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel, civil szervezetekkel.

    f) a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalt működtető társ önkormányzatokkal.

7.§

(1) A közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében:

  a) meghatározza a közösségi színterek használatának szabályait,

  b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színterek fenntartásához szükséges  személyi és tárgyi és anyagi feltételeket.


(3) Az Önkormányzat biztosítja  a Kultúrház  fenntartását és  ingyenes használatát a településen működő civil szervezetek összejövetelei, rendezvényei számára, amennyiben a rendezvények nem haszonszerzési célból szerveződnek.


8.§

Az Önkormányzat  a  közművelődési alapszolgáltatáson felül – nem kötelező feladatként -  támogatja a helyi közművelődési tevékenységet  az alábbi formákban:    


a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget     és  életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,

b)   a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak  feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

                  c)   az egyetemes ,  a nemzeti   kultúra értékeinek megismertetése, az   ünnepek  kultúrájának gondozása,

                 d)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének   támogatása,

e)    a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,  érdekérvényesítésének segítése,

     f)    a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

     g)   egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.


9.§

Az  Önkormányzat   éves   közművelődési program alapján szervezi a közművelődési feladatellátást, illetve a közösségi színtér működtetését.10.§

Az Önkormányzat  tájékoztatja a település lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében   biztosítja, hogy a közművelődési programok a helyi hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján elhelyezésre kerüljenek.


A közművelődési feladatok finanszírozása


11.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása lehet:

   a) központi költségvetési támogatás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatás,

   d) saját bevétel

e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.


(2) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra egyedi támogatást biztosíthat, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok megvalósítását.

(3)  Az Önkormányzat az éves önkormányzati támogatás mértékét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.


Záró rendelkezések


12.§


  1. Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közművelődésről szóló  7/2003.(VI.27.)  önkormányzati rendelet   hatályát veszti.
Horváth Zoltán sk.                                                           Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                          jegyző

Záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kisgyalán,2018. június 8.             

                                                                         Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                      jegyző