Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2014. 04. 30

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi zárszámadásról az alábbiakat rendeli el.


1. §.


Az önkormányzat 2013. évi bevételeit 51.907 ezer Ft-ban, kiadásait 30 850 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                        51.907 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          31.474 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                             110 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                                 954ezer Ft

                        ebből:

                           - fejlesztések összege                                                             954 ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                      40.256 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                         30.520ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                  14.085 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            2.435 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                          5924ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               3.647 ezer Ft2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 21.005 ezer Ft-ban, azaz Huszonegymillió öt ezer forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését az 3. sz. melléklet 3. oszlopa tartalmazza. A működési bevételek és kiadások az 1. sz. mellékletben, a felhalmozási bevételek és kiadások pedig a 2. sz. mellékletben kerülneki kimutatásra.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 8. §-ban foglaltak kivételével a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §.


A képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását az 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.


11. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását az 11. sz. melléklet tartalmazza.


12. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2012. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


13. §.


A képviselő-testületnek 2012. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.14. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2014 április30.napján lép hatályba.Kisgyalán, 2014. április 29.
Horváth Zoltán                                                                                  Tóbiás Ernőné

polgármester                                                                               címzetes főjegyző

Z Á R A D É K:


E rendelet 2014.április 30. napján kihirdetésre került.


Kisgyalán, 2014.április 30.Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző

Mellékletek