Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelete.

Kisgyalán Község Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2019. (II.16.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                   43.817.335Ft                      69.041.042Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét            40.654.878Ft                      56.628.908Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét        3.162.457 Ft                      12.412.134Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                    43.817.335Ft                      69.041.042Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását             40.770.378Ft                      59.494.085Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     11.557 760 Ft                           24.615.865Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok             2.174.527 Ft                        3.924.527 Ft,

- dologi jellegű kiadások                       21.448.554Ft                        24.598.554Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                  3.482.604Ft                       3.685.604 Ft,.

- speciális célú támogatások                                     Ft                                         Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                                  Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         3.046.957Ft                            9.546.957 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                  E Ft                              E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                             E Ft                              E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                        E Ft                              E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  17.825.631Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám 2.000.000  Ft                             0Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


 3.§


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat fejlesztési  kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7.sz  melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 4.számú melléklete lépII. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


6. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Horváth Zoltán                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2020.július 09.napján kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző