Tengelic Község Polgármesterének 25/2020.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2020. 12. 31

Tengelic Község Polgármesterének 25/2020.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről


Tengelic Község Polgármestere a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1.§


Hatályát veszti a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: R.) 4.§-a, valamint az azt megelőző alcím.


2.§


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.


Tengelic 2020. december 1.


                             


                                Gáncs István                                                  Tolnai Lászlóné

                                polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2020. december 2.                                                             Tolnai Lászlóné

                                                                   jegyző


Mellékletek