Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 12. 13

Szerkesztés..

Arnót Község  Önkormányzat Képviselő-testületének   1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásrólArnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§-a (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következő rendeletet alkotja:


 1. Rész

Általános rendelkezések

 1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a települési hulladékra,

b) a hulladékgazdálkodásra,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett

ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),

cb) közszolgáltatóra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


 1. Értelmező rendelkezések

2.§ A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a.) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék) összegyűjtését és elszállítását is;

b.) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére, illetve átvételére és elszállítására,

c.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontokon, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjtésére és elszállítására,

d.) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjésére, elszállítására és annak kezelésére.

4.§ (1) A közszolgáltatási terület: Arnót Község közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatási területen üdülőingatlanok nem találhatók.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


5.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

b.) a díjpolitika elveit

c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,

d.) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket

e.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,

f.) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit.

g.) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,

h.) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

6.§ (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet, az azonosításukhoz szükséges adatok feltüntetésével.

(2) Az ingatlanhasználó - gazdálkodó szervezet és természetes személy - a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott adatait és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.

II. Rész

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai

 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


8.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 


9.§(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a kötelező önkormányzati feladat, közfeladat közös ellátására létrejött Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Önkormányzati (a továbbiakban: Társulás) látja el.

(2) A Társulás átruházott feladat- és hatáskörében, a Társulás által egyedüli alapító tagként létrehozott, egyszemélyes non-profit, korlátolt felelősségű társasággal megállapodást köt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából.


10.§ (1) A települési hulladék begyűjtése heti egy alkalommal történik.

(2) A közszolgáltatás keretében – az (1) bekezdésbe foglaltakon kívül – a közszolgáltató

a.) heti egy alkalommal gondoskodik az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról;

b.) évente 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására  a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles használni.

(4) Az ingatlanhasználót a közszolgáltató közszolgáltatással, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 


2. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


11.§ (1) A közszolgáltató a Ht. 42. §-ában meghatározottakon túl, - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – köteles

a.) a közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátására;

b.) a közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására;

c.) az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetésre, a hulladékgazdálkodási rendszerének folyamatos fejlesztése céljából;

d.) a közszolgáltatás díjának mértékéről, a szolgáltatás önköltségéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni az önkormányzatot;

e.) ügyfélszolgálat és honlap működtetésére.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és a rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 


3. Az ingatlanhasználók és gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei


12.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

13.§ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (1) bek-ben foglalt egyéb módon nem gondoskodik.

14.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében.

a.) az ingatlanon lakók (állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők) számát,

b.) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,

c.) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát


4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


15.§ Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

16.§ Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 


5. Az ingatlanhasználó kérésére történő szünetelés


17.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 


6. Hulladékszállítás rendje


18.§ (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, az ingatlanhasználókat értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a közszolgáltatási területen: - a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített  gyűjtőedényben – heti egyszeri alkalommal

(3) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt időpontban.

(4) Ha gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomokat közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlan használók hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 


7. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó rendelkezések


19.§ Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles igénybe venni.

20.§ (1) Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

21.§.(1) A gyűjtőedényben a közszolgáltató által okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

22.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt annak ürítése céljából történő közterületen való elhelyezéséig – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

23.§ (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető az ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény kezelése érdekében, az érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(3) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás napján lehet közterületre, a gyűjtési helyre kihelyezni. A ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(4) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, azok rendeltetésszerű használatáról, valamint arról, hogy az edényzet az ürítések alkalmával hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.

24.§ (1) A közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.

(2) A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi.

25.§ (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(2) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(3) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

26.§ (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés – mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 


8. Lomtalanítás


27.§ (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18:00 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 


28.§ Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

10. Záró rendelkezések


29. § (1) A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a z egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és a szemétszállítási díj megállapításáról szóló  3/1999. (03.03.) önkormányzati rendelet.

Arnót, 2014. január 29.


 dr. Üveges István                                                                  Bodnár Katalin

         polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:


Ezen rendeletet 2014. január 30. napján kihirdettem.

           

                                                                                              Bodnár Katalin

                                                                                                       jegyző


.

Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§-a (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következő rendeletet alkotja:


 1. Rész

Általános rendelkezések

 1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a települési hulladékra,

b) a hulladékgazdálkodásra,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett

ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),

cb) közszolgáltatóra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


 1. Értelmező rendelkezések

2.§ A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a.) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék) összegyűjtését és elszállítását is;

b.) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére, illetve átvételére és elszállítására,

c.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontokon, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjtésére és elszállítására,

d.) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjésére, elszállítására és annak kezelésére.

4.§ (1) A közszolgáltatási terület: Arnót Község közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatási területen üdülőingatlanok nem találhatók.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


5.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

b.) a díjpolitika elveit

c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,

d.) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket

e.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,

f.) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit.

g.) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,

h.) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

6.§ (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet, az azonosításukhoz szükséges adatok feltüntetésével.

(2) Az ingatlanhasználó - gazdálkodó szervezet és természetes személy - a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott adatait és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.

II. Rész

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai

 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


8.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 


9.§(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a kötelező önkormányzati feladat, közfeladat közös ellátására létrejött Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Önkormányzati (a továbbiakban: Társulás) látja el.

(2) A Társulás átruházott feladat- és hatáskörében, a Társulás által egyedüli alapító tagként létrehozott, egyszemélyes non-profit, korlátolt felelősségű társasággal megállapodást köt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából.


10.§ (1) A települési hulladék begyűjtése heti egy alkalommal történik.

(2) A közszolgáltatás keretében – az (1) bekezdésbe foglaltakon kívül – a közszolgáltató

a.) heti egy alkalommal gondoskodik az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról;

b.) évente 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására  a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles használni.

(4) Az ingatlanhasználót a közszolgáltató közszolgáltatással, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

(6)[1] A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 110 -120 l-es gyűjtőedény,


(7)[2] A 60 literes edény használatára jogosultak az egyfős háztartások és a nyugdíj ellátásban részesülő két fős  háztartás. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.

(8)[3] A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján és a nyugellátásra történő jogosultság igazolásával a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére.


(9)[4]A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez


2. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


11.§ (1) A közszolgáltató a Ht. 42. §-ában meghatározottakon túl, - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – köteles

a.) a közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátására;

b.) a közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására;

c.) az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetésre, a hulladékgazdálkodási rendszerének folyamatos fejlesztése céljából;

d.) a közszolgáltatás díjának mértékéről, a szolgáltatás önköltségéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni az önkormányzatot;

e.) ügyfélszolgálat és honlap működtetésére.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és a rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 


3. Az ingatlanhasználók és gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei


12.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

13.§ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (1) bek-ben foglalt egyéb módon nem gondoskodik.

14.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében.

a.) az ingatlanon lakók (állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők) számát,

b.) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,

c.) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát


4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


15.§ Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

16.§ Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 


5. Az ingatlanhasználó kérésére történő szünetelés


17.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 


6. Hulladékszállítás rendje


18.§ (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, az ingatlanhasználókat értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a közszolgáltatási területen: - a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített  gyűjtőedényben – heti egyszeri alkalommal

(3) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt időpontban.

(4) Ha gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomokat közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlan használók hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 


7. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó rendelkezések


19.§ Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles igénybe venni.

20.§ (1) Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

21.§.(1) A gyűjtőedényben a közszolgáltató által okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

22.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt annak ürítése céljából történő közterületen való elhelyezéséig – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

23.§ (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető az ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény kezelése érdekében, az érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(3) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás napján lehet közterületre, a gyűjtési helyre kihelyezni. A ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(4) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, azok rendeltetésszerű használatáról, valamint arról, hogy az edényzet az ürítések alkalmával hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.

24.§ (1) A közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.

(2) A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi.

25.§ (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(2) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(3) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

26.§ (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés – mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 


8. Lomtalanítás


27.§ (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18:00 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 


28.§ Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

10. Záró rendelkezések


29. § (1) A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a z egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és a szemétszállítási díj megállapításáról szóló  3/1999. (03.03.) önkormányzati rendelet.

Arnót, 2014. január 29.


 dr. Üveges István                                                                 Bodnár Katalin

         polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:


Ezen rendeletet 2014. január 30. napján kihirdettem.

           

                                                                                               Bodnár Katalin

                                                                                                        jegyző


Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§-a (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következő rendeletet alkotja:


 1. Rész

Általános rendelkezések

 1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a települési hulladékra,

b) a hulladékgazdálkodásra,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett

ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),

cb) közszolgáltatóra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


 1. Értelmező rendelkezések

2.§ A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a.) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék) összegyűjtését és elszállítását is;

b.) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére, illetve átvételére és elszállítására,

c.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontokon, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjtésére és elszállítására,

d.) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjésére, elszállítására és annak kezelésére.

4.§ (1) A közszolgáltatási terület: Arnót Község közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatási területen üdülőingatlanok nem találhatók.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


5.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

b.) a díjpolitika elveit

c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,

d.) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket

e.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,

f.) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit.

g.) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,

h.) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

6.§ (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet, az azonosításukhoz szükséges adatok feltüntetésével.

(2) Az ingatlanhasználó - gazdálkodó szervezet és természetes személy - a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38.§-ának (3) bekezdésében meghatározott adatait és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a számlázási címet köteles a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggésben az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3) A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.

II. Rész

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai

 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


8.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 


9.§(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a kötelező önkormányzati feladat, közfeladat közös ellátására létrejött Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Önkormányzati (a továbbiakban: Társulás) látja el.

(2) A Társulás átruházott feladat- és hatáskörében, a Társulás által egyedüli alapító tagként létrehozott, egyszemélyes non-profit, korlátolt felelősségű társasággal megállapodást köt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából.


10.§ (1) A települési hulladék begyűjtése heti egy alkalommal történik.

(2) A közszolgáltatás keretében – az (1) bekezdésbe foglaltakon kívül – a közszolgáltató

a.) heti egy alkalommal gondoskodik az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról;

b.) évente 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására  a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles használni.

(4) Az ingatlanhasználót a közszolgáltató közszolgáltatással, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

(6)[5] A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 110 -120 l-es gyűjtőedény,


(7)[6] ,[7]

(8)[8],[9](9)[10]A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez2. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


11.§ (1) A közszolgáltató a Ht. 42. §-ában meghatározottakon túl, - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – köteles

a.) a közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátására;

b.) a közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására;

c.) az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetésre, a hulladékgazdálkodási rendszerének folyamatos fejlesztése céljából;

d.) a közszolgáltatás díjának mértékéről, a szolgáltatás önköltségéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni az önkormányzatot;

e.) ügyfélszolgálat és honlap működtetésére.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és a rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 


3. Az ingatlanhasználók és gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei


12.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

13.§ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (1) bek-ben foglalt egyéb módon nem gondoskodik.

14.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében.

a.) az ingatlanon lakók (állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők) számát,

b.) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,

c.) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát


4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


15.§ Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

16.§ Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 


5. Az ingatlanhasználó kérésére történő szünetelés


17.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 


6. Hulladékszállítás rendje


18.§ (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, az ingatlanhasználókat értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a közszolgáltatási területen: - a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített  gyűjtőedényben – heti egyszeri alkalommal

(3) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt időpontban.

(4) Ha gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomokat közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlan használók hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 


7. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó rendelkezések


19.§ Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles igénybe venni.

20.§ (1) Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

21.§.(1) A gyűjtőedényben a közszolgáltató által okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

22.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt annak ürítése céljából történő közterületen való elhelyezéséig – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

23.§ (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető az ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény kezelése érdekében, az érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(3) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás napján lehet közterületre, a gyűjtési helyre kihelyezni. A ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(4) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, azok rendeltetésszerű használatáról, valamint arról, hogy az edényzet az ürítések alkalmával hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.

24.§ (1) A közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.

(2) A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi.

25.§ (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(2) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(3) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

26.§ (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés – mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 


8. Lomtalanítás


27.§ (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18:00 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 


28.§ Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

10. Záró rendelkezések


29. § (1) A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a z egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és a szemétszállítási díj megállapításáról szóló  3/1999. (03.03.) önkormányzati rendelet.

Arnót, 2014. január 29.


 dr. Üveges István                                                                 Bodnár Katalin

         polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:


Ezen rendeletet 2014. január 30. napján kihirdettem.

           

                                                                                               Bodnár Katalin

                                                                                                        jegyző

Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§-a (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következő rendeletet alkotja:


 1. Rész

Általános rendelkezések

 1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a települési hulladékra,

b) a hulladékgazdálkodásra,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett

ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),

cb) közszolgáltatóra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


 1. Értelmező rendelkezések

2.§ A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a.) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék) összegyűjtését és elszállítását is;

b.) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére, illetve átvételére és elszállítására,

c.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontokon, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjtésére és elszállítására,

d.) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjésére, elszállítására és annak kezelésére.

4.§ (1) A közszolgáltatási terület: Arnót Község közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatási területen üdülőingatlanok nem találhatók.


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


5.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

b.) a díjpolitika elveit

c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,

d.) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket

e.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,

f.) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit.

g.) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,

h.) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

6.§ [11]

7.§ [12]

II. Rész

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai

 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

8.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 


9.§(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a kötelező önkormányzati feladat, közfeladat közös ellátására létrejött Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Önkormányzati (a továbbiakban: Társulás) látja el.

(2) A Társulás átruházott feladat- és hatáskörében, a Társulás által egyedüli alapító tagként létrehozott, egyszemélyes non-profit, korlátolt felelősségű társasággal megállapodást köt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából.


10.§ (1) A települési hulladék begyűjtése heti egy alkalommal történik.

(2) A közszolgáltatás keretében – az (1) bekezdésbe foglaltakon kívül – a közszolgáltató

a.) heti egy alkalommal gondoskodik az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról;

b.) évente 1 alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására  a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles használni.

(4) Az ingatlanhasználót a közszolgáltató közszolgáltatással, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

(6)[13] A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 110 -120 l-es gyűjtőedény,


(7)[14] ,[15]

(8)[16],[17]

(9)[18]A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez


2. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

11.§ (1) A közszolgáltató a Ht. 42. §-ában meghatározottakon túl, - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – köteles

a.) a közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátására;

b.) a közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására;

c.) az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetésre, a hulladékgazdálkodási rendszerének folyamatos fejlesztése céljából;

d.) a közszolgáltatás díjának mértékéről, a szolgáltatás önköltségéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni az önkormányzatot;

e.) ügyfélszolgálat és honlap működtetésére.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és a rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 

3. Az ingatlanhasználók és gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei


12.§ (1) [19]Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv  részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”


(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

13.§ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (1) bek-ben foglalt egyéb módon nem gondoskodik.

14.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében.

a.) az ingatlanon lakók (állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők) számát,

b.) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,

c.) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát


4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


15.§ Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

16.§ Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 


5. Az ingatlanhasználó kérésére történő szünetelés


17.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 


6. Hulladékszállítás rendje


18.§ (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, az ingatlanhasználókat értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a közszolgáltatási területen: - a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített  gyűjtőedényben – heti egyszeri alkalommal

(3) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt időpontban.

(4) Ha gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomokat közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlan használók hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 


7. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó rendelkezések


19.§ Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles igénybe venni.

20.§ (1) Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

21.§.(1) A gyűjtőedényben a közszolgáltató által okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

22.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt annak ürítése céljából történő közterületen való elhelyezéséig – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

23.§ (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető az ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény kezelése érdekében, az érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(3) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás napján lehet közterületre, a gyűjtési helyre kihelyezni. A ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(4) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, azok rendeltetésszerű használatáról, valamint arról, hogy az edényzet az ürítések alkalmával hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.

24.§ (1) A közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.

(2) A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi.

25.§ (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(2) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(3) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

26.§ (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés – mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 


8. Lomtalanítás


27.§ (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

(2) A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(4) A hulladékot az ingatlanhasználó legfeljebb a szállítást megelőző nap 18:00 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. 


28.§ Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

10. Záró rendelkezések


29. § (1) A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a z egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és a szemétszállítási díj megállapításáról szóló  3/1999. (03.03.) önkormányzati rendelet.

Arnót, 2014. január 29.


 dr. Üveges István                                                                 Bodnár Katalin

         polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:


Ezen rendeletet 2014. január 30. napján kihirdettem.

           

                                                                                              Bodnár Katalin

                                                                                                        jegyző


Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 88. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§-a (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következő rendeletet alkotja:


 1. Rész

Általános rendelkezések

 1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a települési hulladékra,

b) a hulladékgazdálkodásra,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett

ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),

cb) közszolgáltatóra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


 1. Értelmező rendelkezések

2.§ A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a.) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjtött települési hulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére és elszállítására - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék (szelektív hulladék) összegyűjtését és elszállítását is;

b.) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék ingatlanhasználóktól történő összegyűjtésére, illetve átvételére és elszállítására,

c.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontokon, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjtésére és elszállítására,

d.) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjésére, elszállítására és annak kezelésére.

4.§ (1) A közszolgáltatási terület: Arnót Község közigazgatási területe.

(2) A közszolgáltatási területen üdülőingatlanok nem találhatók.


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


5.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

b.) a díjpolitika elveit

c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,

d.) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket

e.) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét,

f.) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit.

g.) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,

h.) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.

5. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

6.§ [20]

7.§ [21]

II. Rész

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai

 1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

8.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 


9.§(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a kötelező önkormányzati feladat, közfeladat közös ellátására létrejött Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás Önkormányzati (a továbbiakban: Társulás) látja el.

(2)[22]


10.§ (1) A települési hulladék begyűjtése heti egy alkalommal történik.

(2) A közszolgáltatás keretében – az (1) bekezdésbe foglaltakon kívül – a közszolgáltató

a.) heti egy alkalommal gondoskodik az általa üzemeltetett szelektív-hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigeteken (gyűjtőpontok) elhelyezett hulladék elszállításáról;

b.)[23] b) évente két alkalommal házhoz menő lomtalanítást végez


(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására  a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles használni.

(4) Az ingatlanhasználót a közszolgáltató közszolgáltatással, az elkülönített hulladékgyűjtéssel (szelektív, zöldhulladék-gyűjtés, lomtalanítás) kapcsolatos tudnivalókról – a szolgáltatás igénybe vételének rendjéről, módjáról, feltételeiről és időpontjáról – honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

(6)[24] A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 110 -120 l-es gyűjtőedény,


(7)[25] ,[26]

(8)[27],[28]

(9)[29]A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez


2. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

11.§ (1) A közszolgáltató a Ht. 42. §-ában meghatározottakon túl, - az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint – köteles

a.) a közszolgáltatási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátására;

b.) a közszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására;

c.) az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetésre, a hulladékgazdálkodási rendszerének folyamatos fejlesztése céljából;

d.) a közszolgáltatás díjának mértékéről, a szolgáltatás önköltségéről és az alkalmazás tapasztalatairól legalább évente egyszer tájékoztatni az önkormányzatot;

e.) ügyfélszolgálat és honlap működtetésére.

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és a rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 

3. Az ingatlanhasználók és gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei


12.§ (1) [30]Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv  részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”


(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik.

13.§ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (1) bek-ben foglalt egyéb módon nem gondoskodik.

14.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie, - az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges edényzet űrtartalma meghatározása érdekében.

a.) az ingatlanon lakók (állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők) számát,

b.) nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,

c.) nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát


4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


15.§ Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

16.§ Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 


5. Az ingatlanhasználó kérésére történő szünetelés


17.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 


6. Hulladékszállítás rendje


18.§ (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, az ingatlanhasználókat értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a közszolgáltatási területen: - a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített  gyűjtőedényben – heti egyszeri alkalommal

(3) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, ha az önkormányzat és a szállító másban nem állapodnak meg a hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a közszolgáltató által megjelölt időpontban.

(4) Ha gyűjtőedényzet ürítése az ingatlan használók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomokat közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlan használók hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. 


7. A hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó rendelkezések


19.§ Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles igénybe venni.

20.§ (1) Az ingatlanhasználóknak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

21.§.(1) A gyűjtőedényben a közszolgáltató által okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, vagy a gyűjtőedényt kicserélni, ha a károkozás neki, vagy az érdekkörében eljáró személyeknek felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles a javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

22.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot kizárólag a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése tilos.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt annak ürítése céljából történő közterületen való elhelyezéséig – kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni, úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

23.§ (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a begyűjtést végző járművel megközelíthető az ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedény kezelése érdekében, az érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.

(3) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás napján lehet közterületre, a gyűjtési helyre kihelyezni. A ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján, az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(4) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, azok rendeltetésszerű használatáról, valamint arról, hogy az edényzet az ürítések alkalmával hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.

24.§ (1) A közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.

(2) A Közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este hat óra között végzi.

25.§ (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljesen kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni.

(2) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(3) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására feljogosított engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

26.§ (1) A települési szilárd hulladék szállítását a közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés – mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 


8. Lomtalanítás


27.§[31]

„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.


(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”


(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.


(6)[32] Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”28.§ Az ingatlanhasználó nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolta.

10. Záró rendelkezések


29. § (1) A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a z egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és a szemétszállítási díj megállapításáról szóló  3/1999. (03.03.) önkormányzati rendelet.

Arnót, 2014. január 29.


 dr. Üveges István                                                                 Bodnár Katalin

         polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:


Ezen rendeletet 2014. január 30. napján kihirdettem.

           

                                                                                               Bodnár Katalin

                                                                                                        jegyző


[1]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[2]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[3]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[4]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[5]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[6]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[7]

Hatályát veszítette a 4/2016.(III.02.) önk. Rendelet 1.§-a alapján

[8]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[9]

Hatályát veszítette a 4/2016.(III.02.) önk. Rendelet 1.§-a alapján

[10]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[11]

Hatályát veszítette a 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §.a alapján

[12]

Hatályát veszítette a 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §.a alapján

[13]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[14]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[15]

Hatályát veszítette a 4/2016.(III.02.) önk. Rendelet 1.§-a alapján

[16]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[17]

Hatályát veszítette a 4/2016.(III.02.) önk. Rendelet 1.§-a alapján

[18]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[19]

Módosítva 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján

[20]

Hatályát veszítette a 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §.a alapján

[21]

Hatályát veszítette a 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §.a alapján

[24]

módosítva a15/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján

[25]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[26]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[27]

Hatályát veszítette a 4/2016.(III.02.) önk. Rendelet 1.§-a alapján

[28]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[29]

Hatályát veszítette a 4/2016.(III.02.) önk. Rendelet 1.§-a alapján

[30]

Hatályos a 19/2014.(XI.26.) ök. Rendelet  1 §-a alapján

[31]

Módosítva 13/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján

[32]

módosítva a15/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3 §-a alapján

[33]

Hatályos a 15/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3 § (2) bek. alapján