Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2017(XII.13.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet

9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Arnót Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.”


2.§


A rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.


b) évente két alkalommal házhoz menő lomtalanítást végez


3. §


(1) A rendelet 27. § (1)-(5) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.


(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”


(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.
(2) A rendelet 27. §-a az alábbi (6) bekezdésekkel egészül ki:


(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”4. §


E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.dr. Üveges István                                                                              Szarka Tamás

   Polgármester                                                                                        jegyző