Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X.20.) önkormányzati rendelete

a Szigliget községért emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről

Hatályos: 1994. 10. 20 - 2016. 08. 24

Szigliget község Önkormányzata abból a célból, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse.


Szigliget Községért Emlékérmet


Alapít, s ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza:


  1. §


(1) Szigliget Községért Emlékérem (továbbiakban: emlékérem) adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, gazdasági gyarapodásában, kulturális és művészeti értékeinek megőrzésében, a társadalmi, szociális, kulturális élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.


(2) Emlékérem évente legfeljebb 1 adományozható.


(3) Az érem leírása: Az emlékérem anyaga bronz, melynek felső 2/3 részén a szigligeti vár sziluettje és az Öregfalu (Várhegy) látható. A Várhegy ábrázolását jegenyesor zárja le, alatta Szigligeti felirattal. Az érem hátoldalán véséssel kell feltüntetni az adományozás évét és az elismerésben részesített nevét.


(4) Az emlékérem mellé díszoklevél jár.


Az emlékérem adományozásának rendje


  1. §


(1) Az emlékérmet évente egy alkalommal falugyűlésen kell átadni.


(2) Az emlékérem odaítélésére javaslatot tehet


  • polgármester
  • a Képviselő-testület bizottságai
  • bármely települési képviselő


(3) Az emlékérem adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.


(4) Ha az elismerésre érdemes személy a díj odaítélése után elhalálozott az emlékérem átvételére legközelebbi hozzátartozója jogosult.


(5) A Képviselő-testület az emlékérem adományozásáról a megválasztott települési képviselők több mint a felének szavazatával dönt.


Vegyes rendelkezések


  1. §


(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Körjegyzőség nyilvántartást vezet.


(2) A nyilvántartás tartalmazza:


  • az elismerésben részesített nevét (személyi adatait),
  • az adományozás indokait,
  • az adományozó határozat számát.


(3) Az emlékérem költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.


(4) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.                        Mezey Artúr sk.                                             Lutár Mária sk.

                        polgármester                                                    körjegyző