Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2016(VI.29.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 30

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§   A rendelet  12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv  részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”


2.§ Hatályát veszti a  rendelet 6. § és 7. §-a.


3.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.dr. Üveges István                                                                               Szarka Tamás

   polgármester                                                                                        jegyző