Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 30/1995. (XII.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

Hatályos: 2013. 11. 01- 2016. 06. 29

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése / a továbbiakban: Közgyűlés / a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§-ának /6/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A Közgyűlés az alábbi kitüntető címet és díjakat alapítja:


a./      „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím

b./      „Kultúráért” – díj

c./      „Egészségügyért” – díj

d./      „Salgótarján Közszolgálatáért” – díj

e./      „Salgótarján Sportjáért” – díj

f./ [1]     „Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúságáért” – díj

g./[2]     „Szociálpolitikáért” – díj

h./[3]     „Salgótarján Közoktatásáért” – díj

j./[4]     „Salgótarján Közbiztonságáért” – díj

k/[5]     „Nemzetiségért és kisebbségért” – díj

l./[6]      „Salgótarján Civil Társadalmáért” – díj

m./[7]   „Kultúra-mecénása” – díj

n./[8]    „Salgótarján Gazdaságáért”- díj


2. §


(1)   Salgótarján Díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő eredményt hozó munkájával, egész életművével elismerést szerzett, aki példamutató emberi magatartásával járult hozzá a város jó hírnevéhez.


(2)   A kitüntető címből évente egy adható.


(3)   A kitüntető cím odaítéléséről a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


3. §


(1)[9]    „Kultúráért” – díj adományozható olyan egyéneknek, vagy közösségeknek, akik a közművelődési életben hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végeztek, megbecsülést szerezve önmaguknak és a városnak.


(2)[10]   A díjból évente egy adható.


(3)[11]   A díj odaítéléséről a Népjóléti Bizottság[12] véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


4. §


(1)[13]   „Egészségügyért” díj adományozható olyan egyéneknek, vagy közösségeknek, akik az egészségügyi alap-és szakellátás területén hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végeztek, megbecsülést szereztek önmaguknak és a városnak.


(2)     A díjból évenként egy adható.


(3)[14]   A díj odaítéléséről a Népjóléti Bizottság[15] véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A díj odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


5. §


(1)     „Salgótarján Közszolgálatáért” – díj adományozható a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a helyi közszolgálati feladatok ellátása során kifejtett kimagasló tevékenység elismerésére.


(2)     A díjból évente egy adható.


(3)     A díj odaítéléséről a polgármester és a jegyző együttes javaslatára a Közgyűlés dönt.


6. §


(1)     „Salgótarján Sportjáért” – díj adományozható olyan egyéneknek / sportvezetőknek, edzőknek vagy sportolóknak / és közösségeknek, akik kiemelkedő sporteredményeikkel, a sporttal kapcsolatos tevékenységükkel hírnevet szereztek Salgótarjánnak.

(2)     A díjból évente egy adható.


(3)[16]   A díj odaítéléséről a Népjóléti Bizottság[17] véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


6/A. § [18]


(1)     „Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúságáért” – díj adományozható olyan egyéneknek vagy közösségeknek, akik:

            - a gyermekek és az ifjúság nevelésében

            - a gyermek- és ifjúságvédelem területén

            - az érintett korosztállyal kapcsolatban álló és az ifjúságsegítő intézményekben

            - a korosztályért tevékenykedő, őket képviselő civil szervezetekben

          hosszú ideig kiemelkedően eredményes és maradandó tevékenységet fejtettek ki.


(2)     A díjból évenként egy adható.


(3)[19]   A díj odaítéléséről a Népjóléti Bizottság[20] véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


6/B. § [21]


(1)     „Szociálpolitikáért” – díj adományozható olyan egyéneknek vagy közösségeknek, akik a szociális ellátás területén hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végeztek, megbecsülést szerezve önmaguknak és a városnak.


(2)     A díjból évente egy adható.


(3)     A díj odaítéléséről – a Népjóléti Bizottság[22] véleményének kikérésével – a polgármester és a jegyző együttes javaslatára a Közgyűlés dönt.


6/C. § [23]


(1)     „Salgótarján Közoktatásáért” – díj adományozható olyan egyéneknek, akik a közoktatás területén hosszú időn keresztül elismerésre méltó nevelő-oktató munkát végeztek, megbecsülést szerezve önmaguknak és a városnak.


(2)[24]   A díjból évente egy adható.


(3)     A díj odaítéléséről a Népjóléti Bizottság[25] véleményének kikérésével a polgármester javaslatára a Közgyűlés dönt.


6/D. § [26]


(1)   „Salgótarján Közbiztonságáért” – díj adományozható olyan egyéneknek, akik a rendőri, tűzoltó, illetve polgári védelmi tevékenység területén hosszú időn keresztül elismerésre méltó, kimagasló szakmai munkát végeztek, megbecsülést szerezve önmaguknak és a városnak.


(2)   A díjból évente egy adható.


(3)   A díj odaítéléséről a városi rendőrkapitány, a városi tűzoltóparancsnok, a polgári védelem vezetője véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


6/E. § [27]


(1)     „Nemzetiségért és kisebbségért” – díj azon egyéneknek vagy közösségeknek adományozható, akik, illetve amelyek Salgótarjánban vagy a salgótarjáni kistérségben, illetve kisrégióban élő nemzetiségek és kisebbségek kultúrája ápolása, társadalmi közösségi élete fejlesztése, jogegyenlőségük érvényesítése, a nemzetiségi és kisebbségi politika terén, huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak.


(2)     A díjból évente egy adható.


(3)     A díj odaítéléséről a nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok véleményének kikérésével a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


6/F. § [28]


(1)     „Salgótarján Civil Társadalmáért”-díj adományozható a Salgótarjánban bejegyzett és hosszabb ideje működő civil szervezet részére, huzamosabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységének elismerése céljából.


(2)     A díjból évente egy adható.


(3)     A díj odaítéléséről a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


6/G. § [29]


(1)     Salgótarján várossá nyilvánításának 80., és a település első okiratban történő megjelenésének 755. évfordulója alkalmából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata olyan egyéneknek, vagy közösségeknek, akik, illetve amelyek a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális életben, a nemzetközi kapcsolatok építésében kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységgel járultak hozzá Salgótarján fejlődéséhez, a városi identitás-tudat erősödéséhez, "SALGÓTARJÁNÉRT EMLÉKÉREM" elnevezésű kitüntető emlékérmet alapít.


(2)[30]   Salgótarján várossá nyilvánításának 80., és a település első okiratban történő megjelenésének 755. évfordulója alkalmából 2002. évben 10 db – azt követően évente egy – kitüntető emlékérem adható.


(3)     A Közgyűlés a kitüntető emlékérem odaítéléséről a polgármester javaslatára dönt.


6/H. §  [31]


Salgótarján várossá nyilvánításának 80., és a település első okiratban történő megjelenésének 755. évfordulója alkalmából 2002. évben a 2. §-ban meghatározott kitüntető címből, illetve a 3. § (1) bekezdésben, a 4. § (1) bekezdésben, az 5. § (1) bekezdésben, a 6. § (1) bekezdésbe, a 6/A. § (1) bekezdésben, a 6/B. § (1) bekezdésben, a 6/C. § (1) bekezdésben meghatározott díjakból további egy-egy adományozható.


6/I. § [32]


(1)[33]  A felsőoktatási intézmények által, a saját intézményi szabályzatukban foglaltak alapján pedagógusoknak adományozott díszoklevelek közül Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és működő és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete által fenntartott köznevelési intézményekből nyugdíjba vonuló pedagógusainak az arany díszoklevélhez nettó 10.000 Ft-ot, gyémánt díszoklevélhez nettó 15.000 Ft-ot, vas díszoklevélhez nettó 20.000 Ft-ot és rubin díszoklevélhez nettó 25.000 Ft-ot biztosít.


(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott pénzjutalmak átadására minden évben a városi pedagógusnapon kerül sor.


6/J. § [34]


(1)     „Kultúra-mecénása” – díj adományozható azon magánszemélynek, szervezetnek, gazdasági társaságnak, civil szervezetnek, alapítványnak, akik, illetve amelyek jelentős mértékben támogatták Salgótarján kulturális életét, valamely rendezvényt, vagy rendezvényeket, illetve művészeti csoportot, vagy kulturális tevékenységet folytató civil szervezetet.

         A díjat nem kaphatja meg olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik.


(2)     A díjból évente egy adható.


(3)     A díj odaítéléséről a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


6/K. § [35]


(1)   „Salgótarján Gazdaságáért”- díj adományozható annak a természetes vagy jogi személynek, aki a város gazdasági életét fellendítő, kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtott vagy több éves, egyenletes gazdasági teljesítménye alapján hozzájárult a város gazdaságának fejlődéséhez vagy a város gazdasága számára fontos fejlesztési programot valósított meg.


(2)   A díjból évente egy adható.


(3)   A díj odaítéléséről – a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével – a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


7. §


(1)[36]   A kitüntető cím és emlékérem, valamint a díjak adományozását - legkésőbb az átadás időpontját megelőzően 60 nappal - kezdeményezheti a polgármesternél az önkormányzat bármelyik bizottsága, bármely települési képviselő, az önkormányzat intézményeinek vezetői, valamint a jegyző.


(2)[37]   Posztumusz kitüntető cím és emlékérem, valamint díj is adományozható, ilyen esetben a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának b.) pontjában meghatározott hozzátartozók a hivatkozott jogszabályban leírt sorrendben vehetik át a kitüntetést.


(3)     Amennyiben a /2/ bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozók nem lelhetők fel, akkor a cím átvételére jogosult személyt vagy közösséget - a cím adományozásával egyidejűleg - a Közgyűlés állapítja meg.


8. §


(1)[38]  A 2. §-ban meghatározott kitüntető címmel emlékplakett, oklevél és bruttó 200.000 forint pénzjutalom jár. A 3. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, a 6/A. § (1) bekezdésében, a 6/B. § (1) bekezdésében, a 6/C. § (1) bekezdésében, a 6/D. § (1) bekezdésében, a 6/E. § (1) bekezdésében, 6/F. § (1) bekezdésében, a 6/K. § (1) bekezdésében meghatározott díjjal emlékplakett, oklevél és pénzjutalom, a 6/G. § (1) bekezdésében meghatározott emlékéremmel oklevél és pénzjutalom, a 6/J. § (1) bekezdésében meghatározott díjjal képzőművészeti alkotás (kisplasztika) és oklevél jár.


(2)     Salgótarján Díszpolgára kitüntető cím emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag kör alakú talapzaton Salgótarján stilizált városközpontja, körülötte "Salgótarján Díszpolgára" felirat helyezkedik el.


(3)     A kitüntető címmel járó emlékplakettet középkék színű díszdobozban kell átadni.

         

(4)[39] Az oklevél tartalmazza a város címerét, a kitüntető cím, emlékérem, valamint díj elnevezését, az abban részesült személy nevét, az adományozót és az adományozás idejét. Az oklevelet B5 méretű, fedőlapján a település címerével ellátott középkék színű mappában kell átadni.

         A díjakhoz emlékplakettet kell átadni.


          „Kultúráért” – díj emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte "Kultúráért" - díj felirat, hátlapján táncmozdulatot végző nőalak látható.


          „Egészségügyért” – díj emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte "Egészségügyért" - díj felirat, hátlapján operációt végző orvosok és orvosi eszközök láthatóak.


          „Salgótarján Közszolgálatáért” – díj emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte "Salgótarján Közszolgálatáért" - díj felirat, hátlapján stilizált építészeti környezetben álló figura (főalak) látható.


„Salgótarján Sportjáért” – díj emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte "Salgótarján Sportjáért" - díj felirat, hátlapján négy - különböző korú és nemű - figura látható.


          „Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúságáért” – díj emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte "Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúságáért" - díj felirat, hátlapján játszótéren hintázó gyermekek láthatóak.


          „Szociálpolitikáért” – díj emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte "Szociálpolitikáért" - díj felirat, hátlapján kitárt karral álló nőalak, stilizált ember alakokkal körülvéve látható.          „Salgótarján Közoktatásáért” – díj emlékplakettje:

          100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte "Salgótarján Közoktatásáért" - díj felirat, hátlapján osztott síkokban két ókori ruházatú, kezében könyvet tartó figura látható.

          A kitüntető címmel járó emlékplakettet középkék színű, a város címerével ellátott díszdobozban kell átadni a kitüntetetteknek.


          „Salgótarján Közbiztonságáért” – díj emlékplakettje:

100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte „Salgótarján Közbiztonságáért” – díj felirat, hátlapján városi park – részlete pihenő emberekkel látható.


„A Nemzetiségért és kisebbségért” – díj emlékplakettje:

100 mm átmérőjű, 15 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján Város címere, körülötte a „Nemzetiségért és kisebbségért” felirat, hátlapján jobbra néző, emberi testet szimbolizáló alakzat látható, mely az érem középső részét függőleges irányban teljesen kitölti. A test plasztikai rendszerét sematikus figurák töltik ki, szimbolizálva, hogy az anyaországban együtt élő nemzetiségeknek és kisebbségeknek a többséggel egy testben, egy gondolat jegyében kell egyesülniük, mintegy egyetlen testté válva azzal.


„Salgótarján Civil Társadalmáért” – díj emlékplakettje: [40]

100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem.  Előlapján Salgótarján címere, körülötte „Salgótarján Civil Társadalmáért” – díj felirat, hátlapján négyzethálós szerkezet réseiből kinövő növények láthatók.


Kultúra mecénása” – díj: [41]

   A díj egy salgótarjáni, illetve Nógrád megyei szobrászművész által készített képzőművészeti alkotás, kb. 30 cm magasságú, bronzból készült kisplasztika, talapzatán a „Kultúra mecénása”-díj felirattal.


„Salgótarján Gazdaságáért ” - díj emlékplakettje: [42]

100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú, bronzból készült érem. Előlapján Salgótarján város címere, körülötte „Salgótarján Gazdaságáért” - díj felirat, hátlapján a gazdasági innovációt, a kiemelkedő gazdasági tevékenységet jelképező dombormű.


(5)[43]   A díjakkal bruttó 100.000,- forint pénzjutalom jár.


(6)[44]   Amennyiben a díjban jogi személy, közösség, illetve civil szervezet részesül, abban az esetben a támogatás bruttó 200.000.- forint.


(7)[45]   A 6/F. § (1) bekezdésében meghatározott emlékérem 80 mm átmérőjű, 3 mm vastag, kör alakú, ezüstözött, bronzból készült, vert érem.[46] Előlapján Salgótarján városképe, felette "SALGÓTARJÁNÉRT EMLÉKÉREM", alatta "AZ ÉVEK ÉVSZÁZADOKAT LÉPTEK" félkörívalakú felirat látható. Hátlapján Salgótarján város címere, felette három évszám (1247-1922-2002.), alatta "SALGÓTARJÁN" félkörívű felirat látható.

          Az emlékérmet középkék színű díszdobozban kell átadni a kitüntetetteknek. A díszdobozon Salgótarján város címere látható felette három évszámmal (1247-1922-2002), alatta "Salgótarján" felirattal.


(8)[47]   Az emlékérem mellé oklevél és magyar állampolgárok esetén bruttó 100.000 forint, magyar állampolgárokból álló közösség esetén bruttó 200.000 forint jár.


(9)[48]   A kitüntető cím és emlékérem, valamint díjak adományozásával járó költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.


(10)[49]   A kitüntető cím és emlékérem, valamint díjak átadására – a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel – Salgótarján várossá nyilvánítása évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor.


(11)[50]   A 6/F §-ban meghatározott, Salgótarján Civil Társadalmáért-díj átadására a Salgótarjáni Civil Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében kerül sor.


9. §


(1)[51]   A kitüntető cím és emlékérem, valamint díj visszavonható, ha a kitüntetett arra méltatlanná válik. A visszavonásról a Közgyűlés dönt.


(2)     A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.


(3)[52]   Salgótarján  Megyei Jogú Városa a díszpolgári címmel kitüntetett személyt halála esetén saját halottjának tekinti.

          A temetést a társadalmi és helyi szokásoknak megfelelő ünnepélyes gyászszertartással kell megtartani - ha ez a közvetlen hozzátartozók egyetértésével találkozik és az elhunyt végakaratával sem ellentétes -, a temetés költségéhez való hozzájárulás a mindenkori díszpolgári címmel együtt járó összeg 50 %-a.


(4)[53]   Hozzátartozón a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának b.) pontjában meghatározott személyek sorrendjét kell érteni.


10. §


(1)[54]   Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2)     A Salgótarján Díszpolgára kitüntető címmel és a díjakkal járó emlékplakett megterveztetéséről és elkészítéséről a jegyző gondoskodik.


(3)[55]   Kivételes esetben a Közgyűlés – minősített többségű döntésével – e rendeletben meghatározottaktól eltérhet.

[1]

              Megállapította a 20/1997.(VI.30.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 1997. július 1. napjától.

[2]

              Megállapította a 29/1997.(X.27.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 1997. október 27. napjától.

[3]

              Megállapította a 24/2000.(X.30.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2000. október 31. napjától.

[4]

              Megállapította a 22/2003.(VI.26.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2003. június 26. napjától.

[5]

              Megállapította a 36/2004.(XI.25.)Ör. sz. rendelet 1. §-a. Hatályos 2004. november 25. napjától.

[6]

              Megállapította a 26/2007.(X.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. november 1. napjától.

[7]

              Megállapította a 38/2009.(VI.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. július 1. napjától.

[8]

              Megállapította a 47/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. november 1. napjától.

[9]

              Megállapította a 24/2000.(X.30.)Ör. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos 2000. október 31. napjától.

[10]

             Megállapította a 24/2000.(X.30.)Ör. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos 2000. október 31. napjától.

[11]

             Módosította a 43/2006.(XI.28.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. november 28. napjától.

[12]

             Az elnevezést módosította a 24/2010.(X.14.) rendelet 25. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. október 14. napjától.

[13]

             Módosította az 55/2005.(XII.15.) sz. rendelet 2. §-a. Hatályos 2005. december 16. napjától.

[14]

             Módosította a 43/2006.(XI.28.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2006. november 28. napjától.

[15]

             Az elnevezést módosította az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló 26/2011.(V.26.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. május 30. napjától.

[16]

             Módosította a 43/2006.(XI.28.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2006. november 28. napjától.

[17]

             Az elnevezést módosította a 24/2010.(X.14.) rendelet 25. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. október 14. napjától.

[18]

             Megállapította a 20/1997.(VI.30.)Ör. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos 1997. július 1. napjától.

[19]

             Módosította a 43/2006.(XI.28.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2006. november 28. napjától.

[20]

             Az elnevezést módosította a 24/2010.(X.14.) rendelet 25. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. október 14. napjától.

[21]

             Megállapította a 29/1997.(X.27.)Ör. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos 1997. október 27. napjától.

[22]

             Módosította a 24/2010.(X.14.) rendelet 25. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. október 14. napjától.

[23]

             Megállapította a 24/2000.(X.30.)Ör. sz. rendelet 3.§-a. Hatályos 2000. október 31. napjától.

[24]

             Módosította a 43/2006.(XI.28.) rendelet 5. §-a. Hatályos 2006. november 28. napjától.

[25]

             Az elnevezést módosította a 24/2010.(X.14.) rendelet 25. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. október 14. napjától.

[26]

             Megállapította a 22/2003.(VI.26.)Ör. sz. rendelet 2. §-a. Hatályos 2003. június 26. napjától.

[27]

             Megállapította a 36/2004.(XI.25.)Ör. sz. rendelet 2. §-a. Hatályos 2004. november 25. napjától.

[28]

             Megállapította a 26/2007.(X.30.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2007. november 1. napjától.

[29]

             Megállapította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 2. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

                    Számozását módosította a 26/2007.(X.30.) rendelet 2. §-a 2007. november 1. napjától.

[30]

             Módosította a 43/2006.(XI.28.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2006. november 28. napjától.

                   Számozását módosította a 26/2007.(X.30.) rendelet 2. §-a 2007. november 1. napjától

[31]

             Megállapította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 1. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

             Számozását módosította a 26/2007.(X.30.) rendelet 2. §-a 2007. november 1. napjától.

[32]

             Megállapította az 55/2005.(XII.15.) sz. rendelet 2. §-a. Hatályos 2005. december 16. napjától.

[33]

             Módosította az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 31/2013.(V.30.)önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. június 1. napjától.

[34]

             Megállapította a 38/2009.(VI.30.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2009. július 1. napjától.

[35]

             Megállapította a 47/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.november 1. napjától.

[36]

             Módosította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 3. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[37]

             Módosította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 3. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[38]

             Módosította a 47/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.november 1. napjától.

[39]

             Módosította a 36/2004.(XI.25.)Ör. sz. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2004. november 25. napjától.

[40]

             Megállapította a 26/2007.(X.30.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2007. november 1. napjától.

[41]

             Megállapította a 38/2009.(VI.30.) rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. július 1. napjától.

[42]

             Megállapította a 47/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2013.november 1. napjától.

[43]

             Módosította a 21/1999.(X.25.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 1999. október 25. napjától.

[44]

             Módosította a 47/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.november 1. napjától.

[45]

             Módosította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 6. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[46]

             Módosította a 36/2004.(XI.25.)Ör. sz. rendelet 4. §-a. Hatályos 2004. november 25. napjától.

[47]

             Módosította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 6. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[48]

             Megállapította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 7. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[49]

             Módosította a 26/2007.(X.30.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2007. november 1. napjától.

[50]

             Megállapította a 26/2007.(X.30.) rendelet 7. §-a. Hatályos 2007. november 1. napjától.

[51]

             Módosította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 8. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[52]

             Megállapította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 9. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[53]

             Megállapította a 38/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelet 9. §-a. Hatályos 2001. december 17. napjától.

[54]

             Módosította a 29/1997.(X.27.)Ör. sz. rendelet 4.§-a. Hatályos 1997. október 27. napjától.

[55]

             Megállapította a 32/1996.(XI.28.)Ör. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 1996. november 28. napjától.