Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1995. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

A közműves ivóvízellátásról szóló 38/1995.(IV.05.) Kormányrendelet végrehajtásáról

Hatályos: 1995. 11. 13- 2022. 10. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1995. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

A közműves ivóvízellátásról szóló 38/1995.(IV.05.) Kormányrendelet végrehajtásáról1

1995.11.13.

1. § Szőlősgyörök község közigazgatási területén a közműves ivóvízellátásról szóló Kormányrendeletben a szolgáltató hatáskörébe utalt feladatokat a DRV Rt. Somogy Megyei Üzemigazgatósága látja el.

2. § Amennyiben a szerződési ajánlatot a fogyasztó nem fogadja el, illetőleg a szerződést nem írja alá, szolgáltató

a./ az ingatlan viziközmű hálózatba történő bekötése esetén a szolgáltatás megkezdését megtagadhatja,
b./ a már folyamatosan teljesített szolgáltatást változatlanul teljesíteni köteles.

3. § /1/ Gazdálkodó szervezetek által kért ivóvíz bekötés esetén viziközmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetni, melynek mértéke: 64.000.- Ft/m3

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított mértéket az önkormányzat évenként határozza meg.
/3/ Az /1/ Bekezdésben megállapított viziközmű fejlesztési hozzájárulás összegét, mint a viziközművek szolgáltatójának, a DRV Rt. Somogy Megyei Üzemigazgatóságának köteles befizetni a fogyasztó.

4. § A házi és csatlakozó viziközmű hálózat meghibásodásából eredő károkért a felelősség az ingatlan tulajdonosát, illetőleg a bekötési vízmérő szerinti fogyasztót terheli.

5. § A gazdálkodó szervezet vízfelhasználása termelési célúnak minősül.

6. § A rendeletben előírt szolgáltatástól eltérő szolgáltatás többletköltségei a fogyasztót terhelik.

7. § A bekötési vízmérő beszerzési és felszerelési költsége a bekötési vízmérő szerinti fogyasztót terheli.

8. § Az /1/ és /2/ bekezdés szerinti önkormányzati vízhasználat mértékét e rendelet 1. sz. melléklete alapján kell megállapítani.

9. § A vízkorlátozási tervet a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

10. § Amennyiben a bekötési vízmérőn mért vízhasználati díját a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó nem fizeti meg, a Korm. rendelet 9. §-ban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása szempontjából a mellékmérőn mért elkülönített vízhasználat díjának megfizetése nem kizáró körülmény.

11. § Abban az esetben, ha a felszerelt vízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, illetőleg az ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségének bekötési vízmérővel való mérése nem megoldott, a szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző tizenkettő hónapi vízfogyasztás – ennek hiányában a megelőző tényleges fogyasztás, vagy a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségek – figyelembe vétele mellett az egy napra eső fogyasztási átlag alapján arányosítás útján állapítja meg.

12. § /1/ A házi vízvezeték – fogyasztónak fel nem róható – rejtett meghibásodás esetén a vízfogyasztás megállapítására a 11. §-ban foglalt rendelkezés az irányadó.

/2/ A fogyasztó a házi vízvezeték meghibásodásával összefüggő vízfogyasztás arányosítás útján történő megfizetésére akkor jogosult, ha bizonyítja, hogy a meghibásodást külső elháríthatatlan ok idézte elő.

13. § Amennyiben a mellékvízmérő beépítését gazdálkodó szervezet elkülönített vízhasználatának mérésére igényli, a hozzájárulás megadása tekintetében a Korm. rendelet 4. §. /2/ bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása kötelező.

14. § Amennyiben a vizsgálat, illetőleg a hitelesítés azt állapítja meg, hogy a vízmérő a fogyasztó hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tűrési határt meghaladóan működött, a szolgáltató köteles a megelőlegezett költséget visszatéríteni és a vízfogyasztás adatait a kérelem beadását megelőző leolvasástól számítva a hiba arányában helyesbíteni és a díjkülönbözetet a fogyasztónak visszafizetni.

15. § E rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1

Hatálybalépés ideje: 1996.01.01. Az önkormányzati rendeletet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 29. napjával.