Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1996.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 14/1996 (VIII. 30.) R E N D E L E T E a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Hatályos: 2021. 01. 01

Önkormányzat Képviselő-testületének 14/1996.(VIII.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 14/1996 (VIII. 30.) R E N D E L E T E a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

2021.01.01.

Szabadkígyós község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadkígyós község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről a következő rendeletet alkotja:

A jelképek

1. § (1) Szabadkígyós község lakosságát, területét, javait, szellemiségét, történelmi hagyományait szabatos jelek szimbolizálják.

(2) Szabadkígyós község hivatalos jelképei:

(3) Szabadkígyós község hivatalos jelképeinek tekintetében a község színei.

A címer leírása

1. § (1) Szabadkígyós címerének történeti hűségű leírása:

a) Szabadkígyós címerpajzsa összetett.

b) Az álló csücsköstalpú öregpajzs vörös mezejében arany és zöld mintázatú kígyó lebeg, feje a pajzsfő közepén szembenéz, tátott szájában balról jobbra kinyúló aranyos markolatú, ezüst pengéjű szablyát tart, teste bal-jobb-bal-jobb irányban tekereg.

c) A pajzsköldök magasságában helyezkedik el a boglárpajzs, melynek kék mezejében a Wenckheim kastély stilizált, aranyos épülete vörös tetőzettel lebeg. A pajzson kilencágú grófi korona (öt ágán arany, a közbensőkön kék gyöngyökkel) helyezkedik el, abroncsán három türkizkő között két rubin virít. A korona hármas osztású vörös béléséből arany latinkereszt növekszik.

d) A foszlányok jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst.

(2) A címer uralkodó színei az arany, vörös, kék, ezüst és a zöld.

(3) A címer első hivatalos példányát a község polgármesterének hivatalos helyiségében kell kifüggeszteni. További hivatalos példányok helyezendők el a jegyző hivatalos helyiségében, a községháza nagytermében.

A zászló leírása

1. § (1) Szabadkígyós község zászlaja rövidebb oldalára állított 1:2 oldalirányú, szabályos téglalap alakú fehér színű anyag, melynek két oldalát (10 cm szélességben) balról kék, jobbról arany szín szegélyezi. A zászló 2/3-ának mértani középpontjában helyezkedik el a község címere.

(2) A zászló rövidebb alsó oldala a fenti színekkel rojtozott díszítéssel van ellátva. A zászló 3/3-ának kezdetén a címer átmérőjének megfelelő méretben SZABADKÍGYÓS felírat látható.

(3) Szabadkígyós község díszzászlaja két példányban készül.

1. Egyik díszzászlót a községháza épületén a Képviselőtestület ülésein, a nemzeti ünnepek és más, jelentős események alkalmával ki kell tűzni.

2. A másik díszzászlót a község polgármesterének hivatali helyiségében kell védett, de látható módon elhelyezni.

(4) A község zászlajának használati példányait az (1) bekezdésben szabályozott módon, de a (2) bekezdésben leírt rojtok nélkül kell elkészíttetni.

A pecsét leírása

1. § (1) Szabadkígyós község pecsétje rézből, negatív dombornyomással, a 2. § (1) bekezdésében leírt rajzolattal készül, rajta a felsőközéptől kiindulva jobbról balra „Szabadkígyós község 1950” körfelírat található.

(2) A pecsétnyomás helyett alkalmazható gumibélyegző az (1) bekezdés szerinti lenyomat pozitív képével készül.

A jelképek használata

1. § (1) A község jelképeinek használata nem sértheti a Magyar Köztársaság állami jelképeinek elsőbbségét.

(2) A község címere a Magyar Köztársaság címerének, a község zászlaja a Magyar Köztársaság zászlajának használatát nem helyettesítheti.

(3) A község címere az alábbi esetekben használandó:

1. a község zászlaján

2. a község pecsétjén

3. a Képviselőtestület által alapított és kiadott emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, meghívókon

4. a községháza tanácskozó termében, a tisztségviselők hivatalos helyiségében, valamint a község intézményeiben

5. díszítő elemként középületeken.

(4) A község címere az alábbi esetekben használható:

1. a Képviselőtestület és bizottságai, a tisztségviselők felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken

2. a Képviselőtestület bizottságainak, továbbá a tisztségviselőknek a Képviselőtestület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,

3. a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, és a községre utaló emléktárgyakon,

4. a község nemzetközi kapcsolatai ünnepségei, rendezvényei során, a községben tartott bemutatókon, kiállításokon,

5. idegenforgalmi propaganda kiadványokon, továbbá a községben működő üzemek, vállalkozások egyes jellegzetes termékein,

6. a községi képviselőtestület intézményeinek, vállalkozásainak emblémájaként,

7. egyéb állami, közigazgatási szerveknél, vállalkozóknál a külön engedélyben meghatározott formában és módon.

(5) A község díszzászlajának használatát a 3. § (3) bekezdése határozza meg.

(6) A község zászlaja a következő esetekben használható:

1. a községben működő önkormányzati szervek, intézmények, gazdálkodó szervek székházainak, lakóházak feldíszítésére nemzeti ünnepek és rendezvények alkalmával,

2. megkülönböztetésként a több település részvételével tartott rendezvényeken,

3. a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,

4. cserezászlóként.

(7) A pecsét bármilyen formában történő lenyomatát kizárólag a Képviselőtestület és szervei által kiadott iratokon a polgármester előzetes engedélyével lehet alkalmazni.

(8) Méltatlan tárgyakon tilos a címert alkalmazni, vitás esetekben a Képviselőtestület dönt.

A jelképek használatának módja

1. § 1. A község hivatalos jelképeit csak hiteles alakban az arányok, az ábrázolás hűségének, színeinek megtartásával szabad alkalmazni. Hiányos, vagy bővített jelképek használata a hitelesség és a megtévesztés elkerülése érdekében tilos.

2. Kivételes esetekben megengedhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag (kő, fa, fém, bőr, műanyag stb) színeiben jelentkezzék. A címer, a zászló és általában a színek nyomdai reprodukálásában, sokszorosításában az egy színben történő kivitelezés esetében a 2. § (2) bekezdésében foglalt színmegjelölés kötelező.

A jelképek használatának engedélyezése[1]

1. § (1) A község jelképeinek használatát a nem önkormányzati szerv, továbbá KFT, BT, vállalkozók és magánszemélyek részére – előzetes írásbeli kérelemre, esetenként vagy huzamosabb időtartamra – a polgármester engedélyezi.

(2) A jelképek szakmai, tudományos, közoktatási és nyereséggel nem járó közművelődési célú alkalmazása nem engedélyköteles, de előzetes bejelentési kötelezettség terheli. Az írásos bejelentést a polgármester részére meg kell küldeni.

(3) A községi jelképek használatára vonatkozó engedély iránti kérelemnek (bejelentésnek) a következőket kell tartalmazni:

1. a kérelmező nevét, címét

2. a jelképek előállításának módját, használatának célját

3. az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot

4. a terjesztés, forgalomba hozatal módját

5. a jelkép használatának tervezett időtartamát

6. a jelképek használatáért felelős természetes személy megnevezését.

(4) A kérelemhez a terjesztés, forgalmazás megkezdése előtt csatolni kell a jelképpel díszített kiadvány, tárgy mintáját vagy fénymásolatát egy példányban.

(5) A község jelképeinek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jelkép használatáért felelős természetes személy nevét, címét,

b) - az engedélyezett használat célját, a használat terjedelmét és az engedély időtartamát,

c) - használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket (használat módja, terjesztési helyek, korlátozások, stb.)

Záró rendelkezések

1. § Szabadkígyós község Képviselőtestülete a község területén működő állami, társadalmi vagy gazdálkodó szervezetnek – külön előterjesztés alapján – a község zászlaját ajándékozhatja.

1. §

1. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-archiv-csatolmany/49de15813ef68106ca00f55df9ac74d2_404680