Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

Hatályos: 2013. 08. 24- 2015. 08. 25

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK


11/1997. (V. 21.) önkormányzati[1] rendelete


A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hivatkozott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről  az alábbi rendeletet alkotja:

Általános és értelmező rendelkezések


1. § (1) a)[2] A rendelet célja, hogy meghatározza a közterületek használatának rendjére, tisztántartására vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a városképi, városrendezési szempontokra, megállapítsa a közterülethasználati díj mértékét.

b)[3] A közterületek eltérő használatához engedélyt kell kérni, melynek kiadásáról a polgármester határozattal dönt.

(2) E rendelet hatálya Sárbogárd Város közigazgatási területén belül:

a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (közút, járda, tér, zöldterület, park, stb.) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá

b) belterületi földrészletek közhasználatra átadott része,

c) rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkoznak, aki, illetve amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.

d) A köztisztaság egyszerre állampolgári és közösségi feladat, ezért mindenki köteles a települési környezet szennyeződését, fertőzését károsítását előidéző tevékenységtől tartózkodni.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) Jármű : -tehergépkocsi, -személygépkocsi, -autóbusz, - nyergesvontató, - motorkerékpár, - motoros tricikli, - mezőgazdasági vontató, -pótkocsi, - lakokocsi, - segédmotoros kerékpár, -vizi jármű (csónak, motorcsónak)

b) üzemképtelen jármű :

- hatósági jelzéssel rendelkező, vagy nem rendelkező mozgásképtelen jármű (futóműhiányos, motorhiányos)

- baleset folytán megsérült és elhagyott (a helyszínről a tömegközlekedési útvonal esetén 3 napon, egyéb útvonal esetén 6 napon belül el nem szállított) jármű.

c) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása.

d) köztisztasági szolgáltatás ( továbbiakban : szolgáltatás ) megrendelés, illetve megbízás alapján a közterületek tisztán tartása.

e) tisztán tartás : az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése (seprés).

f) családiházas beépítésű terület : egy-egy főépület önálló elhelyezésére szolgáló földrészlet.

g) telepszerű többszintes beépítésű terület : többségében többszintes és középmagas épületek elhelyezésére szolgáló területegység.

h)[4] közműszolgáltató: elektromos áramot, gázt, vagy távközlést szolgáltató természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

(4) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – az állaguk sérelem nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával bárki használhatja.

(5)[5] A közterületek rendeltetésüktől eltérő, vagy rendeltetésszerű, de többlet igénybevételt okozó használatához közterület-foglalási engedély szükséges.

(6)[6] A közterület-foglalási engedélytől eltérő vagy egyébként jogszabályt sértő közterület-használat engedély nélkül közterület-használat esetén a polgármester jogosult az igénybevevőt kötelezni a közterület használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására. Ezzel egy időben szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE, A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

2. § (1)[7] A közterületek rendeltetésüktől eltérő használatához engedély szükséges.

(2)[8] Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe nyúló hírdetőberendezés, cég és címtábla, hirdető oszlop, hirdetőtábla, megállító tábla, reklámtábla, kirakatszekrény elhelyezésére

b) szobor, emlékmű, diszkút, vízmedence, szökőkút, és köztárgyak elhelyezésére

c)[9] Hulladékgyűjtő konténerek elhelyezésére

d) nem építési engedélyhez kötött árusítóhely elhelyezésére

e) önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék ideiglenes elhelyezésére

g) személytaxik kijelölt állomáshelyek használatához

h) [10]

i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására

j) játékfilm felvételére

k) alkalmi árusításra

l) vendéglátóipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra

m) kiállítás, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység céljára

n) ideiglenes vidámpark üzemeltetésre

(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a)[11]

b)[12]

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett póstai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) tüzelő, egyéb anyag vagy tárgy közterületen történő tárolásához, ha az a 8 órai időtartamot nem haladja meg,

e) építőanyagok, továbbá építéshez szükséges segédeszközök 24 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezésére, lerakására,

f) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállításához

A közterület igénybevételéből eredő esetleges károkozás következményeiért a közterület igénybevevő felelős.

g) ha a közterület használata:

- jótékonysági célú gyűjtésre, vagy rendezvényre

- nem haszonszerzés céljából sport és kulturális rendezvény tartására

- az önkormányzati saját beruházásban, illetve megrendelésre történő építkezés miatt szükséges

(4) A közterület-használat során a gyalogos forgalmat nem lehet akadályozni.

(5)[13] Nem adható ki a közterület-használati engedély:

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására

b)[14]

c) a lakosság nyugalmát, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység elvégzésére

d) mezőgazdasági vontató, munkagép közúton, közterületen való tárolására

e)[15]

(6)[16] Nem adható ki nem építési engedélyhez kötött árusítóhely elhelyezésére közterületfoglalási engedély az Ady E. út József Attila utcától Északra terjedő szakaszán egészen a Tury Miklós utcáig, valamint az Ady E. út ezen szakaszára csatlakozó utcákban (kivéve Piactér és kulturális tevékenység folytatása esetén Hősök tere).

Közintézmények előtt, illetve azok 200 méteres körzetében közterület-foglalási engedély nem adható ki, kivéve e rendelet 2. § (2) bekezdés a), c), e), f), g), j) pontjában foglalt esetekben.

(7)[17] A szeméttároló kukaedény közterületen való tárolása kizárólag a szemétszállítási napokat megelőző délután 16 órától másnap 18 óráig történhet.

Ez alól a polgármester rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben (pl. idős kor miatt) egyedi elbírálás alapján felmentést adhat.

A közterületeken, lakótelepeken elhelyezett hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők, konténerek helyét a rendelet mellékletét képező helyszínrajz rögzíti. /2. sz. melléklet/

KÖZTERÜLETEN VALÓ SZESZFOGYASZTÁS KORLÁTOZÁSA

3. §[18]

AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

4. §[19] (1) A közterület használat engedélyezésére irányuló kérelmet Sárbogárd Város Polgármesteréhez kell benyújtani az 1. sz. melléklet szerint. Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és állandó lakó- /telep/ helyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének, nagyságának pontos meghatározását /helyszínrajz, rajz, fotó, m2, vagy egyéb más alkalmas módon/,

d) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat /pl.: iparjogosítvány, működési engedély, őstermelői igazolvány/ hiteles másolatát,

e) a kérelem mellékleteként csatolni kell a közterület használatához szükséges egyéb engedélyeket.

 (2) A kérelemre induló közterület-használati engedélyezési eljárás lefolytatásáért a mindenkor hatályos Illeték törvény szerinti általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.

(3)[20]

(4) Az engedély:

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

- a visszavonásig

érvényes

(5)[21] A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap. Ez az időtartam az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, amennyiben az engedély időtartama alatt a terület más célú igénybevételére nem kerül sor.

(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

5. § (1)[22] A közterület-használathoz szükséges közterület-használati engedély megadásáról a Polgármester önkormányzati hatósági eljárás során határozattal dönt.

(2)[23]

(3)[24]

(4)[25]

(5) A közterület-használati engedély jogosultja köteles az igénybevett területet és környezetét tisztántartani, gondozni, az utcabútor folyamatos karbantartását elvégezni, a keletkezett szemét elszállításáról gondoskodni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a Műszaki Osztály köteles meggyőződni arról, hogy az utcabútor műszaki vagy esztétikai állapota megfelelő-e.

(6) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni.

(7)[26]

KÖZTERÚLET-HASZNÁLATI DÍJ

6. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért a Képviselőtestület által e rendelet 3. számú mellékletében megállapított közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett nap és m2 egésznek számít. Cég-, cím-, és hírdetőtábla, hirdetőberendezés, transzparens esetén annak felületét kell alapul venni.

7. § (1)  [27] Mentes a közterület-használati díj fizetése alól:

- fegyveres erők, a fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezése

-

-

- az országos és helyi közforgalmi vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi, és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeinek elhelyezése,

- a szükséghelyzetben igénybe vett terület,

-

- önkormányzati, illetve önkormányzat intézményi célt is szolgáló hirdető-berendezés, valamint vállalkozók által kihelyezett, városi érdeket szolgáló berendezés, melyet a vállalkozó reklámozási célra hasznosíthat,

- a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése,

- jótékony célú gyűjtés, vagy rendezvény javára kérik

- pártok és társadalmi szervezetek rendezvényeire kérik

- az önkormányzat saját beruházásban, illetve megrendelésre épülő létesítmények kapcsán kívánja biztosítani a közterületet

az önkormányzat által, illetve megbízásából szervezett rendezvények

- a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú, közúti közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek által elfoglalt területekre.

(3)[28] Közműszolgáltatók részére vezetékjog alapításához hozzájárulást a polgármester ad. Hozzájárulás csak a közműszolgáltatóval kötött előzetes megállapodás alapján adható ki.

ELLENŐRZÉS, AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLAT KÖVETKEZMÉNYEI

8. § (1)[29] A közterület-foglalás szabályszerűségének hatósági ellenőrzését a közterület-felügyelet végzi, közterület-felügyelet hiányában ezen feladatokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya látja el. Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt és az egyéb igazolásokat /pl. vállalkozói igazolvány, befizetett csekk/ az ellenőrzésre jogosult szerv kérésére felmutatni. A közterületen lévő utca-berendezési tárgyak állapotát a városüzemeltetési feladatokat ellátó szerv és az ellenőrzésre jogosult szerv ellenőrzi. A nem megfelelő karbantartás esetén az engedélyest határidő kitűzésével felszólítják. Nemteljesítés esetén értesítik a polgármestert, mely az engedélyt visszavonja. /vonatkozik ez a közterületeken elhelyezett hulladék konténerek állapotára is.

(2) A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

9. §[30] A közterület-engedélyhez kötött, de engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használat esetén a használót az ellenőrzésre jogosult szerv (a 8. § (1) bekezdésében meghatározottak) határidő kitűzésével felhívja az engedély beszerzésére – ha más jogszabályba a területfoglalás nem ütközik – és a közterület-foglalási díj megfizetésére a tényleges használat megkezdésének időpontjától.

Amennyiben a használó ennek nem tesz eleget, egy újabb határidő kitűzésével felhívja a használót a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény kizárásával – eredeti állapotának helyreállítására, továbbá a jogszabályban meghatározott intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA

10. § (1)[31] A közterület-használat közérdekből, így környezet és természetvédelem, közegészségügy, közellátás, közbiztonság, élelmezés- és élelmiszerbiztonság, közoktatás biztosítása érdekében bármikor megszüntethető.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

REKLÁMHORDOZÓK, PAVILONOK ELHELYEZÉSE

11. § (1)[32] A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti lakóövezetek közterületein kizárólag reklámozás, hirdetés célját szolgáló, állandó jellegű, táblaszerű objektum nem helyezhető el, kivéve, ha a hirdetés önkormányzati illetve városi célt, továbbá esetenkénti rendezvények hirdetését szolgálja.

(2)[33] A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti lakóövezetek közterületeire kizárólag kereskedelem és szolgáltatás céljára pavilonok telepítését, illetve a már meglévő pavilonok szintterület növekedéssel járó bővítését az önkormányzat mint tulajdonos, nem engedélyezi.

(3)[34]  Hirdető berendezést úgy kell elhelyezni az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel, hogy az ne akadályozza a közterület, illetve a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve a közterület fenntartási munkálatokat.  Állandó vagy eseti reklám, hirdetés elhelyezése:

a) e célra biztosított közterületi hirdetőberendezésen

b) saját hirdetőberendezésen

c) Mozgatható (mobil) reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehet közterületen. Szélessége maximum 0,8 méter, magassága maximum 1,0 méter lehet.


(4)[35] Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát, feliratot, rajzot, stb. e célra ki nem jelölt építményre, buszváróra, műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni, felfesteni kivéve, ha azzal külön engedély alapján elhelyezhető új közterületi létesítmény jön létre, amelyet közhasználatra rendelkezésre bocsátanak, továbbá a közcélú létesítmény engedélyezésével, megépítésével járó valamennyi költséget a hirdetés, illetve reklám kihelyezés érdekeltje téríti meg.

(5)[36] A választási kampány során elhelyezett plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

(6)[37] A reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén a reklámhordozó tulajdonosával, terjesztőjével szemben a jegyző szabálysértés eljárást kezdeményez.

KÖZTERÜLETEK, JÁRDÁK ÉS ZÖLDTERÜLETEK IGÉNYBEVÉTELE, AZOK BONTÁSA ÉS HELYREÁLLÍTÁSA

12. § (1)[38]

(2)[39]
(3)[40] A Képviselőtestület a Ket. 19. § (2) bekezdése alapján a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele esetében, első fokon a közútkezelői hatáskört a helyi közutak vonatkozásában a jegyzőre ruházza át. Hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad.

(4)[41]

(5)[42] A csapadékelvezetés közérdek. Az ebből adódó kötelezettségeket az önkormányzat és a tulajdonosok, használók közösen teljesítik.

Az önkormányzati utak mentén húzódó csapadékelvezető árokba az áteresz, kapubehajtó megépítése, karbantartása az ingatlan tulajdonosának feladata.

A már megépített, de nem megfelelő szinten lévő, vagy kis keresztmetszetű átereszeket, illetve kapubehajtókat a csapadékelvezető árok tulajdonosa vagy önkormányzat polgármestere jogosult elbontani, és az újjáépítés a R. 2. § (2) m) pontja és a 12. § 5 pontja értelmében az ingatlan tulajdonosa, használója feladatát képezi.

A tulajdonos, használó tűrni köteles a magánterületen húzódó csapadékelvezető árok – a szükséges zavarást meg nem haladó mértékű – tisztítását, karban tartását, helyreállítását, illetve a fenti célok érdekében az ingatlanra bejárást, az ingatlanon átjárást.

Az önkormányzat köteles a magánterületen húzódó csapadékelvezető árok tisztítására, karbantartására, helyreállítására.

13. § Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, illetve járdaszakasz területének több mint 70%-át felbontják, az építtető köteles az utat, vagy járdaszakaszt teljes szélességben és az eredeti burkolattal azonos módon ujjáépíteni. Ha a bontás a felület 50-70%-át érinti, a teljes felület kopórétegének ujjáépítése kötelező.

14. § (1) Ha a közhasználatú zöldterületnek az engedélyezett más célú használata folytán a zöldterületen lévő növényzet, építmények, berendezésének vagy felszerelésének megsemmisülése várható, a jogosított köteles 30 napon belül az eredeti állapotot visszaállítani.

(2)[43] A közhasználatú zöldterületeken TILOS:

a) a berendezési tárgyakat, felszereléseket elmozdítani, áthelyezni

b) virágok gyűjtése, fák rongálása, növényzet pusztítása

c) gépjárművel parkolni (kivétel Ifjúsági park, parkolónak kijelölt része, rendezvények idején), vagy a gépjárművet ott tárolni

A KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA


14/A.[44] § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  (továbbiakban: mozgóképről szóló törvény) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a közterület filmforgatási célú használathoz kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI. 14.) Korm. rendelet szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, mozgóképről szóló törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat a 30 napot nem haladhatja meg, ezen időtartam indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.

(4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Ettől eltérő használat csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.

 (5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani  kell.
14/B. § [45](1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért  fizetendő díj megállapítására a mozgóképről szóló törvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat rendelkezései az irányadóak.

(2) Díj megfizetése alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(3) Várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díjtáblázat 50%-a.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Sárbogárd Város  közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi területek a Hősök tere 655, 657, 658/2 hrsz, a Tompa Mihály utca területe 731 hrsz.

14/C. §[46] (1) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(3) Amennyiben a mozgóképről szóló törvény szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés áll fenn, akkor a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


HÁZIÁLLATOK TARTÁSA KÖZTERÜLETEN. (II.

15. § (1) Közterületen haszonállat tartása TILOS!.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

(2) Az állatok kijelölt közös legelőre való kihajtásának útját, idejét az érintett szakhatósági előírások figyelembevételével a Hatósági Osztály állapítja meg. Közös legelőre az állatokat csak felügyelettel lehet kihajtani.

(3) A kedvtelésből tartott háziállatok közül a kutyát a közterületen pórázon kell vezetni.

Harapós, továbbá az 50 cm-nél magasabb kutyát a közterületen szájkosárral ellátva, rövid pórázon kell vezetni.

(4) Állati trágyát közterületen lerakni TILOS! A közterületen sétáltatott kedvtelésből tartott háziállatok (kutya, macska) ürülékét a tulajdonosoknak azonnal el kell távolítani.

JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN VALÓ TÁROLÁSA

16. §[47]

17. §[48] (1)[49] Zöldterületen parkolni (kivétel Ifjúsági park, parkolónak kijelölt része, rendezvények idején), gépjárművet tárolni tilos.

(2)[50]

(3)[51]

18. § (1) közterületen üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművek – a (2) bekezdés kivételével – nem tárolhatók. A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.

(2) Az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet tömegközlekedési útvonalon egyáltalán nem, egyéb útvonalon és parkolóban közterülethasználati engedéllyel legfeljebb 30 napig szabad tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti célra a közterület – használati engedélyt a tulajdonos vagy az üzembentartó kérheti és az engedély csak határozott időre (legfeljebb 30 napra) adható ki, mely nem hosszabbítható meg.

(4) A jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója az e rendelet hatály alá tartozó járművek esetében köteles a közterület – használati engedélyt vagy másolatát a járművön jól látható helyen (szélvédőüveg mögött, vagy más alkalmas helyen) kifüggeszteni.

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

19. § (1)[52] Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni:

a) az ingatlannal határos járda, zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyai,

b) a telepszerű többszintes beépítésű területen a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló (nem csepegő járda) területének tisztántartásáról,

c)[53] a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról.

Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz esetében a tisztántartási kötelezettség a szomszédos tulajdonosok között 50-50%-os arányban oszlik meg. (A tulajdonosok közötti vita esetén a polgármester dönt a területhatárról.)

(2) Az üzletek, szórakozó, vendéglátó és egyéb árusítóhelyek – az ideiglenes árusítóhelyek is – intézmények, szolgáltató és termelő tevékenységet végző egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg a járda melletti zöldsávnak az úttestig terjedő teljes területét – a nyitvatartás ideje alatt – a használó, eltérő megállapodás esetén a tulajdonos köteles tisztán tartani.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladékot – más előírás hiányában 48 órán belül – el kell szállítania a lerakóhelyre.
  19/A.[54] § (1) A csapadékelvezetés közérdek. Az ebből adódó kötelezettségeket az önkormányzat és a tulajdonosok, használók közösen teljesítik.

(2) Az önkormányzati utak mentén húzódó csapadékelvezető árokba a megfelelő keresztmetszetű áteresz, kapubehajtó megépítése és karbantartása az ingatlan tulajdonosának feladatát képezi.

(3) A már megépített, de nem megfelelő szinten lévő, vagy kis keresztmetszetű átereszeket, illetve kapubehajtókat az ingatlan tulajdonosa, vagy a köz érdekében a polgármester jogosult elbontani. Az újjáépítés az ingatlan tulajdonosának, használójának feladatát képezi.

20. § A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények rendszeres tisztán tartásáról és az ott keletkező hulladék elszállításáról

a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok tekintetében a járművek tulajdonosa,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó belterületi váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezet

c) a közterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzemben tartója, autóbusz megállóhely tekintetében a közút kezelője köteles gondoskodni.

21. § (1) Belterületen az útárokban, az út és járda mentén, az útpadkán a növényzet gondozásáról, a fű lekaszálásáról az úttal határos ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2) A köztisztasági kötelezettség megállapítása végett a közterületen létesített garázsokon és beépítetlen belterületi ingatlanokon jól látható helyen táblát kell elhelyezni, amelyen az ingatlan helyrajzi száma mellett a tulajdonos nevét és címét is fel kell tüntetni.

(3) A közterületen lévő berendezési tárgyakat és felszerelést beszennyezni tilos!

(4) Közterületen gépjárművek felső mosása mosószer használata nélkül, burkolt felületen – a tömegközlekedési útvonalak kivételével – végezhető. A mosással okozott szennyeződést és csúszásveszélyt meg kell szüntetni.

(5) Járdára vagy parkterületre gépjármű mosása céljából gépjárművel felállni nem szabad.

(6) Kirakatot, ablakot, kaput, kerítést, épülethomlokzatot, cégtáblát, reklámtáblát, közlekedési jelzőtáblát, közvilágítási lámpát stb. az üzemeltető, illetve a tulajdonos szükség szerint köteles megtisztítani, minden szennyezést, feliratot, falragaszt, firkát eltávolítani.

HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

22. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a 19. § (1), (2) bekezdés szerint köteles gondoskodni az érintett járdaszakasz hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. Ahol nincs járda, ott 1,5 méter szélességben – az ingatlan utcafronti telekhatárától – köteles a tulajdonos gondoskodni a hóeltakarításról és a síkosságmentesítésről.

(2) A 3 méternél szélesebb ingatlannal határos járda hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről az ingatlan tulajdonosa 3 méter szélességig köteles gondoskodni.

(3) A járdáról letakarított havat úgy szabad elhelyezni:

- a közlekedést ne akadályozza

- a folyókat, víznyelőt vízelvezető árkot szabadon hagyja

- a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló) használatát ne akadályozza.

23. §[55] Aki az ingatlanok és közterületek tisztán tartására előírt kötelezettségének nem tesz eleget, annak költségére a polgármester elrendelheti a munka elvégzését.

AZ INGATLANOK ÉS KÖTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelően kellő számú szemétgyüjtő edényzet biztosításáról, majd az edények kiürítéséről és a hulladék elszállításáról, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról.

(2) Dugulást, rongálást vagy környezetszennyezést okozó anyagot (szemetet, építési törmeléket, szennyvizet, tűz – és robbanásveszélyes anyagot) vagy a csatorna állagát rongáló hulladékot (szilárd vagy folyékony halmazállapotú) közcsatornába, árokba, közparkba, véderdő sávba, erdőbe, víznyelőaknába önteni vagy elhelyezni tilos!

(3) Közterületen szemetelni TILOS!

(4) Közterületen szemetet égetni TILOS!

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

25. § (1)[56]

(2)[57]


VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § E rendelet.1997. VI. 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 7/1992. (VI. 2.) K t r.  s z. rendelet,és a 11/1995. (VI. 20.) K t r.  s z. rendelet, valamint a 8/1997. (VI. 1.) K t r.  s z. rendelettel módosított 9/1991. (VIII. 1.) K t r.  s z. rendelet a KÖZTERÜLETEK VÉDELMÉRŐL hatályát veszti.

27. §[58] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Varga László sk.
polgármester

Dr. Hortyi Sándor sk.
jegyző

KIHIRDETVE: 1997. V.21.


Dr. Hortyi Sándor sk.
jegyző

1. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[59]  rendelethez[60]

Illeték helye

K É R E L E M


1.) A kérelmező neve, (nem magánszemély esetén a cég, szervezet pontos megnevezése):


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.) Állandó lakhely, székhely címe:


__________________________________________________________________________


3.) Közterület-használat célja:  ____________________________________________

                               

                                Időtartama: _________________________________________________

                               

4.) a) A közterület használat helye: (telepítési helyszínrajz)


______________________________________________________________________________________________________________________________________

     b) Módja, mérték(m2_ben) ______________________________________________________________________________________________________________________________________


     c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyag, rögzítési    módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly, stb.)


______________________________________________________________________________________________________________________________________5.) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:


___________________________________________________________________


FIGYELMEZTETÉS!

A kérelem csak egy meghatározott helyre vonatkozhat és a beadása a használat megkezdésére nem jogosít!


Sárbogárd, ______________________________________
__________________________________                  

kérelmező

2. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[61] rendelethez[62]

Sárbogárd közigazgatási területén, közterületeken, lakótelepeken elhelyezett, hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők, konténerek
3. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[63] rendelethez [64]

Közterület - használati díjak

1./ Hirdető-berendezés, cég - címtábla, hirdető oszlop, hirdetőtábla, megállító tábla, reklámtábla, kirakatszekrény:                                                                                            400 Ft/m2/hó2./ Árusító és egyéb fülke, minimum 1 év időtartamra:                                                            2.500 Ft/m2/év3./Üzemképtelen jármű tárolása:                                                                                                400 Ft/nap  4./ Építési munkával kapcsolatos szerkezetek, építőanyagok, törmelék tárolása:                       100 Ft/m2/hó5./ Alkalmi árusítás:                                                                      300 Ft/m2/nap de minimum 2000 Ft/nap6./ Mozgóbolti tevékenység

600 Ft/nap

7./ Vendéglátó ipari előkert:                                                         150 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap8./ Üzleti szállítás, árukirakodás:

200 Ft/alkalom

9./ Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye, gépkocsinként                                                     5.000 Ft/m2/év

10./ Kulturális tevékenység:

50 Ft/m2/ nap, de minimum 2000 Ft/nap

Közterület - használati (helyfoglalási) díjak Sárbogárd Ifjúsági park


12./ Vendéglátó ipari előkert:

300 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap

(Sörsátor esetén a Vállalkozó meghatározása pályázat útján történik).

13./ Álkalmi árusítás:                                                                   500 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap
14./ Mutatványos tevékenység, vidámpark üzemeltetés:

(Eseti megállapodás szerint, de legalább ezen díjtétellel.9

150 Ft/m2/nap
4. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[65]  rendelethez[66]

5. számú melléklet az 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[67]  rendelethez[68]

SÁRBOGÁRD ÚT OSZTÁLYBA SOROLÁS
(Útkategóriák) belterület

Állami Közútkezelő KHT. tulajdonában lévő utak:

Út neve

Hossz
m

Szélesség
m

Burkolat

Csapadékvíz
elvezetés

Járda

Abai út

671

7

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Ny.oldalon

Ady Endre út

2809

9

aszfalt

Zárt elvezető

Két oldalt

Köztársaság út

2802

7

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Két oldalt

Tury Miklós út

738

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Katona út

636

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Szent István út

1484

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Ny.oldalon

Magyar út

784

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É.oldalon

Vasút út

1793

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Széchenyi út

484

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Rákóczi út (Széchenyi u.-tól délre)

546

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Állomási út

244

6

aszfalt

-

-

Névtelen utca 5779 hrsz.

168

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Árpád út

104

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Önkormányzat tulajdonában lévő utak:

Gyűjtőutak

Mátyás király utca

425

4

aszfalt

-

-

Tinódy utca

2249

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Szabadság utca

777

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

Ny oldalon

Rákóczi utca

807

4

aszfalt

K.old.nyilt árok

-

Tisza utca

339

4

vizes mak.

K.old.nyilt árok

Ny oldalon

Temető utca

635

4

vizes mak.

-

-

Kossuth Lajos utca

796

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K. oldalon

Kisfaludy utca

553

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

-

József Attila utca

415

5

aszfalt

Zárt elvezető

Két oldalt

Tompa Mihály utca

736

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Ny oldalon

Árpád út

2421

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Haladás utca

1366

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Salamon utca

556

4

aszfalt

Részben ny.árok

-

Vágóhíd utca

415

4

Itatott mak.

É.oldal ny.árok

-

Posta utca

391

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Petőfi Sándor utca

557

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É.oldalon

Imremajori út

547

4

aszfalt

Részben ny.árok

-

Hantosi út

1551

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

-

Semmelweis Ignác utca

613

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É.oldalon

Szent István út

1110

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Lakóutak

Bem utca

772

4

vizes mak.

Részben ny.árok

-

Dózsa György utca

772

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Bajcsy Zsilinszky Endre utca

845

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Esze Tamás utca

489

4

aszfalt

-

É.oldalon

Csonka utca

100

4

föld

-

-

Temető utca

424

4

Itatott mak.

-

-

Honvéd utca

614

4

vizes mak.

-

-

Tüzér utca

745

4

aszfalt

Részben ny.árok

Ny.oldalon

Százados utca

401

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Vájer köz

219

3

föld

-

-

Balassi Bálint utca

207

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Bethlen Gábor utca

479

4

aszfalt

-

-

Kereszt utca

873

4

aszfaltmak

-

-

Vak Bottyán utca

180

4

vizes mak.

-

-

Mészöly Géza utca

439

4

aszfalt

Burk á.Csík u.tól

-

Csík utca

307

4

aszfalt

-

-

Wesselényi utca

229

4

vizes mak.

-

-

Sövény utca

133

4

vizes mak.

-

-

Nyíl utca

426

4

vizes mak.

Részben ny.árok

-

Kígyó utca

412

4

vizes mak.

Részben ny.árok

-

Lázár utca

415

4

aszfalt

-

-

Hatvani út

354

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

-

Kertalja utca

578

4

aszf+mak

-

-

Göbölös köz

163

4

jav.föld

-

-

Tinódy köz

247

4

vizes mak.

-

-

Dörögdi köz

247

4

vizes mak.

-

-

Csőgör köz

87

4

jav.föld

-

-

Mányoki utca

320

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Asztalos utca

459

4

Itatott mak.

Részben egyo.á.

-

Kis köz

40

4

jav.föld

-

-

Iskola köz

156

4

jav.föld

-

-

Simon köz

146

4

jav.föld

-

-

Kovács köz

97

4

jav.föld

-

-

Simon utca

109

4

jav.föld

-

-

Radnóti utca

360

5

aszfalt

Részben kéto.á.

-

Dörögdi utca

73

4

jav.föld

É.oldal ny.árok

-

Berzsenyi utca

331

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Nagy Lajos utca

388

4

Itatott mak.

Zárt elvezető

-

Kinizsi utca

405

4

aszfalt

-

-

Virágrész utca

135

4

aszfalt

-

-

Puha köz

324

4

föld

-

-

Tank út

387

4

v.mak+föld

-

-

Fenyő utca

447

4

aszf+mak

Részben kéto.á.

-

Úttörő utca

324

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Csók István utca

321

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Ifjúság utca

603

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Barátság utca

188

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Mikes köz

151

4

aszf+mak

Részben zárt elv.

-

Zrínyi Miklós utca

86

4

jav.föld

-

-

Árpád Ltp.

333

4

aszfalt

Zárt elvezető

-

Ady Endre Ltp.

548

4

aszfalt

Zárt elvezető

Kiépített

Hősök tere 1 (utca)

117

4

Itatott mak.

K.oldal ny árok

-

Hősök tere

166

4

aszfalt

Zárt elvezető

Kiépített

Baross utca

385

4

aszfalt

R.egyo.burk á.

-

Németh sarok

506

4

vizes mak.

R. zárt elvezető

-

Templom utca

202

4

Itatott mak.

K.oldal ny árok

-

Rózsa Ferenc utca

359

4

Itatott mak.

R.kétold.ny.á.

K.oldalon

Templom köz

36

4

Itatott mak.

Egyold.ny.á.

-

Bercsényi utca

156

4

aszf+mak

-

-

Attila utca

445

4

aszfalt

Zárt elvezető

R.kétoldalt

Dobó István utca

413

4

aszfalt

-

-

Gergely köz

296

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Gilicze köz

296

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Sávoly köz

463

4

aszfalt

R.egyold.ny.á.

-

Németh Lajos köz

456

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Mádi köz

360

4

jav.föld

-

-

Kössuth köz

134

4

jav.föld

-

-

Ó utca

365

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Gagarin utca

428

4

aszfalt

R.egyold.ny.á.

D.oldalon

Szegfű utca

164

4

Itatott mak.

-

-

Földvári utca

206

4

föld

-

-

Virágsarok utca

143

4

vizes mak.

-

-

 Nap utca

191

4

vizes mak.

-

-

Kis utca

182

4

vizes mak.

-

-

Szélső utca

320

4

vizes mak.

-

-

Damjanich utca

549

4

vizes mak.

-

-

Munkácsi Mihály utca

775

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Előd vezér utca

285

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Lehel utca

410

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Huba utca

318

4

vizes mak.

R.kétold.ny.á.

-

Álmos vezér utca

305

4

aszf+mak

R.kétold.ny.á.

-

Miklós utca

296

4

vizes mak.

-

-

Vezér utca

500

4

vizes mak.

-

-

Kölcsey utca

301

4

vizes mak.

D.oldalon ny.á.

É.oldalon

Kazinczy utca

387

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

D.oldalon

Gárdonyi utca

430

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

K.oldalon

Homoksor utca

516

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Akácfa utca

226

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Hársfa utca

151

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Nyárfa utca

342

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

R.egyoldalt

Fasor utca

156

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

NY.oldalon

Gesztenye sor

178

4

aszfalt

R.egyold.ny.á.

R.egyoldalt

Béke utca

192

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Park u

162

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

D.oldalon

Arany János utca

385

4

aszfalt

R.kétold.ny.á.

NY.oldalon

Táncsics utca

534

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Erkel Ferenc utca

468

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Egressy Béni utca

350

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Deák Ferenc utca

460

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

Váltott old.

László utca

355

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Jókai utca

450

5

aszfalt

R.kétold.ny.á.

-

Ibolya utca

175

4

vizes mak.

-

-

Nefelejcs utca

175

4

vizes mak.

-

-

Csaba utca

130

4

vizes mak.

-

-

Vörösmarty utca

727

5

aszfalt

R.kétold.ny.á.

-

Névtelen út 5697 Hrsz.

194

4

jav.föld

-

-

Gyalogutak

Béke utcai gyalogút

167

1,5

betonÁllomási gyalogút

185

1,2

betonGagarin utcai gyalogút

59

1,2

betonZrínyi utcai gyalogút

90

1

betonAdy Endre ltp. gyalogút

246

1,2

aszfaltPark utcai gyalogút

105

1

betonTüzér utcai 1359 hrsz. gyalogút

95

1

jav.földVirágsarok köz 391 hrsz. gyalogút

125

0,8

betonSmiklós.Takszöv.gyalogút

145

1,2

betonMiklós utcai gyalogút

120

1,2

betonGyalogút József A. ltp. 1

119

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 2

90

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 3

294

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 4

80

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 5

68

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 6

70

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 7

104

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 8

81

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 9

125

1,2

aszfaltIskola köz gyalogút

38

1,5

földPusztaegres

Gyűjtőutak

II. Rákóczi Ferenc út Magyar Közút k

1253

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É. Oldalon

Kossuth Lajos utca

1250

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Lakóutak

Hatvani utca

573

4

vizes mak.

Egyo.nyílt árok

Két oldalon

Dózsa György utca

448

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

K. oldalon

Ady Endre utca

441

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

Váltott oldal

Petőfi Sándor utca

622

4

Itatott mak.

Ny.old nyílt árok

R. Ny oldal.

Baross utca

442

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

D. oldalon

Deák Ferenc utca

326

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Széchenyi utca

367

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Kis utca

175

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Fehérvári utca

555

4

vizes mak.

Egyo.nyílt árok

R. D. oldal.

Köztársaság tér

102

7

aszfalt

Zárt elvezetés

-

Sárhatvan

Gyűjtőutak

József Attila út Magyar Közút KHT

1499

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.  oldalon

Lakóutak

Arany János utca

416

4

aszfaltKislók

Gyűjtőutak

Szabadság út

925

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok


Lakóutak

Kossuth Lajos utca

399

4

vizes mak.

-

-

Rákóczi Ferenc utca

511

4

vizes mak.

-

-

József Attila utca

655

4

aszf+mak.

-

-

Ady Endre utca

594

4

vizes mak.

-

-

Úttörő utca

688

4

aszf+mak.

-

-

Rózsa utca

148

4

vizes mak.

-

-

Petőfi Sándor utca

694

4

föld

-

-

Hunyadi János utca

632

4

föld

-

-

Nagylóki út

462

4

föld

-

-

Rétszilas

Gyűjtőutak

Fehérvári út Magyar Közút KHT

1758

7

aszfalt

Kétold.nyílt árok

R. Ny. oldal

Bocskai utca

240

4

föld

-

-

Sárbogárd, 2007.01.19.[1] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (1) bekezdése.

[2] Módosította: 5/1998. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[3] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 1. § (1).

[4] Beiktatta: 34/2001. (XI. 30.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2002. I. 1-től

[5] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[6] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 1. § (3).

[7] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 2. § (1).

[8] Módosította: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[9] Módosította: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[10] Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2013. II. 22-től.

[11] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[12] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[13] Módosította: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[14] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[15] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[16] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 2.§.

[17] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 3. §.

[18] Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2013. II. 22-től.


[19] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 1.§.

[20] Hatályon kívül helyezte: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 8. § (2). Hatálytalan: 2009. X. 1-től.

[21] Módosíotta: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 2. §

[22] Módosította: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 4. § (1).

[23] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[24] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[25] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[26] Hatályon kívül helyezte: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 4. § (3). Hatálytalan: 2008. V. 13-tól

[27] A harmadik francia bekezdést hatályon kívül helyezte: 34/2001. (XI. 30.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatálytalan: 2002. I. 1-től A második és ötödik francia bekezdést hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[28] Módosította: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[29] Módosította: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 3. §.

[30] Módosította:  22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2012. V. 16-tól.         

[31] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 3. §

[32] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 5. § (1).

[33] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 5. § (2).

[34] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 4. §

[35] Módosította: 23/2007. (VI. 15.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[36] Beiktatta: 19/2002. (VI. 20.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2002. VII. 1-től

[37] Beiktatta: 19/2002. (VI. 20.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2002. VII. 1-től

[38] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[39] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[40] Módosította: 7/2013. (II. 21.)  önkormányzati  rendelet. Hatályos: 2013. II. 22-től.

[41] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[42] Beiktatta: 16/1999. (V. 14.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 1999. V. 15-től

[43] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 5. §.

[44] Beiktatta: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 1. §.. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.

[45] Beiktatta: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 1. §.. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.


[46] Beiktatta: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 1. §.. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.


[47] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[48] Módosította: 22/2000. (VIII. 15.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[49] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 6. §.

[50] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[51] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[52] Módosította: 5/1998. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet 7. §.

[53] Módosította: 16/1999. (V. 14.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[54] Beiktatta: 7/2013. (II. 21.)  önkormányzati  rendelet 2, §. . Hatályos: 2013. II. 22-től.

[55] Módosította: 5/1998. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet 8. §.

[56] Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) Hatálytalan: 2012. V. 16-tól.

[57] Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) Hatálytalan: 2012. V. 16-tól.


[58] Beiktatta: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 6. § Hatályos: 2009. VIII. 18-tól.

[59] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[60] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 7. §

[61] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[62] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 8. §.

[63] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[64] Módosította: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 2. §. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.


[65] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése

[66] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[67] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[68] Beiktatta: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 11. §. Hatályos: 2007. II. 1-től

K HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hivatkozott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről  az alábbi rendeletet alkotja:

Általános és értelmező rendelkezések

1. § (1) a)[2] A rendelet célja, hogy meghatározza a közterületek használatának rendjére, tisztántartására vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a városképi, városrendezési szempontokra, megállapítsa a közterülethasználati díj mértékét.

b)[3] A közterületek eltérő használatához engedélyt kell kérni, melynek kiadásáról a polgármester határozattal dönt.

(2) E rendelet hatálya Sárbogárd Város közigazgatási területén belül:

a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (közút, járda, tér, zöldterület, park, stb.) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá

b) belterületi földrészletek közhasználatra átadott része,

c) rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkoznak, aki, illetve amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és tevékenykednek.

d) A köztisztaság egyszerre állampolgári és közösségi feladat, ezért mindenki köteles a települési környezet szennyeződését, fertőzését károsítását előidéző tevékenységtől tartózkodni.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) Jármű : -tehergépkocsi, -személygépkocsi, -autóbusz, - nyergesvontató, - motorkerékpár, - motoros tricikli, - mezőgazdasági vontató, -pótkocsi, - lakokocsi, - segédmotoros kerékpár, -vizi jármű (csónak, motorcsónak)

b) üzemképtelen jármű :

- hatósági jelzéssel rendelkező, vagy nem rendelkező mozgásképtelen jármű (futóműhiányos, motorhiányos)

- baleset folytán megsérült és elhagyott (a helyszínről a tömegközlekedési útvonal esetén 3 napon, egyéb útvonal esetén 6 napon belül el nem szállított) jármű.

c) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása.

d) köztisztasági szolgáltatás ( továbbiakban : szolgáltatás ) megrendelés, illetve megbízás alapján a közterületek tisztán tartása.

e) tisztán tartás : az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése (seprés).

f) családiházas beépítésű terület : egy-egy főépület önálló elhelyezésére szolgáló földrészlet.

g) telepszerű többszintes beépítésű terület : többségében többszintes és középmagas épületek elhelyezésére szolgáló területegység.

h)[4] közműszolgáltató: elektromos áramot, gázt, vagy távközlést szolgáltató természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

(4) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – az állaguk sérelem nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával bárki használhatja.

(5)[5] A közterületek rendeltetésüktől eltérő, vagy rendeltetésszerű, de többlet igénybevételt okozó használatához közterület-foglalási engedély szükséges.

(6)[6] A közterület-foglalási engedélytől eltérő vagy egyébként jogszabályt sértő közterület-használat engedély nélkül közterület-használat esetén a polgármester jogosult az igénybevevőt kötelezni a közterület használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására. Ezzel egy időben szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE, A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

2. § (1)[7] A közterületek rendeltetésüktől eltérő használatához engedély szükséges.

(2)[8] Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe nyúló hírdetőberendezés, cég és címtábla, hirdető oszlop, hirdetőtábla, megállító tábla, reklámtábla, kirakatszekrény elhelyezésére

b) szobor, emlékmű, diszkút, vízmedence, szökőkút, és köztárgyak elhelyezésére

c)[9] Hulladékgyűjtő konténerek elhelyezésére

d) nem építési engedélyhez kötött árusítóhely elhelyezésére

e) önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék ideiglenes elhelyezésére

g) személytaxik kijelölt állomáshelyek használatához

h) [10]

i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására

j) játékfilm felvételére

k) alkalmi árusításra

l) vendéglátóipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra

m) kiállítás, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység céljára

n) ideiglenes vidámpark üzemeltetésre

(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a)[11]

b)[12]

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett póstai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) tüzelő, egyéb anyag vagy tárgy közterületen történő tárolásához, ha az a 8 órai időtartamot nem haladja meg,

e) építőanyagok, továbbá építéshez szükséges segédeszközök 24 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezésére, lerakására,

f) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállításához

A közterület igénybevételéből eredő esetleges károkozás következményeiért a közterület igénybevevő felelős.

g) ha a közterület használata:

- jótékonysági célú gyűjtésre, vagy rendezvényre

- nem haszonszerzés céljából sport és kulturális rendezvény tartására

- az önkormányzati saját beruházásban, illetve megrendelésre történő építkezés miatt szükséges

(4) A közterület-használat során a gyalogos forgalmat nem lehet akadályozni.

(5)[13] Nem adható ki a közterület-használati engedély:

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására

b)[14]

c) a lakosság nyugalmát, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység elvégzésére

d) mezőgazdasági vontató, munkagép közúton, közterületen való tárolására

e)[15]

(6)[16] Nem adható ki nem építési engedélyhez kötött árusítóhely elhelyezésére közterületfoglalási engedély az Ady E. út József Attila utcától Északra terjedő szakaszán egészen a Tury Miklós utcáig, valamint az Ady E. út ezen szakaszára csatlakozó utcákban (kivéve Piactér és kulturális tevékenység folytatása esetén Hősök tere).

Közintézmények előtt, illetve azok 200 méteres körzetében közterület-foglalási engedély nem adható ki, kivéve e rendelet 2. § (2) bekezdés a), c), e), f), g), j) pontjában foglalt esetekben.

(7)[17] A szeméttároló kukaedény közterületen való tárolása kizárólag a szemétszállítási napokat megelőző délután 16 órától másnap 18 óráig történhet.

Ez alól a polgármester rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben (pl. idős kor miatt) egyedi elbírálás alapján felmentést adhat.

A közterületeken, lakótelepeken elhelyezett hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők, konténerek helyét a rendelet mellékletét képező helyszínrajz rögzíti. /2. sz. melléklet/

KÖZTERÜLETEN VALÓ SZESZFOGYASZTÁS KORLÁTOZÁSA

3. §[18]

AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

4. §[19] (1) A közterület használat engedélyezésére irányuló kérelmet Sárbogárd Város Polgármesteréhez kell benyújtani az 1. sz. melléklet szerint. Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és állandó lakó- /telep/ helyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének, nagyságának pontos meghatározását /helyszínrajz, rajz, fotó, m2, vagy egyéb más alkalmas módon/,

d) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat /pl.: iparjogosítvány, működési engedély, őstermelői igazolvány/ hiteles másolatát,

e) a kérelem mellékleteként csatolni kell a közterület használatához szükséges egyéb engedélyeket.

 (2) A kérelemre induló közterület-használati engedélyezési eljárás lefolytatásáért a mindenkor hatályos Illeték törvény szerinti általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.

(3)[20]

(4) Az engedély:

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

- a visszavonásig

érvényes

(5)[21] A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap. Ez az időtartam az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, amennyiben az engedély időtartama alatt a terület más célú igénybevételére nem kerül sor.

(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

5. § (1)[22] A közterület-használathoz szükséges közterület-használati engedély megadásáról a Polgármester önkormányzati hatósági eljárás során határozattal dönt.

(2)[23]

(3)[24]

(4)[25]

(5) A közterület-használati engedély jogosultja köteles az igénybevett területet és környezetét tisztántartani, gondozni, az utcabútor folyamatos karbantartását elvégezni, a keletkezett szemét elszállításáról gondoskodni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a Műszaki Osztály köteles meggyőződni arról, hogy az utcabútor műszaki vagy esztétikai állapota megfelelő-e.

(6) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni.

(7)[26]

KÖZTERÚLET-HASZNÁLATI DÍJ

6. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért a Képviselőtestület által e rendelet 3. számú mellékletében megállapított közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett nap és m2 egésznek számít. Cég-, cím-, és hírdetőtábla, hirdetőberendezés, transzparens esetén annak felületét kell alapul venni.

7. § (1)  [27] Mentes a közterület-használati díj fizetése alól:

- fegyveres erők, a fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezése

-

-

- az országos és helyi közforgalmi vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi, és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeinek elhelyezése,

- a szükséghelyzetben igénybe vett terület,

-

- önkormányzati, illetve önkormányzat intézményi célt is szolgáló hirdető-berendezés, valamint vállalkozók által kihelyezett, városi érdeket szolgáló berendezés, melyet a vállalkozó reklámozási célra hasznosíthat,

- a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése,

- jótékony célú gyűjtés, vagy rendezvény javára kérik

- pártok és társadalmi szervezetek rendezvényeire kérik

- az önkormányzat saját beruházásban, illetve megrendelésre épülő létesítmények kapcsán kívánja biztosítani a közterületet

az önkormányzat által, illetve megbízásából szervezett rendezvények

- a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú, közúti közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek által elfoglalt területekre.

(3)[28] Közműszolgáltatók részére vezetékjog alapításához hozzájárulást a polgármester ad. Hozzájárulás csak a közműszolgáltatóval kötött előzetes megállapodás alapján adható ki.

ELLENŐRZÉS, AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLAT KÖVETKEZMÉNYEI

8. § (1)[29] A közterület-foglalás szabályszerűségének hatósági ellenőrzését a közterület-felügyelet végzi, közterület-felügyelet hiányában ezen feladatokat a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya látja el. Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt és az egyéb igazolásokat /pl. vállalkozói igazolvány, befizetett csekk/ az ellenőrzésre jogosult szerv kérésére felmutatni. A közterületen lévő utca-berendezési tárgyak állapotát a városüzemeltetési feladatokat ellátó szerv és az ellenőrzésre jogosult szerv ellenőrzi. A nem megfelelő karbantartás esetén az engedélyest határidő kitűzésével felszólítják. Nemteljesítés esetén értesítik a polgármestert, mely az engedélyt visszavonja. /vonatkozik ez a közterületeken elhelyezett hulladék konténerek állapotára is.

(2) A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

9. §[30] A közterület-engedélyhez kötött, de engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használat esetén a használót az ellenőrzésre jogosult szerv (a 8. § (1) bekezdésében meghatározottak) határidő kitűzésével felhívja az engedély beszerzésére – ha más jogszabályba a területfoglalás nem ütközik – és a közterület-foglalási díj megfizetésére a tényleges használat megkezdésének időpontjától.

Amennyiben a használó ennek nem tesz eleget, egy újabb határidő kitűzésével felhívja a használót a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény kizárásával – eredeti állapotának helyreállítására, továbbá a jogszabályban meghatározott intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA

10. § (1)[31] A közterület-használat közérdekből, így környezet és természetvédelem, közegészségügy, közellátás, közbiztonság, élelmezés- és élelmiszerbiztonság, közoktatás biztosítása érdekében bármikor megszüntethető.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

REKLÁMHORDOZÓK, PAVILONOK ELHELYEZÉSE

11. § (1)[32] A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti lakóövezetek közterületein kizárólag reklámozás, hirdetés célját szolgáló, állandó jellegű, táblaszerű objektum nem helyezhető el, kivéve, ha a hirdetés önkormányzati illetve városi célt, továbbá esetenkénti rendezvények hirdetését szolgálja.

(2)[33] A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerinti lakóövezetek közterületeire kizárólag kereskedelem és szolgáltatás céljára pavilonok telepítését, illetve a már meglévő pavilonok szintterület növekedéssel járó bővítését az önkormányzat mint tulajdonos, nem engedélyezi.

(3)[34]  Hirdető berendezést úgy kell elhelyezni az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel, hogy az ne akadályozza a közterület, illetve a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve a közterület fenntartási munkálatokat.  Állandó vagy eseti reklám, hirdetés elhelyezése:

a) e célra biztosított közterületi hirdetőberendezésen

b) saját hirdetőberendezésen

c) Mozgatható (mobil) reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehet közterületen. Szélessége maximum 0,8 méter, magassága maximum 1,0 méter lehet.


(4)[35] Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát, feliratot, rajzot, stb. e célra ki nem jelölt építményre, buszváróra, műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni, felfesteni kivéve, ha azzal külön engedély alapján elhelyezhető új közterületi létesítmény jön létre, amelyet közhasználatra rendelkezésre bocsátanak, továbbá a közcélú létesítmény engedélyezésével, megépítésével járó valamennyi költséget a hirdetés, illetve reklám kihelyezés érdekeltje téríti meg.

(5)[36] A választási kampány során elhelyezett plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

(6)[37] A reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén a reklámhordozó tulajdonosával, terjesztőjével szemben a jegyző szabálysértés eljárást kezdeményez.

KÖZTERÜLETEK, JÁRDÁK ÉS ZÖLDTERÜLETEK IGÉNYBEVÉTELE, AZOK BONTÁSA ÉS HELYREÁLLÍTÁSA

12. § (1)[38]

(2)[39]
(3)[40] A Képviselőtestület a Ket. 19. § (2) bekezdése alapján a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele esetében, első fokon a közútkezelői hatáskört a helyi közutak vonatkozásában a jegyzőre ruházza át. Hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad.

(4)[41]

(5)[42] A csapadékelvezetés közérdek. Az ebből adódó kötelezettségeket az önkormányzat és a tulajdonosok, használók közösen teljesítik.

Az önkormányzati utak mentén húzódó csapadékelvezető árokba az áteresz, kapubehajtó megépítése, karbantartása az ingatlan tulajdonosának feladata.

A már megépített, de nem megfelelő szinten lévő, vagy kis keresztmetszetű átereszeket, illetve kapubehajtókat a csapadékelvezető árok tulajdonosa vagy önkormányzat polgármestere jogosult elbontani, és az újjáépítés a R. 2. § (2) m) pontja és a 12. § 5 pontja értelmében az ingatlan tulajdonosa, használója feladatát képezi.

A tulajdonos, használó tűrni köteles a magánterületen húzódó csapadékelvezető árok – a szükséges zavarást meg nem haladó mértékű – tisztítását, karban tartását, helyreállítását, illetve a fenti célok érdekében az ingatlanra bejárást, az ingatlanon átjárást.

Az önkormányzat köteles a magánterületen húzódó csapadékelvezető árok tisztítására, karbantartására, helyreállítására.

13. § Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, illetve járdaszakasz területének több mint 70%-át felbontják, az építtető köteles az utat, vagy járdaszakaszt teljes szélességben és az eredeti burkolattal azonos módon ujjáépíteni. Ha a bontás a felület 50-70%-át érinti, a teljes felület kopórétegének ujjáépítése kötelező.

14. § (1) Ha a közhasználatú zöldterületnek az engedélyezett más célú használata folytán a zöldterületen lévő növényzet, építmények, berendezésének vagy felszerelésének megsemmisülése várható, a jogosított köteles 30 napon belül az eredeti állapotot visszaállítani.

(2)[43] A közhasználatú zöldterületeken TILOS:

a) a berendezési tárgyakat, felszereléseket elmozdítani, áthelyezni

b) virágok gyűjtése, fák rongálása, növényzet pusztítása

c) gépjárművel parkolni (kivétel Ifjúsági park, parkolónak kijelölt része, rendezvények idején), vagy a gépjárművet ott tárolni

A KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA


14/A.[44] § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  (továbbiakban: mozgóképről szóló törvény) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a közterület filmforgatási célú használathoz kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI. 14.) Korm. rendelet szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, mozgóképről szóló törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat a 30 napot nem haladhatja meg, ezen időtartam indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.

(4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Ettől eltérő használat csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.

 (5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani  kell.
14/B. § [45](1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért  fizetendő díj megállapítására a mozgóképről szóló törvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat rendelkezései az irányadóak.

(2) Díj megfizetése alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(3) Várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díjtáblázat 50%-a.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Sárbogárd Város  közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi területek a Hősök tere 655, 657, 658/2 hrsz, a Tompa Mihály utca területe 731 hrsz.

14/C. §[46] (1) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(3) Amennyiben a mozgóképről szóló törvény szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés áll fenn, akkor a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


HÁZIÁLLATOK TARTÁSA KÖZTERÜLETEN. (II.

15. § (1) Közterületen haszonállat tartása TILOS!.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

(2) Az állatok kijelölt közös legelőre való kihajtásának útját, idejét az érintett szakhatósági előírások figyelembevételével a Hatósági Osztály állapítja meg. Közös legelőre az állatokat csak felügyelettel lehet kihajtani.

(3) A kedvtelésből tartott háziállatok közül a kutyát a közterületen pórázon kell vezetni.

Harapós, továbbá az 50 cm-nél magasabb kutyát a közterületen szájkosárral ellátva, rövid pórázon kell vezetni.

(4) Állati trágyát közterületen lerakni TILOS! A közterületen sétáltatott kedvtelésből tartott háziállatok (kutya, macska) ürülékét a tulajdonosoknak azonnal el kell távolítani.

JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN VALÓ TÁROLÁSA

16. §[47]

17. §[48] (1)[49] Zöldterületen parkolni (kivétel Ifjúsági park, parkolónak kijelölt része, rendezvények idején), gépjárművet tárolni tilos.

(2)[50]

(3)[51]

18. § (1) közterületen üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművek – a (2) bekezdés kivételével – nem tárolhatók. A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.

(2) Az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet tömegközlekedési útvonalon egyáltalán nem, egyéb útvonalon és parkolóban közterülethasználati engedéllyel legfeljebb 30 napig szabad tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti célra a közterület – használati engedélyt a tulajdonos vagy az üzembentartó kérheti és az engedély csak határozott időre (legfeljebb 30 napra) adható ki, mely nem hosszabbítható meg.

(4) A jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója az e rendelet hatály alá tartozó járművek esetében köteles a közterület – használati engedélyt vagy másolatát a járművön jól látható helyen (szélvédőüveg mögött, vagy más alkalmas helyen) kifüggeszteni.

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

19. § (1)[52] Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni:

a) az ingatlannal határos járda, zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyai,

b) a telepszerű többszintes beépítésű területen a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló (nem csepegő járda) területének tisztántartásáról,

c)[53] a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról.

Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú járdaszakasz esetében a tisztántartási kötelezettség a szomszédos tulajdonosok között 50-50%-os arányban oszlik meg. (A tulajdonosok közötti vita esetén a polgármester dönt a területhatárról.)

(2) Az üzletek, szórakozó, vendéglátó és egyéb árusítóhelyek – az ideiglenes árusítóhelyek is – intézmények, szolgáltató és termelő tevékenységet végző egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg a járda melletti zöldsávnak az úttestig terjedő teljes területét – a nyitvatartás ideje alatt – a használó, eltérő megállapodás esetén a tulajdonos köteles tisztán tartani.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladékot – más előírás hiányában 48 órán belül – el kell szállítania a lerakóhelyre.
  19/A.[54] § (1) A csapadékelvezetés közérdek. Az ebből adódó kötelezettségeket az önkormányzat és a tulajdonosok, használók közösen teljesítik.

(2) Az önkormányzati utak mentén húzódó csapadékelvezető árokba a megfelelő keresztmetszetű áteresz, kapubehajtó megépítése és karbantartása az ingatlan tulajdonosának feladatát képezi.

(3) A már megépített, de nem megfelelő szinten lévő, vagy kis keresztmetszetű átereszeket, illetve kapubehajtókat az ingatlan tulajdonosa, vagy a köz érdekében a polgármester jogosult elbontani. Az újjáépítés az ingatlan tulajdonosának, használójának feladatát képezi.

20. § A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények rendszeres tisztán tartásáról és az ott keletkező hulladék elszállításáról

a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok tekintetében a járművek tulajdonosa,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó belterületi váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a városüzemeltetési feladatokat ellátó szervezet

c) a közterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzemben tartója, autóbusz megállóhely tekintetében a közút kezelője köteles gondoskodni.

21. § (1) Belterületen az útárokban, az út és járda mentén, az útpadkán a növényzet gondozásáról, a fű lekaszálásáról az úttal határos ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2) A köztisztasági kötelezettség megállapítása végett a közterületen létesített garázsokon és beépítetlen belterületi ingatlanokon jól látható helyen táblát kell elhelyezni, amelyen az ingatlan helyrajzi száma mellett a tulajdonos nevét és címét is fel kell tüntetni.

(3) A közterületen lévő berendezési tárgyakat és felszerelést beszennyezni tilos!

(4) Közterületen gépjárművek felső mosása mosószer használata nélkül, burkolt felületen – a tömegközlekedési útvonalak kivételével – végezhető. A mosással okozott szennyeződést és csúszásveszélyt meg kell szüntetni.

(5) Járdára vagy parkterületre gépjármű mosása céljából gépjárművel felállni nem szabad.

(6) Kirakatot, ablakot, kaput, kerítést, épülethomlokzatot, cégtáblát, reklámtáblát, közlekedési jelzőtáblát, közvilágítási lámpát stb. az üzemeltető, illetve a tulajdonos szükség szerint köteles megtisztítani, minden szennyezést, feliratot, falragaszt, firkát eltávolítani.

HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

22. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a 19. § (1), (2) bekezdés szerint köteles gondoskodni az érintett járdaszakasz hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. Ahol nincs járda, ott 1,5 méter szélességben – az ingatlan utcafronti telekhatárától – köteles a tulajdonos gondoskodni a hóeltakarításról és a síkosságmentesítésről.

(2) A 3 méternél szélesebb ingatlannal határos járda hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről az ingatlan tulajdonosa 3 méter szélességig köteles gondoskodni.

(3) A járdáról letakarított havat úgy szabad elhelyezni:

- a közlekedést ne akadályozza

- a folyókat, víznyelőt vízelvezető árkot szabadon hagyja

- a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló) használatát ne akadályozza.

23. §[55] Aki az ingatlanok és közterületek tisztán tartására előírt kötelezettségének nem tesz eleget, annak költségére a polgármester elrendelheti a munka elvégzését.

AZ INGATLANOK ÉS KÖTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelően kellő számú szemétgyüjtő edényzet biztosításáról, majd az edények kiürítéséről és a hulladék elszállításáról, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról.

(2) Dugulást, rongálást vagy környezetszennyezést okozó anyagot (szemetet, építési törmeléket, szennyvizet, tűz – és robbanásveszélyes anyagot) vagy a csatorna állagát rongáló hulladékot (szilárd vagy folyékony halmazállapotú) közcsatornába, árokba, közparkba, véderdő sávba, erdőbe, víznyelőaknába önteni vagy elhelyezni tilos!

(3) Közterületen szemetelni TILOS!

(4) Közterületen szemetet égetni TILOS!

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

25. § (1)[56]

(2)[57]


VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § E rendelet.1997. VI. 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 7/1992. (VI. 2.) K t r.  s z. rendelet,és a 11/1995. (VI. 20.) K t r.  s z. rendelet, valamint a 8/1997. (VI. 1.) K t r.  s z. rendelettel módosított 9/1991. (VIII. 1.) K t r.  s z. rendelet a KÖZTERÜLETEK VÉDELMÉRŐL hatályát veszti.

27. §[58] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.Varga László sk.
polgármester

Dr. Hortyi Sándor sk.
jegyző

KIHIRDETVE: 1997. V.21.


Dr. Hortyi Sándor sk.
jegyző

1. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[59]  rendelethez[60]

Illeték helye

K É R E L E M


1.) A kérelmező neve, (nem magánszemély esetén a cég, szervezet pontos megnevezése):


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.) Állandó lakhely, székhely címe:


__________________________________________________________________________


3.) Közterület-használat célja:  ____________________________________________

                               

                                Időtartama: _________________________________________________

                               

4.) a) A közterület használat helye: (telepítési helyszínrajz)


______________________________________________________________________________________________________________________________________

     b) Módja, mérték(m2_ben) ______________________________________________________________________________________________________________________________________


     c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyag, rögzítési    módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly, stb.)


______________________________________________________________________________________________________________________________________5.) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:


___________________________________________________________________


FIGYELMEZTETÉS!

A kérelem csak egy meghatározott helyre vonatkozhat és a beadása a használat megkezdésére nem jogosít!


Sárbogárd, ______________________________________
__________________________________                  

kérelmező

2. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[61] rendelethez[62]

Sárbogárd közigazgatási területén, közterületeken, lakótelepeken elhelyezett, hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők, konténerek
3. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[63] rendelethez [64]

Közterület - használati díjak

1./ Hirdető-berendezés, cég - címtábla, hirdető oszlop, hirdetőtábla, megállító tábla, reklámtábla, kirakatszekrény:                                                                                                                           400 Ft/m2/hó2./ Árusító és egyéb fülke, minimum 1 év időtartamra:                                                            2.500 Ft/m2/év3./Üzemképtelen jármű tárolása:                                                                                                400 Ft/nap  4./ Építési munkával kapcsolatos szerkezetek, építőanyagok, törmelék tárolása:                       100 Ft/m2/hó5./ Alkalmi árusítás:                                                                      300 Ft/m2/nap de minimum 2000 Ft/nap6./ Mozgóbolti tevékenység

600 Ft/nap

7./ Vendéglátó ipari előkert:                                                         150 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap8./ Üzleti szállítás, árukirakodás:

200 Ft/alkalom

9./ Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye, gépkocsinként                                                     5.000 Ft/m2/év

10./ Kulturális tevékenység:

50 Ft/m2/ nap, de minimum 2000 Ft/nap

Közterület - használati (helyfoglalási) díjak Sárbogárd Ifjúsági park


12./ Vendéglátó ipari előkert:

300 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap

(Sörsátor esetén a Vállalkozó meghatározása pályázat útján történik).

13./ Álkalmi árusítás:                                                                   500 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap
14./ Mutatványos tevékenység, vidámpark üzemeltetés:

(Eseti megállapodás szerint, de legalább ezen díjtétellel.9

150 Ft/m2/nap
4. számú melléklet a 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[65]  rendelethez[66]

5. számú melléklet az 11/1997. (V. 21.) önkormányzati[67]  rendelethez[68]

SÁRBOGÁRD ÚT OSZTÁLYBA SOROLÁS
(Útkategóriák) belterület

Állami Közútkezelő KHT. tulajdonában lévő utak:

Út neve

Hossz
m

Szélesség
m

Burkolat

Csapadékvíz
elvezetés

Járda

Abai út

671

7

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Ny.oldalon

Ady Endre út

2809

9

aszfalt

Zárt elvezető

Két oldalt

Köztársaság út

2802

7

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Két oldalt

Tury Miklós út

738

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Katona út

636

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Szent István út

1484

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Ny.oldalon

Magyar út

784

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É.oldalon

Vasút út

1793

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Széchenyi út

484

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Rákóczi út (Széchenyi u.-tól délre)

546

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Állomási út

244

6

aszfalt

-

-

Névtelen utca 5779 hrsz.

168

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Árpád út

104

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Önkormányzat tulajdonában lévő utak:

Gyűjtőutak

Mátyás király utca

425

4

aszfalt

-

-

Tinódy utca

2249

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Szabadság utca

777

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

Ny oldalon

Rákóczi utca

807

4

aszfalt

K.old.nyilt árok

-

Tisza utca

339

4

vizes mak.

K.old.nyilt árok

Ny oldalon

Temető utca

635

4

vizes mak.

-

-

Kossuth Lajos utca

796

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K. oldalon

Kisfaludy utca

553

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

-

József Attila utca

415

5

aszfalt

Zárt elvezető

Két oldalt

Tompa Mihály utca

736

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Ny oldalon

Árpád út

2421

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Haladás utca

1366

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Salamon utca

556

4

aszfalt

Részben ny.árok

-

Vágóhíd utca

415

4

Itatott mak.

É.oldal ny.árok

-

Posta utca

391

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

Déli oldalon

Petőfi Sándor utca

557

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É.oldalon

Imremajori út

547

4

aszfalt

Részben ny.árok

-

Hantosi út

1551

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

-

Semmelweis Ignác utca

613

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É.oldalon

Szent István út

1110

5

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Lakóutak

Bem utca

772

4

vizes mak.

Részben ny.árok

-

Dózsa György utca

772

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Bajcsy Zsilinszky Endre utca

845

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Esze Tamás utca

489

4

aszfalt

-

É.oldalon

Csonka utca

100

4

föld

-

-

Temető utca

424

4

Itatott mak.

-

-

Honvéd utca

614

4

vizes mak.

-

-

Tüzér utca

745

4

aszfalt

Részben ny.árok

Ny.oldalon

Százados utca

401

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Vájer köz

219

3

föld

-

-

Balassi Bálint utca

207

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Bethlen Gábor utca

479

4

aszfalt

-

-

Kereszt utca

873

4

aszfaltmak

-

-

Vak Bottyán utca

180

4

vizes mak.

-

-

Mészöly Géza utca

439

4

aszfalt

Burk á.Csík u.tól

-

Csík utca

307

4

aszfalt

-

-

Wesselényi utca

229

4

vizes mak.

-

-

Sövény utca

133

4

vizes mak.

-

-

Nyíl utca

426

4

vizes mak.

Részben ny.árok

-

Kígyó utca

412

4

vizes mak.

Részben ny.árok

-

Lázár utca

415

4

aszfalt

-

-

Hatvani út

354

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

-

Kertalja utca

578

4

aszf+mak

-

-

Göbölös köz

163

4

jav.föld

-

-

Tinódy köz

247

4

vizes mak.

-

-

Dörögdi köz

247

4

vizes mak.

-

-

Csőgör köz

87

4

jav.föld

-

-

Mányoki utca

320

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Asztalos utca

459

4

Itatott mak.

Részben egyo.á.

-

Kis köz

40

4

jav.föld

-

-

Iskola köz

156

4

jav.föld

-

-

Simon köz

146

4

jav.föld

-

-

Kovács köz

97

4

jav.föld

-

-

Simon utca

109

4

jav.föld

-

-

Radnóti utca

360

5

aszfalt

Részben kéto.á.

-

Dörögdi utca

73

4

jav.föld

É.oldal ny.árok

-

Berzsenyi utca

331

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Nagy Lajos utca

388

4

Itatott mak.

Zárt elvezető

-

Kinizsi utca

405

4

aszfalt

-

-

Virágrész utca

135

4

aszfalt

-

-

Puha köz

324

4

föld

-

-

Tank út

387

4

v.mak+föld

-

-

Fenyő utca

447

4

aszf+mak

Részben kéto.á.

-

Úttörő utca

324

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Csók István utca

321

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Ifjúság utca

603

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Barátság utca

188

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Mikes köz

151

4

aszf+mak

Részben zárt elv.

-

Zrínyi Miklós utca

86

4

jav.föld

-

-

Árpád Ltp.

333

4

aszfalt

Zárt elvezető

-

Ady Endre Ltp.

548

4

aszfalt

Zárt elvezető

Kiépített

Hősök tere 1 (utca)

117

4

Itatott mak.

K.oldal ny árok

-

Hősök tere

166

4

aszfalt

Zárt elvezető

Kiépített

Baross utca

385

4

aszfalt

R.egyo.burk á.

-

Németh sarok

506

4

vizes mak.

R. zárt elvezető

-

Templom utca

202

4

Itatott mak.

K.oldal ny árok

-

Rózsa Ferenc utca

359

4

Itatott mak.

R.kétold.ny.á.

K.oldalon

Templom köz

36

4

Itatott mak.

Egyold.ny.á.

-

Bercsényi utca

156

4

aszf+mak

-

-

Attila utca

445

4

aszfalt

Zárt elvezető

R.kétoldalt

Dobó István utca

413

4

aszfalt

-

-

Gergely köz

296

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Gilicze köz

296

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Sávoly köz

463

4

aszfalt

R.egyold.ny.á.

-

Németh Lajos köz

456

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Mádi köz

360

4

jav.föld

-

-

Kössuth köz

134

4

jav.föld

-

-

Ó utca

365

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Gagarin utca

428

4

aszfalt

R.egyold.ny.á.

D.oldalon

Szegfű utca

164

4

Itatott mak.

-

-

Földvári utca

206

4

föld

-

-

Virágsarok utca

143

4

vizes mak.

-

-

 Nap utca

191

4

vizes mak.

-

-

Kis utca

182

4

vizes mak.

-

-

Szélső utca

320

4

vizes mak.

-

-

Damjanich utca

549

4

vizes mak.

-

-

Munkácsi Mihály utca

775

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Előd vezér utca

285

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Lehel utca

410

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Huba utca

318

4

vizes mak.

R.kétold.ny.á.

-

Álmos vezér utca

305

4

aszf+mak

R.kétold.ny.á.

-

Miklós utca

296

4

vizes mak.

-

-

Vezér utca

500

4

vizes mak.

-

-

Kölcsey utca

301

4

vizes mak.

D.oldalon ny.á.

É.oldalon

Kazinczy utca

387

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

D.oldalon

Gárdonyi utca

430

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

K.oldalon

Homoksor utca

516

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

-

Akácfa utca

226

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Hársfa utca

151

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

-

Nyárfa utca

342

4

vizes mak.

R.egyold.ny.á.

R.egyoldalt

Fasor utca

156

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

NY.oldalon

Gesztenye sor

178

4

aszfalt

R.egyold.ny.á.

R.egyoldalt

Béke utca

192

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Park u

162

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

D.oldalon

Arany János utca

385

4

aszfalt

R.kétold.ny.á.

NY.oldalon

Táncsics utca

534

4

Itatott mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Erkel Ferenc utca

468

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Egressy Béni utca

350

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Deák Ferenc utca

460

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

Váltott old.

László utca

355

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Jókai utca

450

5

aszfalt

R.kétold.ny.á.

-

Ibolya utca

175

4

vizes mak.

-

-

Nefelejcs utca

175

4

vizes mak.

-

-

Csaba utca

130

4

vizes mak.

-

-

Vörösmarty utca

727

5

aszfalt

R.kétold.ny.á.

-

Névtelen út 5697 Hrsz.

194

4

jav.föld

-

-

Gyalogutak

Béke utcai gyalogút

167

1,5

betonÁllomási gyalogút

185

1,2

betonGagarin utcai gyalogút

59

1,2

betonZrínyi utcai gyalogút

90

1

betonAdy Endre ltp. gyalogút

246

1,2

aszfaltPark utcai gyalogút

105

1

betonTüzér utcai 1359 hrsz. gyalogút

95

1

jav.földVirágsarok köz 391 hrsz. gyalogút

125

0,8

betonSmiklós.Takszöv.gyalogút

145

1,2

betonMiklós utcai gyalogút

120

1,2

betonGyalogút József A. ltp. 1

119

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 2

90

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 3

294

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 4

80

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 5

68

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 6

70

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 7

104

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 8

81

1,2

aszfaltGyalogút József A. ltp. 9

125

1,2

aszfaltIskola köz gyalogút

38

1,5

földPusztaegres

Gyűjtőutak

II. Rákóczi Ferenc út Magyar Közút k

1253

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

É. Oldalon

Kossuth Lajos utca

1250

4

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.oldalon

Lakóutak

Hatvani utca

573

4

vizes mak.

Egyo.nyílt árok

Két oldalon

Dózsa György utca

448

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

K. oldalon

Ady Endre utca

441

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

Váltott oldal

Petőfi Sándor utca

622

4

Itatott mak.

Ny.old nyílt árok

R. Ny oldal.

Baross utca

442

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

D. oldalon

Deák Ferenc utca

326

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Széchenyi utca

367

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Kis utca

175

4

vizes mak.

Kétold.nyílt árok

-

Fehérvári utca

555

4

vizes mak.

Egyo.nyílt árok

R. D. oldal.

Köztársaság tér

102

7

aszfalt

Zárt elvezetés

-

Sárhatvan

Gyűjtőutak

József Attila út Magyar Közút KHT

1499

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok

K.  oldalon

Lakóutak

Arany János utca

416

4

aszfaltKislók

Gyűjtőutak

Szabadság út

925

6

aszfalt

Kétold.nyílt árok


Lakóutak

Kossuth Lajos utca

399

4

vizes mak.

-

-

Rákóczi Ferenc utca

511

4

vizes mak.

-

-

József Attila utca

655

4

aszf+mak.

-

-

Ady Endre utca

594

4

vizes mak.

-

-

Úttörő utca

688

4

aszf+mak.

-

-

Rózsa utca

148

4

vizes mak.

-

-

Petőfi Sándor utca

694

4

föld

-

-

Hunyadi János utca

632

4

föld

-

-

Nagylóki út

462

4

föld

-

-

Rétszilas

Gyűjtőutak

Fehérvári út Magyar Közút KHT

1758

7

aszfalt

Kétold.nyílt árok

R. Ny. oldal

Bocskai utca

240

4

föld

-

-

Sárbogárd, 2007.01.19.[1] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (1) bekezdése.

[2] Módosította: 5/1998. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[3] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 1. § (1).

[4] Beiktatta: 34/2001. (XI. 30.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2002. I. 1-től

[5] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[6] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 1. § (3).

[7] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 2. § (1).

[8] Módosította: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[9] Módosította: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[10] Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2013. II. 22-től.

[11] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[12] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[13] Módosította: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[14] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[15] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[16] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 2.§.

[17] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 3. §.

[18] Hatályon kívül helyezte: 7/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2013. II. 22-től.


[19] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 1.§.

[20] Hatályon kívül helyezte: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 8. § (2). Hatálytalan: 2009. X. 1-től.

[21] Módosíotta: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 2. §

[22] Módosította: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 4. § (1).

[23] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[24] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[25] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[26] Hatályon kívül helyezte: 15/2008. (V. 13.) K t r.  s z. rendelet 4. § (3). Hatálytalan: 2008. V. 13-tól

[27] A harmadik francia bekezdést hatályon kívül helyezte: 34/2001. (XI. 30.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatálytalan: 2002. I. 1-től A második és ötödik francia bekezdést hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[28] Módosította: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[29] Módosította: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 3. §.

[30] Módosította:  22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2012. V. 16-tól.         

[31] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 3. §

[32] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 5. § (1).

[33] Módosította: 29/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 5. § (2).

[34] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 4. §

[35] Módosította: 23/2007. (VI. 15.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[36] Beiktatta: 19/2002. (VI. 20.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2002. VII. 1-től

[37] Beiktatta: 19/2002. (VI. 20.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2002. VII. 1-től

[38] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[39] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[40] Módosította: 7/2013. (II. 21.)  önkormányzati  rendelet. Hatályos: 2013. II. 22-től.

[41] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[42] Beiktatta: 16/1999. (V. 14.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 1999. V. 15-től

[43] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 5. §.

[44] Beiktatta: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 1. §.. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.

[45] Beiktatta: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 1. §.. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.


[46] Beiktatta: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 1. §.. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.


[47] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[48] Módosította: 22/2000. (VIII. 15.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[49] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 6. §.

[50] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[51] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[52] Módosította: 5/1998. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet 7. §.

[53] Módosította: 16/1999. (V. 14.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[54] Beiktatta: 7/2013. (II. 21.)  önkormányzati  rendelet 2, §. . Hatályos: 2013. II. 22-től.

[55] Módosította: 5/1998. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet 8. §.

[56] Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) Hatálytalan: 2012. V. 16-tól.

[57] Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) Hatálytalan: 2012. V. 16-tól.


[58] Beiktatta: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 6. § Hatályos: 2009. VIII. 18-tól.

[59] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[60] Módosította: 36/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 7. §

[61] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[62] Módosította: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 8. §.

[63] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[64] Módosította: 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati  rendelet 2. §. Hatályos: 2013. VIII. 24-től.


[65] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése

[66] Hatályon kívül helyezte: 35/2008. (XI. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. § (2). Hatálytalan: 2008. XI. 14-től

[67] Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 2. §. (2) bekezdése.

[68] Beiktatta: 1/2007. (I. 22.) K t r.  s z. rendelet 11. §. Hatályos: 2007. II. 1-től